Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? žiemos vakar?.

Pasakysiu taip – gal kažkas ir gali tur?ti problem? su j? interjeru, bet tikrai ne mes. Labai ten viskas gerai, maži staliukai, nedailintos plytin?s sienos, visokie paveiksliukai ir prieblanda sukuria visai smagi? atmosfer?, kai atrodo, kad niekas nei mato, nei girdi j?s? pokalb?. Puikus sprendimas tiems, kurie nenori b?ti užtikti ar nugirsti.

Iš karto buvo priimtas sprendimas, kad litras vyno dviem žmon?ms tikrai bus pats tas, tikrai sugeb?sime ryte atsikelti ir nev?luosime ? darbus. Ir tikrai galvos nebus sunkios ir b?sime maksimaliai produktyv?s darbuose. Nepatik?sit, bet kit? dien? tikrai viskas buvo gerai.

Meniu pas juos toks savotiškas – yra ir Europietiška, ir Tailando virtuv?. Kažkaip mums tokie viražai sunkiai suvokiami, nes tokiu atveju dar tr?ksta Meksikietiškos, Maroko, Kin? ir Japon?, ir jau štai prašau – visas pasaulis surašytas telefon? knygos storio meniu. J?s man paaiškinkit, kaip ?manoma taip sugalvot?

Gerai, tiek jau to, n?ra „Debut“ meniu toks neišsenkantis, tad š? kart? labai nepeiksime j?, tikim?s, kad tai tik laikinas aptemimas, ir jie ilgainiui išsiaiškins, ar nori Europietišk?, ar Tailando maist? gaminti. Mažas hint‘as jums – pavadinimas, visokio vyno pasirinkimo galimyb? ir aplinka žmon?ms gali sukelti teis?tus l?kes?ius tik?tis Pranc?zijos virtuv?s perl?, juo labiau, kad Vilnius vis dar pasl?ptas po stora pic? pluta, tai ?vairov? šiam miestui tikrai nekenkt?.

Tokia virtuvi? ir patiekal? ?vairov? labai suglumina ir pailgina išsirinkim? kokiomis 20 minu?i?, nes galiausiai tikrai sunku apsispr?sti, ar nor?tum burgerio, tailandietišk? makaron? su krevet?m, risotto ar Cezario salot?.

Velniai nemat?, šiaip ne taip apsisprend?m: char?io sriuba, citrininis risotto su krevet?mis ir vištiena su teriyaki padažu ir keptomis daržov?mis. O desertui dar ir Creme Brulee – vienas iš nuostabiausi? desert? šitam dideliam pasauly.

Taigi, labiausiai nepavyk?s buvo risotto, kažkoks nesusipratimas ten gavosi, toks beskonis visiškai.

Citrininis risotto su krevet?mis - 19 lit?

Citrininis risotto su krevet?mis – 19 lit?

Vištiena kaip ir buvo labai nieko sau, tik kam t? j?ros dumbli? buvo prid?ta, tai nelabai aišku.

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis - 21 litas

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis – 21 litas

Labiausiai pasisek? sriuba – tikrai verta j?s? d?mesio. Nors, v?lgi, char?io sriuba yra Kaukazietiška, tai nelabai suprantama, k? ji iš viso veik? tame meniu.

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo - 7 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo – 7 litus

Creme Brulee visada laukiame su didele baime, nes daug nevykusi? vir?j? sugeba lengva ranka sugadinti š? šaun? desert?. Šiuo atveju verkti neteko, viskas buvo teisingai.

Dar keli svarb?s momentai: restorane n?ra baro, j? atstoja improvizuota nam? virtuv?, su pastatomom ir pakabinamom spintel?m (matyt, bandyta sutaupyt erdv?s). Šiaip gal nieko ir ypatingo, bet visai ?domiai atrodo.

Antras pasteb?jimas, jie turi tvarking? interneto svetain?, kas yra sveikintina. Ta?iau labai nesveikintina naudoti supermam? leksik? („restoran?lis“) ir prirašyt visoki? kvailys?i? skiltyje „?ia nebus“. Užsukit ir patys paskaitykit.

Apibendrinant, stebukl? maisto srityje galite nesitik?ti, bet labai li?d?ti irgi neteks. Visus blogus jausmus labai greitai jums pamiršti pad?s vynas. Ir nors šiuo metu „Debut“ yra labiau toks vidutiniškas restoranas, su toli gražu neišbaigtu meniu ir skirtinga patiekal? kokybe, bet mes jiems linkime s?km?s ir graži? Kal?d?.

P.S. O ?ia dar jums pabaigai keletas iliustracij? iš j? dienos piet?, kurie tikrai ten verti d?mesio. ?ia labai senos foto, kai Vilniaus centre mok?ti 12 lt už pietus dar buvo normalu.

IMG_20120621_124210 IMG_20120702_122427 IMG_20121026_154659

MENIU: Nuo galo iki krašto, bet vyrauja Europietiška ir Tailando virtuv?s.

KOKYB?: tikrai geriau, nei dauguma Vilniaus viet?.

KAINOS: Vakarienei bent 30 lituk? tur?kite.

ALKOHOLIS: Koncentruojasi ties vynu, bet turi ir vis? likusi? klasikini? g?rim?.

APTARNAVIMAS: nieko konkretaus išskirti negalima, viskas padoru.

VIETA: Jogailos g. 8, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: pašnekesiams prie vyno

Senas vietas belankanti,
Degustatori? komanda

 

 

Seniausias restoranas pasaulyje – turist? rojus

Degustatori? smalsumas dažnai nuveda ? keistus pasaulio kampelius ir juose esan?ias ?domias maitinimo ?staigas. Š? kart? pristatome Jums, mieli skaitytojai, seniausi? pasaulyje restoran? Botin, ?sik?rus? Madride.

Taigi, Botin restoranas ?kurtas 1725 ir oficialiai Guinesso rekord? knygoje ?rašytas kaip seniausia maitinimo ?staiga pasaulyje. Nuo tavernos iki restorano per daugel? met? keit?sis, Botin nenusileidžia legend? skai?iumi, ypa? apie šio restorano ?tak? ir s?sajas su menais, pavyzdžiui, Goya neva dirb?s ind? plov?ju, vietiniai ir užsienio rašytojai (pavyzdžiui, Hemingv?jus ar Fitzgeraldas) k?r? (ar bent valg?) maisto šedevrus Botin r?sio sal?se.

IMG_1622

??jimas ? Botin restoran?.

Geroji žinia, jog ši vieta veikia kiekvien? savait?s dien? piet? nuo 1 iki 4 bei vakarien?s metu nuo 8  iki 12 nakties ir kiekvien? vakar? yra užpildytas iki stogo tiesiogine šio žodžio prasme (at?jus šiek tiek prieš aštuonias pamatysite eil? žmoni?). Taigi sekmadienio vakar? apsiginklav? rezervacija kartu su kolega degustatoriumi žygiuojame per Plaza Mayor pavalgyti ir pasim?gauti.

Trumpai pastovime chaotiškoje eil?je, kol vidun suguži kelios turistin?s grup?s iš Kinijos, amerikie?i? kompanija, japon? poros ir kita pramogautoj? dalis, tuomet mus palydi ? pastato r?s? (seniausi? pastato dal?) ir gauname mažut? staliuk? pa?iame kampe. Pasinagrin?jam meniu, pasidairom ? artimus staliukus ir nusprendžiam užsisakyti restorano firminius patiekalus – kept? ?riuk? ir paršel?.

IMG_1621

Restorano r?sys – pati seniausia dalis.

Ramiai gurkšnojam sangrij?, susipaž?stam su šalia s?din?iais amerikie?iais iš Kalifornijos, pakalbam apie politines aktualijas, apie Madrido grož? ir Europietiškas keistenybes (iš kitapus Atlanto). Taip nereikšmingai beplep?dami galiausiai sulaukiam savo l?kš?i?.

Paršelis ne?tik?tinai minkštas ir sultingas. Tiesa, vienas paršelis, keptas krosnyje pagal sen? vietos recept? dalinamas ? šešias dalis, tad sunku nusp?ti, kuri? tiksliai dal? gausit – ar šlaunel?, ar šonkaulius. Bet kuriuo atveju teks sumok?ti apie 25 eurus.

Keptas krosnyje paršelis patiekamas su bulv?mis.

Keptas krosnyje paršelis patiekamas su bulv?mis.

Panašiai teks susimok?ti ir už ?riuko koj?.

IMG_1620

?riuko koja patiekama taip pat su bulv?mis.

Apibendrinant, m?s? l?kes?iai buvo didesni. Aptarnavimas nors ir buvo malonus, kiek atsidav? formaliu šaltumu, o ir visas procesas kiek panašus ? konvejerio principu sustyguot? mechanizm? – at?jai, pavalgei, iš?jai. Ta?iau, jeigu norite savo draugams, gimin?ms, kolegoms, priešams pasakyti, kad buvote seniausiame pasaulyje restorane ir valg?te pador? maist? – ši vieta kaip tik jums.

Turistiškai ticket the box,

Degustatori? komanda

Totori? 5: visiškai nauja ir visiškai gera vieta Vilniaus centre

„Savas bli?das“ gavo labai intriguojant? pasi?lym? apsilankyti naujoje vietoje Vilniaus centre „Totori? 5“. Buvome informuoti, kad maistas ten puikus, o kainos – labai maloniai džiuginan?ios.

Nieko nelauk?me ir jau kit? dien? nuvykome išsiaiškinti, ar ta naujoji vieta tikrai verta m?s? ir j?s? d?mesio.

Vis? pirma, Totori? g. penktu numeriu pažym?to namo pusr?syje yra buv? galyb? visokiausi? maitinimo ir girdymo ?staig?, daugelis iš j? išnyko lyg d?mas ir niekas jau nepamena t? viet? pavadinim?. Visai neseniai mus ten džiugino paj?rio nuotaikos – ten buvo ?suk?r?s „Klaip?dos Senamiestis“. Akivaizdu, kad Totori? gatv? jiems neatneš? laim?s, tad nuo 2013 met? gruodžio ten jau yra nauja vieta.

Pavadinim? ?vertinome labai kritiškai – gatv?s pavadinimas ir namo numeris n?ra labai k?rybiškas sprendimas, tad vidun ?jome su nerimu širdyse.

Interjeras nuo buvusios kavin?s pasikeit?s nedaug, plytel?mis klotos grindys gal ir praktiškos, bet jau tikrai n?ra jaukios. Viduje šalta ir lankytojai tik du, bet grojo visi pasaulio šlageriai – nuo Edith Piaf iki Depeche Mode – tai šiek tiek gelb?jo situacij?.

Tiek apie nelabai gerus dalykus, o dabar apie vertus d?mesio, o tai yra aptarnavimas ir maistas. Padav?jas buvo ne?kyrus, bet paslaugus ir malonus, tik buvo labai juokinga, kai jis band? paaiškinti, kokios salotos sudaro patiekal? „salotos su Parmos kumpiu“. Sak?, kad „salot? mišinukas“, kuriame yra „žalios salotos, gaivios salotos, rukola ir m?lynos salotos“. Ok, kad ir koki? spalv? tos salotos, rizikuojame.

Dar sugalvojome išbandyti dienos sriub?, kuri t? dien? buvo špinat? su m?sa ir kelet? kepsni?, apie kurios jau buvome informuoti iš anksto ir gav? labai geras rekomendacijas.

Sriuba kainavo pigiai ir buvo skani, nelabai daugiau kažk? galima apie j? pakomentuot, gal tik tiek, kad smagu, jog sriub? jie verda ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais.

Kepsniai reikalauja platesnio aptarimo ir saujel?s kompliment?. Vis? pirma, visi kepsniai yra patiekiami ketaus l?kšt?se, t.y. tie metalo gabalai yra pašildomi ir dar koki? valand? išlaiko šilum?, be to, ? jas sud?tas maistas dar kur? laik? pats sau kepa, net ir atneštas ant stalo. Labai smagus ir sveikintinas sprendimas.

Antra, kainos tikrai yra labai mažos – po 15-16 lit? už patiekal?. Šiais laikais Vilniuje pador? maist? už toki? sum? rasti yra tikrai labai sud?tinga. V?lgi, iš pradži? ži?r?jome ?tariai, nes negali žmogus tik?tis kažko ypatingo už 15 lit?, juo labiau – kepsnio.

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Tai va, mielieji, mes labai klydome, nes kepsniai yra verti pagyr? – m?sa gerai pakepta, smagios daržov?s šalia ir bulvyt?s, kurios šiaip tai yra silpniausia patiekal? dalis. Si?lome jas pakeisti arba apkeptomis bulv?mis su lupena, arba belgiškom bulvyt?m. Arba dar kuo nors, bet tik ned?ti t? baisi? šaldyt?, kurios yra dabar. Ir pakelkite kain? litu, jeigu d?l to patirsite papildomas išlaidas.

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Salotos ir su Parmos kumpiu buvo viso ko pripildytos salotos, ir s?rio ten buvo, ir ?vairiaspalvi? salot?, ir kitoki? g?rybi?. Bet nesiskund?m, nes all in all – buvo skanu. Ir kaina labai gera, gal kokie 11 lit?.

IMG_20131208_191730

Salotos su Parmos kumpiu už gal kokius 11 lit?

Sumuojant, tai labai šauni vieta studentams ir taupantiems, mergin? ten vestis šventinei vakarienei tikrai nepatariame, bet šiaip maistas yra tikrai vertas t? keliolikos lit?. Jeigu kainuot? brangiau – tada prad?tume kabin?tis prie detali?, bet dabar viskas ok, eikite ten ir ragaukite.

Visokiariopos s?km?s ir ilgiausi? met? šiai vietai!

P.s. B?kite geri, pakeiskite meniu dizain? – atrodo tragiškai, kaip kokioj Joniškio kavin?je.

Naujoves bandanti,
Degustatori? komanda

Bulgarija: kai norisi atsigerti… be laipsni? (arba ?domesni gaivinimosi variantai)

Bulgarija, ypa? sostin? Sofija – ideali vieta tiems, kurie m?gsta vakarus praleisti baruose arba vaikš?iodami po miest? ne?sivaizduoja sav?s be puodelio kavos. Išgerti ?ia visuomet yra k? ir kur – ir su laipsniais, ir be… Tiesa, vakarais viet? bare susirasti gali b?ti sunkoka, užtai nusipirkti kavos, kavos su pienu, kakavos, sul?i? ir t.t. vidury miesto – joki? b?d?. Net paprastuose tarybiniuose kioskeliuose, kuri? jau beveik nebepamatysi Lietuvoje, parduodama kava. Ir ne šiaip kokia – iš aparato: pardav?jos užverda vanden? arbatiniuose, ?deda kavos (dar ir paklausia m?gsti stipri? ar nelabai), jei reikia – pasi?lo cukraus.

img_7027

Pvz., kavos galite nusipirkti viename iš toki? „pasilenkiam?j?“ kiosk?, kuri? pilna visame mieste (ir neklauskit, kod?l jie ?sik?r? r?siuose…)

Toks sustojimas prie kioskelio dažniausiai užtrunka vos kelias minutes ir tavo rankoje – jau garuoja šviežia kava. Pusmet? pragyvenus Bulgarijoje man tai tapo ?pro?iu. Ypa? žiem?. Laukiant stotel?je autobuso. Beje, jei jau prakalbome apie kav? – šio g?rimo pasi?la ten gerokai didesn? nei Lietuvoje, tod?l tapti kavos gurmanu ten – nesunku. Tiesa, š? kart? jau nebekalbu apie kioskeliuose parduodam? kav?, bet apie specializuotas, mažytes ir visiškai neišvaizdžias kavos parduotuves. Paprastai jos atrodo taip: maža patalpa, kuri? gatv?je atpaž?sti jau iš už keliolikos metr? sklindan?io kavos kvapo, pilna prikrauta maiš? su pupel?mis iš viso pasaulio. Pagal pageidavim? kav? tau gali sumalti skirtingo r?pumo, pasi?lyti ?vairi? prieskoni? kavai ir speciali? rakand? kavos ruošimui. Jie neb?na „ki?iškai” išvaizd?s, bet kokybiški.

27032_lcon

Bulgariškas ayran’as (taip taip, kažkas panašaus egzistuoja visuose Balkanuose – tik nebandykit to paaiškinti bulgarams)

Iš ?domesni? gaivi?j? g?rim? bulgarai labai m?gsta ayran‘?. Kaip jie patys sako, tai yra (1) puikus energijos užtaisas, (2) puikus vaistas nuo pagiri?, (3) puikus b?das atsigaivinti karšt? vasaros dien?. Viskas puiku, bet pirm? kart? užklydusiam ? ši? šal? turistui iš pradži? ayran‘as gali ir nepatikti. Kaip patyriau savo kailiu – prie jo reikia priprasti. Kaip jis atrodo? Kažkas panašaus ? lietuvišk? kefyr?, tik gerokai skystesnis (beveik baltas vanduo). Bulgarai j? gamina iš vietinio jogurto (pasak j?, joks daugiau jogurtas netinka, nes tik Bulgarijoj veisiasi kažkokios specifin?s pieno produkt? r?gimo bakterijos), nes kitu atveju gali nukent?ti skonis, skiesto vandeniu (proporcija: 4/2). Gauta mas? pagardinama žiupsniu druskos. Vasar? ? aryan‘? ?tarkuojama (burokine tarka) agurk? ir visa ši mas? geriama iš stiklin?s šiaudeliu.

piite-boza-31

Boza ir jos reklama

Dar viena keistenyb? – boza. Pavadinimas skamba ne itin „seksualiai” ir š? g?rim? rekomenduoju tik savižudžiams… Labai keistas, milt? ir r?gusios mas?s pagrindu sukurtas g?rimas. Miestuose galite pamatyti reklamas, skatinan?ias pirkti š? g?rim? pagamint? pramoniniu b?du. Neapsigaukite – aš vis dar tikiu, kad vaikus tose reklamose privert? šypsotis, nes šypsotis geriant š? g?rim? – tiesiog ne?manoma. Spalva – keistai šviesiai ruda, kiek primena vaikyst?je daryt? „koši? maloši?” iš purvo ir vandens atspalv? arba dar kai ko nemalonesnio. Tiesa, bulgarai reklamuoja š? g?rim? moterims kaip skatinant? kr?t? augim? (na, tiesa, kad bulgar?s savo biustais gali didžiuotis), bet kiek teko matyti per prievart? boz? gerian?ias kaimynes lenkaites – naudos iš to nebuvo.

Šiek tiek kitoks reklaminis variantas...

Šiek tiek kitoks reklaminis variantas…

Gamybos b?das gana paprastas: 2 stiklines milt? nuolat maišant kepinti tol, kol jie ?gaus rusv? spalv?, sumaišyti su 5 litrais vandens ir 2 stiklin?m cukraus. Maišyti kol mas? užvirs ir pavirti dar 5 min. mas? atšaldyti, ?pilti stiklin? senos bozos (taip, bozos negalima pagaminti be pa?ios bozos) ir laikyti šiltoje vietoje 2-3 dienas, kol mas? sur?gs. Tada išpilstyti ? butelius, laikyti šaldytuve ir gerti, gerti, gerti… Ar m?gautis – nesu tikra. Tiems, kas nety?ia susigundyt? pasigaminti g?rimo ir šalia netur?t? tos b?tinos stiklin?s senos bozos, kuri? reikia ?pilti pabaigoje, viena bulgar? šeimin? išdav? paslapt? kaip jos gauti. Viskas lygiai taip pat, tik mažesniais kiekiais: 2 šaukštai milt?, 1 šaukštas vandens, 1 šaukštas cukraus ir palaikyti 2-3 dienas, kad sur?gt?. Ai, dar reikia nuolat maišyti. Beje, boza turi apie 0.9% alkoholio.

P.S.: beje, mylintys ir negalintys ilgiau išgyventi be “Starbuks’o” – jis Bulgarijoj irgi yra!

www.kelioniuuzrasai.wordpress.com