Keturiese automobiliu po Europ?

2012 met? lapkri?io pabaigoje dvi iš Degustatori? komandos nari? tur?jo reikal? Slov?nijos mieste Maribor, ? kur? viena atvyko iš Oslo, kita – iš Vilnius. Kadangi degustator? iš Oslo keliavo daugiausiai l?ktuvais, tad nepatyr? puikios gastronomin?s kelion?s, kuri ištiko kit? nar?, kartu su dar trim šauniais kelion?s draugais.

Taigi, viskas prasid?jo nuo to, jog buvo nuspr?sta, kad tvarkyti reikal? ? Maribor iš Vilniaus bus vykstama automobiliu, ne l?ktuvu, nes „gi bus smagu pakeliaut ir pamatyt nauj? viet?“. Ir tikrai, nepaisant šiokio tokio nuovargio ir viešbu?io paiešk? Lenkijoje, kurios užtruko geras dvi valandas vidury nakties ir vidury niekur, kelion? pra?jo tikrai gerai, tikrai smagiai ir tikrai skaniai.

Lenkijoje, kaip mums ir ?prasta, susid?r?me su tragiškais keliais, daug f?r?, maitinimusi degalin?se ir angl? kalbos nemok?jimu. Bet nieko tokio, vis svajojome apie Lenkijos pravažiavim? ir patekim? ? kit?, geresn? Vakar? pasaul? :)

Taip jau iš?jo, kad nieko ypatingo papasakoti apie gastronominius nuotykius Lenkijoje negalime, nebent tik tai, kad vienintelis išlik?s stiprus prisiminimas apie t? šal? yra daug buteliuk? „Desperados“.

Po Lenkijos siaub? patekome ? puiki? ir šauni? ?ekij?, kurioje nusprend?me sustoti apsidairyti. Puikiausiai tam tiko j? miestas Brno, kur nusprend?me papietauti ir paskanauti vietinio alaus. Kažkaip su alumi pasisek? pras?iausiai, nelabai žinojom, kuriuos rinktis, tai nebuvome super apker?ti, bet negal?jome ir labai sk?stis.

Valgyti rinkom?s vietin? maist?, kuris labai panašus visoje Vidurio Europoje – kokia nors m?sa tirštame aromatingame padaže (so to say guliašas) ir kniedlikai – toks keistas maistas arba iš tešlos, arba iš bulvi?, angliškai ver?iamas kaip „dumplings“. ?ekai tuos kniedlikus prie visko valgo, visai jie nieko, mums gal ir n?ra labai ?prasta, bet puikiausiai tinka išdažyt visam m?sos padažui.

IMG_20121123_154412

Jautiena su kažkokiu padažu ir kniedlikais

IMG_20121123_174803

Buržujiškas kiaulienos patiekalas

IMG_20121123_174841

Guliašas su kniedlikais

IMG_20121123_174915

Vienos kepsnys buvo suvalgytas dar nepasiekus Austrijos. Šalia j?s matote žiauriai skanias bulves su nerealiai kvapniu ?esnak? padažu.

Toliau keliavome per Austrij?, bet tai buvo naktis ir n?ra ?ia k? daug pasakot, nes niekur nestojom, kadangi nusprend?m pasilikti Vien? kelionei atgal.
Maribor? pasiek?me jau visai nakt?, tod?l beliko tik susirasti ten jau buvusius draugus ir ragauti vietin? al?. Šiek tiek keistai iš?jo tai, kad nelabai pavyko pavalgyti nacionalinio slov?n? maisto, nes vis kažkaip ne ten užsukdavom, kur reikia.

IMG_20121209_222704

Žalias alus Maribore. Kažkoks nesusipratimas

Pirmiausiai papasakosiu apie baisiausi? nutikim? tame mieste. Kadangi tai yra toks nedidukas kaln? kurortas, vien? dien? nusprend?me pasikelti ? kaln? ir apži?r?ti miest? iš viršaus. Pirmas nepavyk?s dalykas buvo tai, kad pakilus ant kalno nieko nesimat?, nes buvo milžiniškas r?kas. O antras buvo tai, kad nusprend?me ant kalno esan?iame restorane papietauti „taigi faina, romantiška, puik?s vaizdai, egzotika ir t.t.“. sumok?jome už t? malonum? po 10 eur? (salotos, sriuba ir pagrindinis patiekalas). Žinokite, taip klaikiai valg?me jau seniai, pasiži?r?kite patys, kaip atrod? m?s? piet?s. O blogiausia buvo tai, kad prieš keldamiesi ant kalno mes užsukome ? apa?ioje esant? restoran?l?, kuriame apži?r?jome nerealiai skaniai atrodant? maist?. S?d?jome, valg?me ir keik?m?s.

IMG_20121124_163502

Gavome katil? sriubos su vermišeliais

Tai štai toki? ?sp?ding? sulauk?me salot?

Tai štai toki? ?sp?ding? sulauk?me salot?

M?s? pagrindinis patiekalas. Nemanau, kad reikia daug komentar?

M?s? pagrindinis patiekalas. Nemanau, kad reikia daug komentar?

Bet buvo ir geresni? patyrim?. Vien? vakar? ieškojome, kur centre galima paragauti vietinio maisto. Radome kaimiškais motyvais išdabint? restoran?l?, kuriame tik?jom?s atrasti daug skanaus ir gero slov?niško maisto, o gavome… bosni? virtuv?. Kadangi netur?jome visiškai jokios nuovokos apie tai, k? reikia rinktis iš bosni? virtuv?s, pasikliov?me padav?jos patarimais. Ir tikrai – gavome puikiausi? visiškai tradicini? bosni? patiekal?. Viskas labai paprastai – tai panaši ? pita duona, patiekiama su keptu maltos m?sos paplot?liu ar piršteliais ar dar kuo nors iš maltos m?sos. Garnyras – smulkiai pjaustyti svog?nai. Ir tiek žini?. Bet buvo nerealiai skanu. Visi prisivalg?me labai so?iai ir labai skaniai. Dar prie m?sos puikiausiai tiko pas mus jau aprašytos Shopska salotos, kilusios iš Bulgarijos, bet išplitusios Balkanuose ir Vidurio Europoje. Tai buvo puikus vakaras, mielieji. Visiems labai rekomenduoju Balkanuose išbandyti b?tent š? maist?, kuris yra dar ir klaikiai pigus.

IMG_20121124_205351

Labiausiai klasikinis bosni? maistas – vadinamieji Cevapi, gaminami iš kokios nors maltos m?sos, padaromi tokie piršteliai ir sukišami ? duon?, kuri mums labai panaši ? pit?

IMG_20121209_222622

Šioje versijoje maltos m?sos paplot?lis yra pitos viduje

IMG_20130326_162516

Dar viena versija – m?sos paplot?lis ir duona atskirai

IMG_20130326_162628

Labai skanios Shopska salotos

Ir dar Maribore band?me surasti viet? ankstyviems sekmadienio pietums, kas mums nelabai pavyko, nes dauguma viet? tokiu metu dar nedirba. Teko išm?ginti vietin? ital? restoran?.

Maisto porcijos buvo sunkiai pakeliamos, maistas buvo labai skanus, marinara padažas ant lazanijos buvo puikiausias – dar viena gera patirtis Slov?nijoje. Po toki? so?i? ir skani? piet? nor?josi tik prigulti, bet m?s? lauk? ilga kelion? ? Austrij? su sustojimu Vienoje.

IMG_20121125_194159

Lovys spage?i? su gorgonzola. ?ia matote porcij? vienam žmogui

IMG_20121125_194225

Gal ir neišvaizdi, bet labai skani lazanija. Ir puikiausias marinara padažas

Asmeniškai aš Vienoje buvo pirm? kart? gyvenime. Ir nors iš Europos sostini? esu nema?iusi tik keli?, Viena paliko didel? ir labai ger? ?sp?d?. Tikras imperatori? miestas, su milžiniškais r?mais, išpuoštomis pla?iomis gatv?mis ir puikiausiais parkais. Dar kaip tik papuol?me ? kal?din? mug?, smagiai išg?r?me pun?o, pas?d?jome tarp vietini?, pasiži?r?jome ? kal?dines madas ir pasiklaus?me muzikos.

Vakarienei ieškojome kokios nors labai vietin?s, labai tipin?s kavin?s, ta?iau tikriausiai klaidžiojome ne tomis gatv?mis, nes galiausiai pasirinkome nediduk? bar?, kuriame gavome vietinio guliašo, kadangi Vienos šniceli? ir Vilniuje pilni kampai. Maistas nuotraukose atrodo gal ir nekaip, bet buvo labai skanu. Tuo ir baig?si m?s? trumpa pažintis su graži?ja Viena.

IMG_20121125_194010

Guliašas beveik kaip tiršta sriuba su daug m?sos. Ir v?l kniedlikai gretimais

IMG_20121125_193919

Kitoks guliašas, su kop?stais. Tikrai neišvaizdu, bet skanu

Kelion? per Lenkij? atgal ? Vilni? nebuvo niekuo ypatinga ar stebinanti – v?l „Desperados“, v?l maistas iš degalini? ir prie greitkeli? esan?i? užkandini?. Taip ir gr?žome namo, pavarg?, bet laimingi, su daug ?sp?dži? apie žmones, vietas, maist?. Kelion? po Vidurio Europ? puikiausiai pavyko!

Kelion?ms nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas vir?j? Zonia.

Palikime Lietuv? nuošal?je: nors turime brangi? restoran? (neneigsiu, jog Vilniuje situacija su kainos-kokyb?s santykio balansu pastaruoju metu yra šiek tiek pager?jusi), bet, kaip pasakyt? vienas iš mano paž?stam?, “Luxury entails price, but price does not make luxury”.

Kritinis klausimas: ar verta mok?ti 500 eur? už vakarien? keliomis Michelin žvaigždut?mis pažym?tame restorane? Tikrai ne, jeigu norite tik pavalgyti.

Dabar pam?stykite, už k? j?s iš tikr?j? mokate tuos didelius pinigus.

Pirmiausia, j?s mokate už žinias. Už vir?jo ilgus metus kulinarijos mokykloje ir dar ilgesnius nenuilstamo darbo karštoje virtuv?je metus, už jo vizij?, kaip derinti ir pateikti skonius, produktus, sukurti jausmus, emocijas. Mokate už profesional? aptarnavim? – mandag?, pamatuot?, taip pat už padav?jo geb?jimus atsakyti ? klausimus, reikalaujan?ius supratimo ir ?sigilinimo ? maisto pasaul?. J?s mokate už somelje geb?jim? suderinti j?s? pasirinkt? maist? su vynu (platesne prasme – su g?rimu), pakelian?iu skon? ? kit? lyg?.

Tuomet j?s mokate už atmosfer?. Niekas nepasitiks j?s? su „fanfaromis”, nešaudys šampano buteli? ??jus, nebus blizgu?i? ir p?keli?. J?s mokate už diskretiškum?, už laik?, kur? leidžiate sau pails?ti, b?ti aptarnautam. Dažniausiai j?s mok?site už aplinkos paprastum? ir funcionalum?, erdvum?.

J?s mok?site už maist?, bet svarbiau – už jo kokyb?. Ne tiek už šviežum?, kiek už žinojim?, jog viskas, kas pasiek? j?s? stal? l?kšt?je, buvo pagaminta nuo A iki Z su meile ir r?pes?iu.  Už derinius, apie kuriuos turb?t net nesitik?jote pagalvoti, už maloni? nuostab? ragaujant.

Galiausiai j?s mok?site už socialin? prabangos aspekt? – tiek vidin? pasitenkinim?, jeigu j?s? l?kes?iai buvo pateisinti, tiek už galimyb? pasakyti savo socialiniam ratui, kad j?s buvote, ragavote, vertinote.

Paskutinis žodis yra itin svarbus, nes vertinimas yra m?s? kasdienio patyrimo dalis. Tuo pa?iu metu jis visuomet yra subjektyvus: jeigu jums nepatinka salierai, jums nepadarys ?sp?džio patiekalas iš salier?, kad ir kaip jis b?t? ne?tik?tinai paruoštas. Jeigu tikslingai ieškosite, kod?l ta vakarien? ar piet?s nebuvo verti išleist? pinig? – garantuoju, visada rasite tas priežastis.

Iš praktin?s pus?s, jeigu kada b?site Berlyne ir nor?site puikios kokyb?s žuvies ir j?ros g?rybi?, užeikite ? Fischers Fritz Regent viešbu?io restoran?, kur maloni patirtis atperka išleistus pinigus.

Prabangai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Restoranas „Ginger“ – gumin?s antyt?s ir jokio alkoholio

Degustatori? komanda neša didel? kryži? – yra save ?pareigojusi vaikš?ioti po ?vairias maitinimo ?staigas ir patirtis iš ten aprašyti Jums, kad skaitytojai žinot? apie vietas, vertas pagyr? ir pamin?jimo, ir kad nesilankyt? ten, kur tikrai n?ra verta švaistyti laiko ir pinig?.

Labai gražios restorano "Ginger" lubos

Labai gražios restorano „Ginger“ lubos

Š? kart? keliavome vakarien?s pirmosios pavasario dienos proga, visi buvome pakilios nuotaikos, susirinko šauni draug? kompanija, ir visi nekantriai lauk?me puikaus ilgo vakaro su skaniu maistu, šlakeliu alkoholio ir smagiais pokalbiais.

Tai, žinokite, nieko panašaus nepatyr?me. Buvo labai arti nusivylimo, o kai kuriems m?s? draugams pasisek? dar mažiau – viskas, k? jie valg?, buvo blogai. Iš karto, nebandydami išlaikyti intrigos, pasakysime pagrindin? to restorano problem? – maiste yra mažai skonio. Jeigu esate kada nors valg? tailandietišk? patiekal?, tikriausiai puikiai suprasite m?s? nusivylim?, nes tos šalies virtuv? pasižymi sodriais ir giliais skoniais ir aromatais, saldum?, aštrum?, s?rum? ir kartum? nuolat derindami tarpusavyje ir kurdami tikr? skoni? sprogim? valgan?iajam. Na, tai m?s? atveju sprogti gal?jo nebent širdis iš skausmo, kai garavome ir negal?jome patik?ti tuo, k? jau?iame.

Vakaras prasid?jo nuo nenusakomo septyni? žmoni? nusivylimo – restorane n?ra alkoholio. Žinoma, esame patys kalti, kad nepasidom?jome prieš ateinant, tod?l patirtas šokas buvo labai nemalonus – j?s pagalvokite apie vis? savait? sunkiai dirbusius žmones, kurie tikisi penktadienio vakare užsisakyti taur? vyno ar alaus ir ramiai gurkšnojant aptarti su draugais savait?s naujienas. Deja, teko gurkšnoti arbat? ir kol?. Ir taip tris valandas.

Be m?s? kompanijos dar buvo užimti kokie 3-4 staliukai, maždaug tre?dalis viso restorano. Padav?ja dirbo viena. Ir dar aplink lakst? ilgakoj? administrator?, vis prib?ganti kažko pasitikslinti. Padav?ja buvo miela ir steng?si. Ir netgi viena sp?jo mus apšokin?t. Nesp?jo kai kas kitas – nesp?jo vir?jai virtuv?je mums gaminti. Kadangi virtuv? yra atvira, tai gal?jome nesunkiai suskai?iuoti, kad vir?j? sukiojosi 4 vienetai, visi labai jaunu?iai, juok?m?s, kad gal studentai iš vir?j? mokyklos.

Arbat? ir kol? g?r?me daugiau nei valand?, iki sulauk?me pirm? patiekal?. O ?ia ir prasid?jo didžiosios nelaim?s. Jeigu j?s sek?te, kas buvo rašoma, jau tur?jote susid?lioti – penktadienio vakaras po sunkios darbo savait?s, ilgai lauktas susitikimas su draug? kompanija, nusivylimas d?l alkoholio nebuvimo, virš valandos laukimas, kol atneš maist?. Ir… maistas be skonio. Tailandietiškas maistas be skonio. Kaip ?ia suprast?

Pradedam nuo sriub?. Tom yum sriuba yra vienas ir nuostabiausi? dalyk?, k? Tailando virtuv? dav? pasauliui. Tai skaidri sriuba su j?ros g?ryb?mis ir daržov?mis, pilna nuostabiausi? azijie?i? virtuv?s skoni? ir kvap?, ir labai aštri, kad net ašaros b?ga. Kadangi vos prieš savait? sriuba buvo su malonumu suvalgyti Briusly, dar švieži buvo prisiminimai apie tai, koks tur?t? b?ti sriubos skonis. Deja, bet draug?, valgiusi sriub?, nepatyr? nieko panašaus, ir nors sriuba atrodo labai gražiai, bet skonis stipriai nuvyl?.

Tom yum sriuba atrodo labai graži, kainuoja 21 lt

Tom yum sriuba atrodo labai graži, kainuoja 21 lt

Toliau atkeliavo tailandietiška jautienos sriuba, kuri smird?jo, jeigu k?. Skonio irgi nerasta, jautiena buvo kieta. Draug? nesuvalg? tos sriubos, padav?ja teiravosi – gal neskanu, bet draug? išliko mandagi, sak?, kad labai aštru. Ir su nekantrumu lauk?, k? gi atneš toliau.

Tailandietiška sriuba su jautiena, kaina 18 lt

Tailandietiška sriuba su jautiena, kaina 18 lt

Sushi buvo neblogi, bet ir v?l – skonis nebuvo intensyvus, sojos ne tik, kad neatneš?, bet ir nesivargino pasi?lyti. Sushi? gerb?ja sak?, kad jie daug skanesni Pylimo-Palangos gatvi? kampe esan?iame restorane, kur ir kainos perpus mažesn?s.

Sushi graž?s, bet be skonio, Alaska roll rinkinys 32 lt

Sushi graž?s, bet be skonio, Alaska roll rinkinukas ir pora Nigiri – 29 lt

Anties kr?tin?l?s užkandis su svieste keptais šparagais buvo itin laukiamas. Žinant, kokia nuostabi gali b?ti gerai paruošta anties m?sa ir kokia tobula daržov? yra šparagas, buvo tikimasi, kad patiekalas bus nepakartojamas. Na, o nutiko taip, kad prasid?jo juokeli? apie gumin? antyt? iš vonios laidymas. Patiekalas atrodo tikrai gražiai ir skaniai, bet m?sa buvo kieta ir t?si, šparagai beskoniai, tos salotos su balzamiko actu visiškai ne ? tem?. Kažkoks nesusipratimas.

Anties kr?tin?l?s užkandis su šparagais, 19 lt

Anties kr?tin?l?s užkandis su šparagais, 19 lt

Labiausiai pasisek? salotoms su m?lynuoju pel?siniu s?riu su keptomis kriauš?mis. Salotos nesulauk? neigiam? atsiliepim?, tod?l bendra nuotaika prie stalo buvo bandoma subalansuoti „o gal ne viskas taip blogai“ kartojimu ir viltimi, kad kiti patiekalai bus geresni.

Skanios salotos su pel?siniu s?riu ir keptomis kriauš?mis, 14 lt

Skanios salotos su pel?siniu s?riu ir keptomis kriauš?mis, 14 lt

Tiesa, viena iš m?s? kompanijos buvo užsisakiusi tik wok makaron?, tai mes sau valg?me starterius, o ji vargš? s?d?jo ir lauk? apie dvi valandas, kol gaus savo vakarien?.

T?siame toliau – dar po valandos sulaukiame pagrindini? patiekal?. Specialusis šefo pasi?lymas buvo nušvilptas d?l keli? priežas?i? – jautiena buvo beskon? ir niekas nesiteiravo, kaip ji turi b?ti iškepta, tod?l žmogus tur?jo valgyti žali? m?s?, nors negali jos pak?sti. Tie agurk? bokšteliai irgi buvo nesusipratimas. Rezultatas – viena pikta ir nusivylusi dama, kuri tikriausiai niekada daugiau nesugr?š ? t? restoran?.

Šefo specialus pasi?lymas - salotos su jautienos su jautienos nugarine ir marinuotais apvirtais agurkais, ?darytais visokiom daržov?m - 20 lt

Šefo specialus pasi?lymas – salotos su jautienos nugarine ir marinuotais apvirtais agurkais, ?darytais visokiom daržov?m – 20 lt

Na, o dabar šiek tiek teigiam? emocij? – wok makaronai su jautiena buvo sodr?s ir aromatingi, geras ir aštrus padažas, puiki minkšta jautiena – toks jausmas, kad už pagrindinius patiekalus atsakingas kitas žmogus virtuv?je, kuris supranta, k? daro.

Wok makaronai su jautiena buvo geri, kainavo 21 lt, tik porcija mažoka

Wok makaronai su jautiena buvo geri, kainavo 21 lt, tik porcija mažoka

Butter chicken irgi buvo labai neblogai. Tiesa, labiau nor?josi jausti grietin?l?, nes pomidor? padažas buvo kiek per r?gštus, bet ?ia jau skonio reikalas. Tod?l galime tik patvirtinti – patiekalas pavyk?s. Ir ryžiai buvo puikiai paruošti, aromatingi ir skan?s.

Butten chicken - jos buvo daugiau, ?ia jau nuvalgyta, buvo skanu, kainavo 24 lt

Butten chicken – jos buvo daugiau, ?ia jau nuvalgyta, buvo skanu, kainavo 24 lt

Tokia pat buvo ir anties kr?tin?l?, troškinti kokoso pieno ir kario padaže – intensyvus skonis, puikus aromatas ir skani m?sa. Puikiai pavyk?s patiekalas.

Antiena kokoso pieno padaže - 29 lt

Antiena kokoso pieno padaže – 29 lt

Tai j?s man dabar sakykite – kod?l visi patiekalai negal?jo b?ti tokie pavyk?, kaip tie keli pagrindiniai patiekalai? Kod?l sushi restoranas negali net normali? sushi pagamint? K? jau kalb?t apie sriubas.

Šiaip mes galime atleisti labai daug – ir neprofesional? aptarnavim?, ir nepatogias k?des ir stalus, ir valand? laukim?, ir alkoholio nebuvim?, ir dar labai daug k?, bet negalime atleisti prastai paruošto, neskanaus ir pervertinto maisto, kai iš?j?s iš restorano jautiesi apipl?štas ir nesuprat?s, už k? sumok?jai tiek pinig?. Tod?l mes daugiau ten neisime. O einantiems patariame rinktis pagrindinius patiekalus, kurie tikrai j?s? nenuvils.

MENIU: Tailandietiškas ir japoniškas, bet yra ir burgeris
KOKYB?: Lyg ir šviežia, nors buvo pavytusi? salot?
KAINOS:aukštos. pernelyg aukštos už gaunam? kokyb?
ALKOHOLIS: aha, nor?tum?t…
APTARNAVIMAS: viskas buvo normalu
VIETA: Gyn?j? g. 14, Vilnius
INTERNETE:FB profilis
SUBALANSUOTA: m?gstantiems egzotik?

Nusivylusi,
Degustatori? komanda

p.s. beje, primename, kad mes dalyvaujame Login 2013 konkurse, tod?l kvie?iame jus balsuoti ?ia: http://www.login.lt/apdovanojimai/nominacijos?id=93. Balsuoti galima kasdien.

Savas bli?das nori laim?ti Login 2013

Kaip sakoma, blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu. Tad ir mes, nors dar tikrai nesame žinomi visoje Lietuvoje ir už jos rib?, bet norime laim?ti „Login 2013“ apdovanojim?. Juk dalyvauti niekas nedraudžia :)

Tod?l prašome vis?, kurie mums prijau?ia, spausti nuorod? ir balsuoti už valgymo ne namie kult?ros skatinim? Lietuvoje.

http://www.login.lt/apdovanojimai/nominacijos?id=93

Konkuruoti nusiteikusi,

Degustatori? komanda