IKEA: žmon?s kalba apie pigius baldus, stili? ir… ger? maist?(?!)

Gal? gale, nuslopus pirminiam šurmuliui ir naujame bald?, interjero bei skandinaviško gyvenimo b?do (ar kaip jis save bepozicionuot?) prekybos centre IKEA apsilankius svarbiausiems šalies žmon?ms, ? š?j? suskubo ir degustatoriai. Ir nauj? stiklini? „baliams“ su draugais bei pigi? pagalvi? sofai prisipirkti, apži?r?ti, ir, dar svarbiau, suneraminti viešojo transporto stotel?se kokias por? savai?i? gird?t? t?l? tautie?i? vienas kitam sekam? pasak? apie dešrainius už 1 Lt.

Jei dar ten nebuvote, patvirtiname, toki? ten tikrai yra. Tiesa, „pagerinti“ kainuoja 2 Lt. Bet apie visk? iš eil?s.

Kad gyvenimo b?das susideda ne tik iš interjero, bet ir r?šiavimo, maisto, geografini? bei kult?rini? pamok?li? – IKEA ?rodo puikiai. Tiesa, to gyvenimo b?do rodymas, o dar labiau – lietuvi? geb?jimas perimti jo geriausias dalis – gali užtrukti, akivaizdu. IKEA kavin?je, barelyje ir šiaip ant kiekvieno kampo stovin?ios r?šiavimo šiukšliad?ž?s ne vien? tautiet? sutrikdo. Nes viskas gerokai sud?tingiau nei socialin?se reklamose per TV ir realyb?je už lango. Ne tik popierius, stiklas ir plastikas (na, dar tas dažnam nesuprantamas konteineris „nesugadintai tekstilei“). Ten yra atskira talpa skys?iams, maisto atliekoms ir kitoms šiukšl?ms.

Jei nety?ia pasimestum?te (nors, esame ?sitikin?, kad tarp m?s? skaitytoj? toki? tur?t? b?ti mažuma) – ? skys?i? talp? skys?ius reikia tiesiog išpilti. Popierini? puodeli? ten mesti TIKRAI nereikia. Jie turi kit? viet?. Beje, jei nedavalgysit savo dešrainio (nors doras lietuvis to niekada nedaryt?) – v?lgi, j? reikt? išpurtyti prie maisto atliek?. Darbo daug, bet, vienok, juk nor?tum?t visi, kad IKEA ataskaitose iš lietuviškos parduotuv?s neb?t? atskiros pastraipos apie kritin? r?šiavimo prekybos centre situacij?.

Off topic: dar vienas smagus dalykas – pieštukai. Prie j? kainos n?ra. Juos galima pasiimti ir žym?tis prekes. Prie kasos norima, kad jie b?t? gr?žinti. J?s gal juokaujat??? Kam? ? kišen? ir namo. Suvenyras, vienok, gimin?m parodyti.

Taigi, nuo gyvenimo b?do ir kit? subtilum? – gr?žkime prie maisto. Lietuviškoji IKEA versija turi tris vietas, kur jo galima gauti. Pirmasis, ? kur? galite patekti vos tik atvažiav? – IKEA savitarnos restoranas. 100 proc. teigiamai j? tur?t? ?vertinti t?vai. Atskira „sala“ su k?dikiams skirtais indais, specialiomos k?d?mis, buteliukais, šaukšteliais ir pan. – paruošta puikiai. Prie viso to – dar ir mikrobang? krosnel? (vaik? neturim, bet gird?jom, kad k?dikiai šalto pieno negeria).

Beje, jei turite kiek vyresni? nenuoram? – puikus sprendimas sukurtas ten pat. Apskrita „pilait?“, kurioje viskas skamba, visk? galima spaudin?ti ir pan. Gana uždara – tik su vienu iš?jimu. O kas geriausia, jog aplink – s?dimos vietos suaugusiems. Žodžiu – s?dit, gana ramiai valgot ir spoksot ? savo vaik?. Puikus sprendimas, nes mamos, ?sidedan?ios vien? kasn? ? burn?, o tada lekian?ios gaudyti laukais einan?io savo vaiko – atrodo kartais komiškai, tragiškai ir kelia graudul?. Bent dalis degustatori? kartais kone nori pasisi?lyti tuos vaikus paži?r?ti, kol mažojo mama gal?s pusiau ramiai pavalgyti.

ikea (1)

Tai yra tai, k? valg?me mes – kukuliai, spanguoli? g?rimas ir pyragas.

Visoje toje erdv?je – valgykla. Imi pad?kl? ir keliauji rinktis maisto. Pasi?la, n?ra labai plati, bet mes visada sak?me, kad geriau mažiau, bet kokybiškai. Koks maistas? Lietuviški šaltibarš?iai derinami su švediškais patiekalais ir tarptautine virtuve. Mes t?kart ragavome migdolin? pyrag?, IKEA spanguoli? sultis ir garsiuosius kukulius. Tie kukuliai, pasirodo, yra tai, kas pas mus – bulviniai blynai. Tai reiškia – mažiau tradiciška už cepelinus, bet lengviau pagaminama, tod?l, vartojama dažniau. Sumok?jom apie 15 Lt už visk?.

Beje, buvo ir dailiai atrodan?ios lašišos, kuri, iš paži?ros, buvo verta grieko. Bet… kukuliai buvo garsesni, tod?l nusprend?me rinktis populiarum? prieš skon? (ar grei?iau – ger? išvaizd?).

Na, kaip su tais kukuliais… Kukuliai kaip kukuliai. Smulkiai smulkiai permalta m?sa, kaip supratom, vištiena. Geltona geltona bulvi? koš?. Skonis –  nu toks… Kadangi j? eini pasiimti su pad?klu ir moki kaip ir 8 lt (maža porcija), ?vertinus visa tai – sk?stis negali. Valgykla lieka valgykla, kur ji beb?t?: nuo sovietme?io likusi kokiam buvusiam Lietstaklproj gamyklos pastate ar IKEA. Niekaip tik nesupratom vieno dalyko – kai pavalgo ?prastoje valgykloje, niekas kaip ir nesigiria, kai pavalgo IKEA – b?tinai. Ir apskritai, kam apie tuos kukulius tiek kalb?t visiems reikia?

Tiesa, vienas tobulas dalykas, kur? deda prie šio patiekalo – spanguoli? uogien?. Va ?ia tai tikrai g?ris. Degustatoriai labai labai nor?t?, kad uogien? ir vaisiai prie m?sos patiekal? m?suose b?t? vartojami dažniau.

Kalbant apie pyrag? – viskas su juo yra gerai. Tik, visai rekomenduojame jo nusipirkti, susivynioti ir nešiotis kišen?je. Random fact: šilt? maist? geriau suvokia m?s? skonio receptoriai ir pas?mogningai jis atrodo skanesnis. Potencialiai skanus pyragas tik ištrauktas iš šaldytuvo – n?ra toks skanus, bet, sp?jam, kambario temperat?ros, prie arbatos – b?t? labai gerai.

Pavalg? – sukate ? bald? bei interjero detali? labirint?. Viskas gražu, pro visur reikia praeiti, tod?l prisiperkat belenkiek visko. Ir tik tada, pra?j? visus sand?lius, išleid? šimtus lit?, pavarg?, atstov?j? eiles kasose  patenkate ? kit? erdv?, kurioje yra kiti du maisto taškai.

Pirmasis – parduotuv?. Labai tik?jom?s ten rasti kažko netik?to, bet be briedienos dešreli? ir saus? kepint? svog?n?, kažko tokio, ko neb?t? galima gauti didesniame prekybos centre – nemat?m. Aišku, d?l kokyb?s gin?ytis nenorim. Kainos gana aukštos ir visai tikim, kad IKEA visiško „š?do“ pas save ? šaldiklius nekrauna. ?domiau atrodo t?tel?se sutalpinti lašiš?, ikr? ir pan. paštetai (?). Paž?stam toki?, kurie j? ?sigijo, ragavom pas juos. Visai nieko, bet valgyti iš t?bel?s – labai keista. Beje, alkoholio n?ra. Parduotuv?je, ne t?tel?se.

Na ir pagaliau, visai greta parduotuv?s, jau nuo kas? iš tolo švie?ia didel? dešrainio bei led? porcijos iškaba. Abu – tik 1 Lt. Aišku, prie?j?s supranti, kad jei nori pagerintos versijos, teks mok?ti 2 Lt, bet k? jau ?ia – negi k?tik „nedirbai“ apsipirkin?damas. Kaip sav?s nepamaloninsi? Taigi – dešrainis. Tokios mažos dešrel?s – nemat?m gyvenime. Kai pamat?m, supratom kainos priežast?.

Maža bandel?, maža dešrel?. Padaž? galit prisipurkšti kiek norit. Mat?m žmones, kurie ima iš karto 6 vnt. Pagerinta versija – 3 vnt. marinuoto agurko riekeli? ant viršaus, plius – šiek tiek pabarstyta kepinto sauso svog?no (panašu ? mažy?ius svog?n? ?ipsus, netik?tai skanu – nesuprantam kaip tai pasidaryti namie). Jei imate g?rimo stiklin? – sumok?sit iš viso 4 Lt.

Beje, maža pastaba, daugelis pardav?j? ir padav?j?, žaviai lietuviškai nemandagios. ?ia kalbant apie maisto tiekimo vietas. Bet viskas tikriausiai tik tam, kad tautie?iai nepamiršt? kur gyvena.

Paskui svarbius žmones sekanti,
Degustatori? komanda

Šalis, kur vanden? vadina „air“ ir maisto nešildo

Asmenin?s pažintys su Degustatori? komanda kartais lygu kvietimui parašyti ? „Sav? bli?d?“. Apie tai, kaip ?gyvendini mint? „pirm? kart? ? kur nors Azijoj“ bei maist? tame kur nors.

Gruod? mintis apie „kur nors Azijoj“ virsta bilietais ? Džakart? baland?.

Kai, likus savaitei iki išvykimo, kasdien klausai mamos mantros „Ko tu ten vienas važiuoji? Aš JAU d?l tav?s nerimauju“, tai s?dint kelion?s tiksle v?lai vakare nusileidusiame l?ktuve balsas galvoje r?kia „K? TU SU SAVIM DARAI?!”. Bet, jei tur?tum pakankamai sveiko proto klausyt to sveiko proto balso, niekad ir neb?tum spaud?s „pirkti“.

1 - dzakartos centras

Džakartos centras

Pirmos dvi mintys iš?jus iš oro uosto yra „karšta“ ir „dr?gna“. Apie dr?gm? pamiršti greitai, bet su karš?iu sunkiau, tad pirmom dienom valgai nedaug. Pagrindinis užsi?mimas yra išgert? vanden? versti prakaitu, eiti ? duš? triskart per dien? ir galvoti, kur nusipirkti daugiau vandens. J? ?ia vadina air.

Džakarta yra didžiulis purvinas miestas su ?sp?dingais kamš?iais ir šaligatviais tik miesto centre. Visur kitur vaikštai kelkraš?iu. Kiek bevaikš?iotum – nesuvažin?ja. Jei sugebi atsispirti kiekvienoje didesn?je gatv?je esan?ioms ?staigoms su gerai paž?stamais vakarietiškais pavadinimais ir dideli? prekybos centr? food court‘ams, kurie vilioja oro kondicionieriais ir nemokamu wi-fi, renkiesi iš dviej? „valgyk kaip vietinis“ variant?.

Pirmas – vietin?s užeigos, kur maistas gaminamas didesniais kiekiais ir dedamas ? vitrin? arba gaminamas tada, kai j? užsisakai. Indonezietiškai tokia vieta vadinama warung. Ji paprastai priklauso vienai šeimai, kuri ?ia pat ir dirba bei si?lo vienam Indonezijos regionui b?ding? maist? – dažniausiai tam, iš kurio pati yra kilusi.

? warungus vietiniai eina šeimomis ar chebrom po darbo, sus?da prie dideli? stal? ir valgo rankomis– matyti gyvybing? aštuoni? ?vairaus amžiaus žmoni? diskusij? prie vieno didelio stalo yra ?prasta. Bet kadangi tu ne vietinis, ?ia eini tuomet, kai susipaž?sti su kuo nors iš savo hostelio (mano atveju – amerikiete) ir kartu kažkaip dr?siau.

Vietinis warungas

Vietinis warungas

Ir dar, nes visi warungai konspiravosi ir ?sik?r? kitoje gatv?s pus?je. Keturios eismo juostos kiekviena kryptim ir jokio šviesoforo ar p?s?i?j? per?jos priimtinu atstumu. Amerikiet? gatv? vadina „death“, o kvietimas eiti pavalgyti yra „let‘s go cross death“. Kelias pereinamas „palaukim vietini?“ b?du:

a) jie ryžtingesni ir nestovi prie kelio spoksodami ? nesibaigiant? eism?;
b) eismo ?vykio atveju bus, kam šauktis pagalbos statistinei daugumai suprantama kalba;
c) ir šiaip, baigti savo nieking? gyvenim? reanimacijoj visada smagiau su gera kompanija.

Warunge baksnoji pirštais ? maist? vitrinoje arba „man t? pat?, k? va prie to staliuko valgo“. Visk? gauni atskirose l?kšt?se ir maistas, jei jis paruoštas iš anksto, kambario temperat?ros. Ne tod?l, kad kas nors nepagalvojo apie mikrobang?.

Šalies su karštu klimatu gyventojai tiesiog nusprend?, kad valgyt karštus patiekalus yra nes?mon? ir nesuka sau galvos.

Jei vištiena, tai ketvirtis. Jos gausi visur. Ant viršaus papildomai dedama bambuk? ?gli?, marinuot? ar kept? daržovi? ir švieži? kvapni? žali? prieskoni? šakeli?. M?sos ant kaul?, palyginus su lietuviškais ketvir?iais, daug mažiau. Indonezijoje ?prasta vištas auginti aptvare, kur jos gali laisvai lakstyt.

Ryžiai, jei jie yra garnyras, pateikiami pintin?je, kuri išklota banan? lapais. Vietiniai maigo juos ? kamuoliukus prieš dedami ? burn? – ryžiai lipn?s. J? ?deda tiek, kad užsisakydamas papildom? porcij? vištienos, ryži? daugiau neprašai.

Kitas ryži? pateikimo variantas yra vienas nacionalini? patiekal? – nasi goreng. Tai kepti ryžiai su saldžiu, tirštu sojos padažu kecap (tariasi visai kaip angliškas „ketchup“), marinuotais agurkais ir morkom bei acar: garnyru, gaminamu agurkus, morkas ar ?esnakus marinuojant cukraus ir acto mišinyje.

Nasi goreng

Nasi goreng

Prisivalgai iki soties ir gauni s?skait? – apie dvidešimt t?kstan?i? vietini? pinig?. Du JAV doleriai. Nusprendi, kad tau ?ia patinka.

Kitas pasirinkimas yra pirkti maist? iš gatv?s prekeivi?. Neb?tina j? ieškoti – jie patys tave susiras (pirmoji straipsnio nuotrauka – red. past.). Dauguma gamina maist? iš anksto ir išvažiuoja prekiauti ? gatves su vežim?liais. Indonezietiškai jie vadinami kaki lima. Pažodžiui, „penkios kojos“: du ratai, stovas ir dvi vežim? stumian?io žmogaus kojos. Kaki lima spie?iasi aplink visuomeninio transporto stoteles bei žmoni? gausiai lankomus objektus arba klaidžioja gatv?mis š?kaudami si?lomo patiekalo pavadinim?.

Pas juos gali paragauti soto – sriubos, kurios sud?tis skiriasi priklausomai nuo to, kurioje šalies dalyje esi, bet dažniausiai ji gaminama vandens arba kokos? pieno pagrindu su vištiena, jautiena ar ožkiena, pagardinant vietiniais prieskoniais.

Vežim?liuose esantys kubo formas, ? mažas d?žutes panaš?s skrudinti užkandžiai yra kitas kaki lima firminis patiekalas – tahu gejrot, arba keptas tofu. Tai vienas dažniausiai sutinkam? patiekal? ir bene pigiausias, nebent sugalvotum jo užsigeisti kokioj rimtesn?j maitinimo ?staigoj.

Tahu gerjot su ?ili pipirais

Tahu gerjot su ?ili pipirais

Keistoka yra tai, jog dauguma ši? gatv?s prekeivi? maist? deda ne ? vienkartinius, o ?prastus indus, tad negali viso to imti ir nusinešti. Nebent esi tas kleptomanas, kuris tempia iš bar? alaus bokalus ir dabar pagaliau juos visus pardav? ir išvažiavo ? smulki? vagys?i? tur? po užsien?. Bet gal nereikia t? nereikšming? administracini? teis?s pažeidim? – pris?sti pavalgyti kartu su sauja vietini? geriau veikia karm? (induist? išmislas, gali prireikti v?liau Balyje).

Tiek Džakartos. Toliau trauki ? Rytus, ? Yogyakart? (kai jau išmoksti tart: Džokdžakart?). Kelion? traukiniu trunka aštuonias valandas. Traukinys išvyksta aštunt? ir išvakar?se kilusi mintis nusipirkti užkandži? netur?jo b?t palaidota sužinojus apie kelion?je dalyvaujant? vagon?-restoran?. ?ia si?lomi pusry?iai yra vienas keptas kiaušinis su maža kept? ryži? porcija – ant baltos l?kšt?s, uždengti maisto pl?vele. Šaltas keptas kiaušinis yra gal pus? velnio, bet kepti ryžiai yra šalti ir vagono-restorano šefas naudojo kažkok? prieskon?, kuris daro juos valgomus tik per prievart?. Bet dzin, juk nereik?s to valgyti kaskart.

Dar traukiny sulauki piet? ir paslaugus geležinkeli? darbuotojas (PGD) dalina meniu su keturiais išbrauktais patiekal? pavadinimais. Lik? pavadinimai tau nieko nesako ir n? vienas užrašas gražiau už kitus neatrodo. Humanizmo priepuolio apimtas PGD bando gelb?t pasimetus? užsieniet?  pasi?lydamas patiekalo variant?.

Paži?r?j?s ? pasi?lymo pavadinim? meniu sakai „imu“. Susimoki. Gauni. Vienas keptas kiaušinis su maža kept?, per prievart? valgom? ryži? porcija – ant baltos l?kšt?s, uždengti maisto pl?v?le, po velni?.

Yogyakartoje yra sultono rezidencija (tikro, gyvo, kuris neturi joki? formali? gali?, bet yra didelis autoritetas), pagrindinis biznis yra nakvyn?, k? tik atvykusi? turist? vedimas ? jau š?vakar užsidaran?ias batikos parodas-pardavimus (veiks ir rytoj, ir po savait?s, bet juk iš jau šiandien užsidaran?i? didesnis noras nusipirkt) ir ?vairios pramogos pagrindin?je – Jl Marioboro – gatv?je. Kažkuo primena Palang?, tik be j?ros ir gintaro paveiksl?.

Iš b?tin? paragauti dalyk? vienas – gudeg. Troškinys, gaminamas stambiojo duonmedžio vaisius (angliškai – tiesiog jackfruit, bet argi kas nors kaltas, jog lietuviškas pavadinimas n?ra sexy?) kelias valandas verdant kokos? piene su palmi? cukrum ir prieskoni? mišiniu, kuris suteikia visam patiekalui rud? spalv?.

Valgomas su ryžiais, virtais kiaušiniais, vištiena ir traškia kepta jautienos oda.

Koks yra Bangladešo nacionalinis medis? Stambusis duonmedis, žinoma. Še tau fakt? visam likusiam gyvenimui, kuri? net vidurin?j nebuvo.

Satay yra kitas lengvai randamas patiekalas. Gatv?se j? dažniausiai parduoda tiesiog ant šaligatvio s?din?ios moterys. Tai m?sos v?rinukai, kepami ant žarij?. Vištiena, ožkiena, triušiena arba aviena marinuojama naudojant daug ciberžol?s ir pateikiama su žem?s riešut? padažu. Jei tik matai, kad kažkas mojuoja kartono gabalu virš m?sos v?rinuk? – pataikei, satay. Nacionalinis Indonezijos patiekalas, parduodamas beveik išskirtinai gatv?s prekeivi?.

Satay

Satay

Su Javos sala beveik baigta, bet pasakojimas apie j? neb?t? baigtas be to populiaraus suaugusi?j? narkotiko – kavos. Kopi, kaip j? ?ia vadina. Javoje užauga vienos geriausi? kavos r?ši? ir pats salos pavadinimas angl? kalba naudojamas kaip paruoštos kavos sinonimas. Daugmaž ?ia vert?t? ir baigti t? daug žadan?i? ?žang?, nes vienos geriausi? kavos r?ši? s?kmingai eksportuojamos ? vienas geriausi? kain? si?lan?ias šalis ir jei netaikai ? vietas, kur galima paragauti geros kavos, pasirinkimas yra vienas. Kava iš smulkiai malt? pupeli?, gaminama tuo papras?iausiu b?du: užpilant j? verdan?iu vandeniu.

Indonezijoje ji stipri ir labai saldi. Taip smulkiai malta, jog geriant vos išmaišius ne tik atsigeri, bet ir pavalgai. O jei nori kavos su pienu – nusipirk karv?. Geriausiu atveju turist? ma?iusios vietos pasi?lys kondensuoto pieno.

Horizonte - Balis...

Horizonte – Balis…

Kalbant apie turistus – toliau kelias veda ? pagrindin? j? traukos objekt?, Balio sal?. Pigaus alkoholio ištrošk?s jaunimas iš Australijos, gyvenimo meili? ištroškusios „Eat, Pray, Love“ aukos ir, jei rimtai, geras maistas ir nepaprastai svetingi vietiniai – visa tai ?ia. Kitoje serijoje.

Keliaujantis,
Ilgoji Koja

Bistro 18: jaukus paprastumas ir paprastas jaukumas

Iš anksto turim pasakyti, kad ilg? laik? nenor?jom eiti ? „Bistro 18“: gal d?l faktoriaus „Žmon?s“, gal d?l Stikli? gatv?s, gal d?l tr?kumo aplinkoje esan?i? žmoni?, kurie b?t? „hyped up“ d?l šitos vietos. Tai nuoširdžiai prisipaž?stam, kad buvo išankstinio skepsio. Ir dabar džiaugiam?s, kad jo buvo, nes buvom nuginkluoti ir maloniai nustebinti vietos paprastumo ir atmosferoje sklandan?io jaukumo.

?žingsniavom gana atsitiktinai, nes reik?jo kažkur nuvesti sve?ius iš užsienio, ten, kur planavom, nepavyko gauti staliuko ir paskutin? minut? šov? mintis nujud?ti ? „Bistro 18“. Žavu yra tai, kad padav?jai pasitiko šypsenomis, surado (paskutin?) laisv? viet? restorane, ?dav? meniu ? rankas ir nud?zg? toliau aptarnauti kit? sve?i?.

Tie, kurie mus dažniau skaito, žino, jog degustatoriai myli tam tikr? aplink? (ir niekada to nesl?p?me), tad tas neprievartinis jaukumas – be pagalv?li?, bantuk?, kaban?i? kut?, milijon? smulki? daikteli? visose kertel?se ir nepigus paprastumas mus papirko. Dar teigiam? tašk? prid?jo nedidelis, bet ?vairiapusis meniu ir vyno korta (ech ech, vyno korta).

Kadangi ne visi buvo susirink?, prad?jome nuo taur?s vyno ir pamiksuotos užkandži? l?kšt?s „prie vyno“ – s?ris, alyvuog?s, brusketos. Gurkšnojam vyn?, užkandžiaujam, klausom restorane tvyran?io šurmulio, stebim, kaip kas penkias minutes ? vid? tik?damiesi rasti vietos užeina vis kiti žmon?s ir laukiam pagrindini? patiekal?.

uzkandziai

Mišri? užkandži? l?kst?.

Pirmiausia atkeliauja rausvai kepta antienos kr?tin?l? su porto ir spanguoli? padažu. Iš pradži? kiek nustebina, jog kr?tin?l? patiekiama tik su lengvai apvirtomis daržov?mis, ta?iau reikia pasteb?ti, jog skonio palet?je nieko netr?ksta, minkšta ir sultinga m?syt? su traškiomis daržov?mis. Tobula. Patiekalo kaina 42 litai.

antiena

Antienos kr?tin?l? su spanguoli? ir porto padažu už 42 litus.

Po keli? minu?i? prie anties prisijungia pus? „kukur?zinio“ viš?iuko, kepto orkait?je, su saldži? bulvi? koše ir sviesto-rozmarin? padažu. Iki paskutinio kauliuko – viskas, kaip turi b?ti ir tik už 29 litus.

visciukas

Pus? orkait?je kepto kukur?zinio viš?iuko už 29 litus.

Ir galiausiai veršienos eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Eskalopas toks slidus reikalas, jeigu ne preciziškai iškeptas, tai bus arba sausas, arba guminis. O ?ia viskas puikiai, ir dar padažas –  ne?kyrios r?gštel?s akcentai. Patiekalo kaina 37 litai.

eskalopas

Eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Kaina 37 litai.

Nusprend?m, jog desertus paliksim kitam apsilankymui, juk reikia rasti pretekst? užsukti dar kart? ir greitu metu.

MENIU: Visiems skoniams: sriubos, užkandžiai, salotos, m?sos, žuvies patiekalai.
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Nuo 9 iki 66 lit? už patiekal?.
ALKOHOLIS: ?sp?dinga vyno korta, taip pat pagal pageidavim? kiti g?rimai.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Stikli? g. 18, Vilnius.
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: m?sos m?g?jams ir žinovams.

Maloniai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

 

Rojus degustatoriams Berlyne – Kreuzbergo rajonas

Jei buvote Berlyne, bet n? karto neragavote pa?i? egzotiškiausi? pasaulio virtuvi? Kreuzberge, vadinasi, j?s n? velnio nem?gstate gerai ir skaniai pavalgyti. Kreuzbergas – kiekvieno save gerbian?io degustatoriaus, ragautojo ar net gurmano rojus. Tailandas, Turkija, Indija, Kinija, Vietnamas, Japonija, Brazilija, Marokas ir dar dešimtys kit? pasaulio virtuvi? – ten, rodos, ar?iau nei gal?t? b?ti.

Visas rajonas nusagstytas mažyt?mis užeig?l?mis, restoranais ir kavinuk?mis, nuo kiekvien? dur? šypsosi j? šeimininkas. Ir, jeigu skeptiškai suburb?site, jog „n? velnio ten n?ra autentikos“ – tikrai klystate. Egzotik? ir tradicij? laikym?si garantuoja Berlyno imigrantai (gal vien? dien? greta j? ?sikurs ir lietuviška cepelinin?, lankytojus viliosianti iškaboje pavaizduota ir taip užsienie?ius stebinan?ia „pink soup“ aka šaltibarš?iais?). Jie, atidirb? kiek juodesnius darbus, steigia savo versliukus, maitinan?ius juos ir pa?ius berlynie?ius.

IMG_1975 (800x600)

Kreuzberg’as ir jo „kabakas“ ant „kabako“

Kreuzbergas gana ilgai buvo niekuo neišsiskiriantis, imigrant? iš vis? pasaulio krašt? (daugiausia – turk?) perpildytas rajonas. Sako, jog jo b?ta ir kiek pavojingo. Ta?iau dabar tai vieta, ? kuri? b?riais traukia tiek vietiniai vokie?iai, tiek ir turistai.

Pirmiausia Kreuzberge mes išband?m kebab?. Vienok, pla?iausiai pasaulyje paplitusi jo forma – išrasta ne kur kitur, o Berlyne. Turkišku kebabu j? galima vadinti tik tiek, kiek laur? norisi atiduoti jo „išrad?jui“ turkui. ? rytines pamainas skuban?ioms pirmosioms turk? imigrant? bangoms reik?jo pasi?lyti kažk? tradiciško, bet suvalgyti tai reik?jo greitai, o geriausia – pakeliui ? darb?. Taip atsirado pakepinti m?sos gabaliukai, su šiek tiek daržovi?, ?kraunami ? pit? arba susukami lavaše.

Tiesa, jei skeptiškai reaguojate ? kebab?, nes dažniausiai j? ragaujate pary?iais „išsivar?ius“ iš artimiausio baro – Kreuzberge esantis „Mustafa’s Gemuse Kebap“ kioskelis gali jus nustebinti. Tiesa, pirmiausia, kad jo paragautum?te, reik?s atstov?ti koki? 10 – 15 metr? eil?je. Beje, j? rasite Mehringdamm gatv?je, visai šalia Mehringdamm uban’o stotel?s.

IMG_1815 (600x800)

Jau netoli… :)

O tada – pasiruoškite nustebti. Skoni? subtilumas ir ?vairov? gali pakirsti kojas. Vis? pirma, m?sa – tikra, o ne ?vairi? m?sos liku?i?, riebal? ir kremzli? malinys. Iškepusi ji trumpai dar patroškinama su cukinija, baklažanais, morkomis ir pomidorais, kartas nuo karto šli?kštelint barbekiu padažo. Tuomet ji keliauja ? pit? (rekomenduojame rinktis j?, o ne lavaš?), paskirstant troškintas daržoves ir m?s? vienoje jos pus?je. ? kit? pitos pus? prikraunama smulkiai kapot? švieži? daržovi?, o ant viršaus – baltas turkiškas s?ris (kiek panašus ? graikišk? fet?) su… m?tomis.

IMG_1821 (800x600)

Rezultatas. Geresnis už m?s? fotografavimo nakt? ?g?džius…

Patik?kit, tai – geriau nei galima ?sivaizduoti. Prisiragavus majonezo ir ke?upo prifarširuot? lietuvišk? kebab? – „Mustafa’s Gemuse Kebap“ nustebino taip, kad paskuti?j? lankymosi Berlyne dien? skub?jome paragauti jo dar kart? ir kone pav?lavome ? autobus?. Tiesa, b?t? buv? gana juokinga likti Berlyne kiek ilgiau ir negr?žti namo vien d?l to, kad velniškai nor?josi kebabo…

Antroji Degustatori? komandos pašlovinta Kreusbergo vieta – tailandietiškas restoranas „Phuket“ (rodos, jis buvo Bergmann gatv?je, tiesa, dabar prisiminti tai jau gana sunku). ?sp?dingas tiek savo interjeru, tiek tailandie?i? padav?j? šypsenomis, tiek ir meniu. Ragavome vištien? ir antien?. Kiekvieno patiekalo kaina – 8 eurai. Tiesa, l?kštes teko palikti pilnas, nes porcijos buvo ne?manomo dydžio ir, matyt, vien? patiekal? reik?jo skai?iuoti dviems.

IMG_1977 (600x800)

Phuket ir…

IMG_1976 (600x800)

…jo aplinka!

Daug pasakoti – n?ra k?. Dar ir tod?l, kad tikrai nesam tailandietiško maisto ekspertai. Tiesiog netenka jo paragauti dažnai. Bet – puiku, skanu, ?domu (o dar tas mielas tailandietiškas akcentas, besišypsan?ios padav?jos akys ir paslaugumas). Gerai pagaminta m?sa, daug daržovi? ir skanus padažas. Patiekiama be garnyro, tod?l ryžius reikia užsisakin?ti atskirai. V?lgi, vienas ryži? dubuo – dviems asmenims.

IMG_1978 (800x600) IMG_1979 (800x600)

IMG_20120706_210723

IMG_20120706_210810

Springrolsai

Springrolsai

Dar Kreuzberge nusprend?me išbandyti Brazilijos virtuv? restorane „Cafe do Brazil“ (visai ant  Mehringdamm ir Kreuzbergstrase gatvi? kampo). ? rankas gav? vokišk? ir ispanišk? meniu, o greta – angliškai nekalbant? brazil? padav?j?, maist? rinkom?s principu „kur bedu pirštu, t? valgau“. Tiesa, paskutin? akimirk? akis užklydo už kažin kokio rinkinio dviems žmon?ms. Nusprend?, kad ragaudami rinkin? išbandysime daugiau skirting? patiekal? (nors ir ne iki galo supratome koki?) – ?m?m?s jo. Kaina – 16 eur?.

Laukti teko ilgai. Bet kai po trumpos pertrauk?l?s su d?mu iš lietingos gatv?s gr?žome prie savo staliuko – lengvai aiktel?jome. Per vis? stal? driek?si milžiniška l?kšte, kurioje: dvi geros kr?vel?s daržovi?, aštuoni vištienos sparneliai, dvi buritos, du jautienos iešmeliai ir auksaspalviai bulvi? ketvir?iai. Ir dar – nachos. Greta – trys padažai. Guakamol?, aštrus ?ili bei švelnus greitin?s pagrindo padažas.

IMG_20120707_184326 (800x800)

Brazilai pateik? tikr? staigmen? l?kšt?je…

M?s? mes m?gstame. Grill stiliaus m?s? – dar labiau. Aštriai irgi m?gstame, tod?l, tikriausiai, jau suprantate, kad laim?s indeksas kybojo kažkur padebesiuose. Beje, kalbant apie „Cafe do Brazil“ interjer? – na… jis gana juokingas. Lengviau restoran?l? b?t? pavadinti „skyle“, su ant kiekvienos sienos kaban?iais blogiausiais ki?o pavyzdžiais, milijonu spalv?, neaiškiais fontan?liais ir t.t.

Beje, Kreuzberge paragavom ir garsi?j? Berlyno dešreli? – Currywurst. Na, kaip be j?. Currywurst tikriausiai Berlyne tokios pat garsios kaip ir Branderburgo vartai. Dešreles ragavome tiek „Lonely Planet“, tiek ir vietinio vokie?io rekomenduotame „Curry 36“, toje pa?ioje Mehringdamm gatv?je, greta Mehringdamm uban’o.

IMG_1809 (600x800)

Koks jausmas? Keistas… Taip ir nesupratome, kam gali b?ti skani stora paprasta dešra su bulvyt?mis, daug ke?upo, majonezo ir garsty?i?. Ta?iau, iš to, kas d?josi aplinkui – supratome, kad, vis d?lto, currywurst’ai Berlyne tikrai populiar?s. Pataik?me ? laik? „po darbo“, tod?l aplink zujo iš gretim? ofis? iš?j? berlynie?iai. Jie m?gavosi. Mes…, na, ties? pasakius, tiesiog suvalg?m. Antr? kart? to neragau?iau, ta?iau, b?nant Berlyne, nors kart? tai padaryti, matyt, reikia.

IMG_1807 (800x600)

IMG_20120709_104800

Beje, kad geriau suprastum?te berlynie?i? pamišim? d?l dešreli?, galite aplankyti „Deutches Currywurst Museum“ – dešr? muziej?. Mes nebuvom, bet vien jo egzistavimas pasako daug. Kiek teko gird?ti, net Lietuvoje vis dar n?ra cepelin? muziejaus. Jei susidom?jote – detales galite išsiaiškinti www.currywurstmuseum.de. Beje, mes band?m „Curry 36“, bet berlynietišk? dešreli? galima nusipirkti kone ant kiekvieno kampo. Net ir prabangiausiose gatv?se, kuriose puikuojasi aukš?iausios klas?s restoranai.

Beje, valg?me tikrai ne tik Kreuzberge. Visai nety?ia, šalia Alexanderplatz užtikome amerikietiško stiliaus restoran?, kuris suviliojo tuo, k? pamat?me kit? klient? l?kšt?se. Ta?iau apie tai – kit? kart?.

Reziume? Reziume gali b?ti tik vienas. Berlynas – puikiausia vieta paragauti egzotikos ir skirting? pasaulio virtuvi?. Maistas, vienok, ten tikrai geras. Aptarnavimas – malonus, o nuotaika apsilankius – atperka ir kartais kiek didesn? kain?, nei lietuviška. Kita vertus, antien? seniai teko ragauti Lietuvoje už 8 eurus.

Keliaukit ir ragaukit!

Keliaujanti ir ragaujanti,
Degustatori? komanda

Anarchist? rojus Berlyno širdyje arba kaip gauti vakarien? su desertu už 2 eurus

Ar gal?tum?te patik?ti, kad Berlyne galima pavalgyti dviej? patiekal? vakarien? su desertu vos už 2 eurus? Sakot, taip neb?na? B?na! Ir tai tikrai nevyksta nusipirkus „vien? alaus“ ir užsukus pas draugus, „statan?ius“ vakarien?. Bet, draugai, kurie puikiai paž?sta Berlyn? – labai padeda. Ypa?, kai žino vietas, kuriose gimsta naujoji Vokietijos anarchist?, socialist? ir revoliucionieri? karta.

Taip, maistas ten tikrai valgyklinis. Nieko ypatingo, o kartais – net ir nelabai skanu. Bet, apsilankyti verta viena tam, kad pamatytum?te, kaip tai atrodo, paspoksotum?t ? aplink kaban?ius Lenino, Fidelio Castro ir Che Gevaros plakatus, pasiskaitin?tum?t garsi? š?ki? apie revoliucij?, taut? ir darbo liaud?. Arba apie blogaj? kapitalizm? ir globalizacij?.

IMG_2125

Viršuje – pagrindinis patiekalas, o ?ia – desertas

Apsilankius ten, prašlifavus kelet? ryt? Berlyno gatvi? ir dar užsukus ? nesibaigian?ius blusturgius – gali kilti jausmas, kad Berlynas ir v?l ugdo kart?, kuri imsis kaži koki? stambi? revoliucij?. Naujieji „g?li? vaikai“, besirengiantys tik padev?t? drabuži? parduotuv?se rastais drabužiais, neigiantys vartotojiškum? – ten jau gyvena. Ir juos traukia ? Berlyn? iš visos Europos. Sutikome ne vien? brit?, pranc?z? ar ispan?, kuris gyvenim? Berlyne pasirinko b?tent d?l tokios atmosferos.

Taip. Jau girdime balsus sakan?i?, kad „g?li? vaikai“ – visai nepiktybiniai. Bet… Ar tikrai gali egzistuoti vieta, kur dviej? patiekal? vakarien? su desertu („dabavk?s“ arba tiesiog – dar šiek tiek daugiau, jei nepavalg?te – galite prašyti kiek norite, už t? pa?i? kain?) galima gauti kone nemokamai? Ar galima b?ti tokiam naiviam ir tik?ti, kad nieko už tai duoti atgal nereikia?

IMG_2131

„Zielona Gora“ vidus

IMG_2120

….ir laukas

Tokiose kavin?se / baruose / valgyklose, kuri? yra dešimtys, vakarais rengiami susib?rimai. Juose kalbama apie revoliucij?. Apie socializm?. Apie pasipriešinim? valdžiai, globalizacijai, verslui, politikai ir t.t. Apie tai galima sužinoti iš aplink kaban?i? plakat?, kvie?ian?i? ? tokius susirinkimus. Jei nors šiek tiek d?mesio skyr?te istorijos pamokoms arba ži?r?jote nors vien? film? apie kit? Vokietijos „iškilim?“ – nesunkiai prisiminsite kur ir kokiais b?dais gim? toji kita „revoliucija“, atnešusi daug skausmo visai Europai.

Net jei ir norite tiesiog pavalgyti kuo pigiau – kart? ar kit? gali pavykti. Bet, kaip pasakojo mums jau kelis metus Berlyne dirbantys ir ? vien? toki? viet? nusived? olandai, po kokio antro ar tre?io apsilankymo, prie j?s? b?tinai prieis vietinis „iniciatyvinis“ jaunuolis, kuris pakvies ? vakarinius, jau min?tus, susib?rimus. Žinoma, galite atsisakyti. Bet jei ateisite dar kart? – jus ir v?l pakvies. Gal? gale, netur?site pasirinkimo, arba eiti ? susirinkim?, arba nustoti pigiai valgyti.

Nuoširdžiai. Asmeniškai man ta vieta pasirod? gr?sminga. Nesuprantama. Iš karto ? galv? šov? mintis, kad „nemokam? piet? neb?na“. Taisykl?, kuri pasitvirtino ne vien? kart?.

Belieka tik?tis, kad naujoji Berlyno karta neiškr?s joki? pokšt?, o j? revoliucin?s id?jos taip ir liks pogrindyje. Mažose, tamsiose, apmusyjusiose „kamurk?se“ su vakariene už 2 eurus ir revoliuciniais plakatais.

Beje, viena tam, kad suprastum?te apie k? mes kalbame, saraš? toki? viet? su datomis, kada, kas ir kur vyksta, galite rasti internete. „Guglinkit“ – volksküche. Kone kiekvien? dien?, kurioje nors skirtingoje vietoje. S?rašas dažniausiai pateikiamas ir http://stressfaktor.squat.net/ – Berlyno subkult?r? ir politini? grupi? apžvalg? / veikl? kalendoriuje.

Beje, baras, kuriame mes buvome, vadinasi „Zielona Gora“ (Grünberger str. 73, Friedrichshain). Internete publikuojamas ir jo apib?dinimas. Trumpas vertimas – politinis baras, kuriame susitinka komunistai, antifa ir panašios grup?s: „The political Cafe Zielona Gora is a meeting place for Communists, Antifa and similar groups. Here – weekly events, from the above Groups, are often visited. Furthermore, every week you can find a vegetarian and vegan people’s kitchen.“

Ir dar. Taip, tai n?ra taisykl?. Bet labai dažnai žmon?s, tikintys id?jiškai gražiais dalykais apie nevartojan?i? visuomen?, visišk? žmoni? lygyb? ir pan. – b?na gan?tinai naiv?s. Ir pažeidžiami.

P.S.: tai yra visiškai asmenin? ir subjektyvi teksto autoriaus nuomon?.

IMG_2115 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2127 IMG_2130