„MURRR cafe“ – kavin?, kurioje gyvena kat?s

„MURRR cafe“ gali b?ti apie bet k?, bet tikrai ne apie maist?, tod?l š? kart? nedaugžodžiausime. Jei nety?ia jums vis dar pavyko nieko negird?ti apie ši?, gan?tinai nauj?, ?staig? Vilniuje – tai tikrai yra vieta, kurioje gyvena kat?s. J? ten yra iki dešimties. Šerti kates – draudžiama.

MUR CAFE (2)

Beje, kavin? tik ple?iasi, tod?l savo populiarum? bent jau šia prasme – tikrai ?rod?.

Visos „MURRR cafe“ gyvenan?ios kat?s – vienaip ar kitaip nuskriaustos, pagyvenusios lauke, pas prastus šeimininkus ir pan.

MUR CAFE (1)

Kiek smagu yra lankytis šioje kavin?je? Na, bent jau ?domu tai tikrai. ?domu, nes ne?prasta ir nauja. Tiesa, didesn? ?sp?di vieta daro dviem žmoni? grup?ms: a) vaikams; b) suvaik?jusiems ka?i? myl?tojams.

Kaip ten sekasi kat?ms? Kai buvome mes – žmon?s joms buvo gerokai nusibod?. ?sivaizduokit, s?dit vis? dien?, miegat, o jus visi bando prisikalbinti ateiti pas save (nes, beje, ka?i? ne tik negalima šerti, bet ir prievartiniu b?du imti ant rank?).

MUR CAFE (3)

Ar tai geriausia vieta gyv?nams? Na, bent jau tikrai geresn? nei gyvenimas lauke, o gilesnes diskusijas paliekame nerimastingiems ir lengvai maniakiškai nusiteikusiems gyv?n? myl?tojams, kurie pastaruoju metu Lietuvoje taip išpopuliar?jo.

Beje, aptarnavimas tikrai malonus ir draugiškas, šypsen? ten netr?ksta, jei ant j?s? nut?pia kat? – jau?iat?s pamalonintas ir apipiltas kit? lankytoj? d?mesiu, o arbatos tikrai daug, skanios ir ?vairios. Beje, turime pasteb?ti, kad jei padav?ja nesi?lyt? ant jau panaudot? arbatžoli? dar kart? užpilti vandens – uždirbt? „MURRRR cafe“ gal ir daugiau.

MUR CAFE (4)

Beje, yra ir wi-fi. O galingajame Facebook kavin? galite rasti: www.facebook.com/Murrr.Cafe.

„Sardo“ – šiek tiek Sardinijos Vilniaus centre (su tobulais desertais)

„Sardo“ – vienas iš t? nedideli? šeimynini? restoran?li?, ?sik?rusi? gan?tinai judrioje Vilniaus gatv?je, pro kur? prab?ga ? susitikimus, o savaitgalio vakarais – ? gars?j? Vilniaus „Bermud? trikamp?“ skubantys žmon?s. Mes, ties? pasakius, taip pat gan?tinai ilgai net nepasteb?jome, jog seniau toje vietoje buvus? japonišk? (?) restoran? pakeit? itališka virtuv?.

Brusketos

Brusketos

Kaip jau supratote, „Sardo“ – apie Italij?. Kaip pasakoja prie staliuko pri?j?s restorano ?k?r?jas Aleksandras, tiek pavadinim?, tiek ir ne vien? meniu patiekal? ?kv?p? viena iš saul?tosios valstyb?s sal?, Sardinija. Beje, ?domu ir tai, kad meniu – lietuvi? ir ital? kalbomis. Naudos, galb?t, ir nelabai daug, bet tikrai žavu perskaityti kai kuriuos tikruosius patiekal? pavadinimus. Sutikite, gnocchi di ricotta skamba kur kas geriau nei varšk?s virtinukai. Beje, restorano naudai, tikim?s, jog jie turi ir itališk? / anglišk? meniu variant?, jei nety?ia užklyst? atvyk?liai iš kit? valstybi?.

sardo (2)

Tradicin? brusketa

Jei esate iš t?, kuriems Italija b?tinai siejasi su picomis ir „makaronais“, tai pirm?j? ?ia nerasite. Vienok, Sardinijoje jei ir galite paragauti pic?, bet tai niekada nebuvo šios salos tradicinis patiekalas. Ta?iau „makaron?“, kaip stereotipiškai ir apibendrintai dažnai juos vadina lietuviai, pasirinkimas nemažas. Pasta meniu dalyje rasite, berods, aštuonis pavadinimus. Nuo jau min?t? varšk?s virtinuk? su šalavij? sviestu arba grietine bei tokios klasikos kaip spaghetti al pomodoro, iki spage?i?, pagardint? cukinija ir m?tomis arba tigrin?mis krevet?mis ir bottarga. Beje, žmon?s kalba, kad spege?i? patiekalai ?ia tikrai geri. Kainos varijuoja tarp 4 – 5.50 eur?.

sardo (4)

„Side’as“ prie pagrindini? patiekal?

Beje, kad jau užsimin?me apie bottarg? – š? ingredient? galima vadinti „Sardo“ speciality. Kil?s jis, žinoma, iš Sardinijos ir laikomas vienu iš unikali? šios šalies skoni?. Tai – s?dyti, presuoti ir saul?je džiovinti tuno arba pilkosios kuojos ikrai. Kaip sako internetai, bottarga naudojama kaip topping išbaigti patiekalui. Dažnai patiekiama ant užkandži?, o vienas populiariausi? panaudojimo b?d? – su spage?iais.

Bottarga - sardinietiškas ingredientas

Bottarga – sardinietiškas ingredientas

Žodžiu, specifinis reikalas. Neb?tinai gali patikti iš pirmo karto. Mes – ne išimtis. Dalis degustatori? b?r? kone ant vis? patiekal?, o kitiems – patiko ne itin. Puikus „Sardo“ sumanymas – bottarg? d?ti vos ant keleto patiekal?, ta?iau si?lyti kaip pried?. ?ia tiems, kurie m?gsta b?ti šokiruoti.

Bet gr?žkime prie m?s? išragaut? patiekal?. Nors, šiaip jau, reik?t? prad?ti nuo pagrindini? patiekal?, ta?iau š? kart? norisi – nuo desert?. Bet tai KOKIO gerumo!

sardo (8)

Obuolinis pyragas

Obuolinis pyragas, pavyzdžiui, buvo unikalus tuo, jog tai – trupininis pyragas, patiekiamas su grietin?le ir vaniliniais ledais. Visas derinys, ne?tik?tina, bet tiesiog tirpsta burnoje. Kitas puikus desertas – brownie al cioccolato. Kai gauni nediduk? pyrag?l? su dar keletu indeli? greta, pripildyt? vanilini? led? ir avie?i? – „Amaretto“ likerio padažo, lyg ir nieko ypatinga nesitiki. Bet pats brownie – puikus. Šaukšteliu prask?lus pavirši? (tikrai taip, buvo galima kone praskelti), pasirodo minkštut?lis, karštas vidus. Pab?sim pompastiški, bet greta stovintys indeliai su jau min?tais priedais – sukuria tikr? skoni? simfonij?.

sardo (9)

Brownie al cioccolato

sardo (11)

„Praskeltas“ brownie

Tre?iasis ragautas desertas d?l savo kiek išskirtinio skonio ne itin patiko daliai Degustatori?, ta?iau kiti – tik dar labiau dži?gavo. Tatai buvo panna cotta allo zafferano – panakota su šafranu, pagardinta migdolais, medaus ir apelsin? padažu. Taip, jei nem?gstate rizikuoti beigi eksperimentuoti, gal ir nevert?t? rinktis šio, bet šiaip jau – tikrai geras ir ?domus desertas. Beje, kainos varijuoja nuo 2 iki beveik 4 eur?.

Panna cotta allo zafferano

Panna cotta allo zafferano

Bet gr?žkime prie to, nuo ko reik?jo prad?ti – pagrindiniai patiekalai arba piatti principali (kad jau prad?jom itališkai). T?dien ragavome jautienos nugarin?s kepsn?, vištienos fil? ir lašišos fil?. Visi trys patiekalai gerai paruošti, su priderintais padažais ir lengvai pagrilintomis daržov?mis. Šiek tiek išraiškingesnis gal?jo b?ti lašišos kepsnys, bet ant stalo stov?jusi bottarga to išraiškingumo kiek prid?jo. Taip pat reikia pamin?ti, kad jautiena buvo kiek perkepta, nor?josi žalesn?s ir sultingesn?s m?sos. Greta užsisak?me ir ryži? bei papildom? salot?, bet, tiesa ta, jog to net nelabai reik?jo.

sardo (5)

Lašišos kepsnys

Beje, visas maistas – laaabai gražus. Negali neigti, jog grožio ir kontrasto prideda ryškiai žalias žoleli? padažas. Gal tik kiek keista, kad jo dedama… visur. Ant užkandži?, pagrindini? patiekal? ir salot?. Pats padažas – ne itin išraiškingo skonio, tod?l skirting? patiekal? ir skoni? nesuniveliuoja, bet vis tiek atrodo keistokai. Iš to, k? ragavome, supratome, kad padažus paruošti „Sardo“ šefai gali, tod?l galb?t reik?t? išbandyti ir kažk? kita.

sardo (6)

Vištienos kepsnys

Šioks toks minusas ir už tai, kad netur?jo nemažos dalies patiekal? arba keli? pagrindini? ingredient?, d?l kuri? ir negal?jo j? paruošti. Meniu n?ra pats pla?iausias, suprantame, kad nuolat tur?ti visus šviežius ingredientus mažam restoranui gali b?ti problema, bet tai reik?t? bandyti kažkaip spr?sti. Kita vertus, patiekal? nebuvimas tampa savotiška nauja Vilniaus restoran? mada. Ir tikrai ne pa?ia geriausia. Lankytojai jau ?prat? iš padav?j? nuolat gird?ti: „Ne, šiandien šio neturime“ arba „Tuoj paklausiu virtuv?j ar turim šiandien“ (citatos ne iš „Sardo“).

Jautienos nugarin?s kepsnys

Jautienos nugarin?s kepsnys

Apibendrinant, „Sardo“ – nedidelis, gan?tinai neblogas ir vertas apsilankymo. Kiek jau?iasi, jog tai – pirmasis jo ?k?r?j? projektas, ta?iau, nepaisant to, bandymas gan?tinai neblogas. Belieka palink?ti s?km?s ir lankytoj?, kurie suteikt? „Sardo“ šiek tiek daugiau nat?ralaus šurmulio. Kai kit? kart? b?gsite Vilniaus gatve ir svarstysite kur pavalgyti – nepraleiskite pro akis šio gatv?s pradžioje ?sik?rusio restoran?lio. Jis – tai keletas švie?ian?i? lang? verslo centro pastate.

MENIU: Italija ir Sardinija
KOKYB?: gerai
KAINA: užkandžiai 2 – 3 eurai, pasta apie 4 eurus, pagrindiniai patiekalai 7 – 10 eur?
ALKOHOLIS: vynas, alus
APTARNAVIMAS: kažkur tarp profesional? ir naujok? (kuriems vert?t? daugiau išsiklausin?ti virtuv?s šefus)
VIETA: Vilniaus g. 19, Vilnius
INTERNETE: www.sardo.lt 
SUBALANSUOTA: ramiam vakarui su pora ar keletu artim? draug?

Burgeri? Amerika

Ši? žiem? pasitaik? gera proga nuvykti ? JAV ir paragauti gausyb?s maisto, kurio galima gauti toje didel?je ir margaspalv?je šalyje.

Žinoma, labiausiai paplitusi pasaulyje nuomon? yra ta, kad amerikie?iai kasdien šlamš?ia m?sainius ir kad tas velnio patiekalas b?tent iš tos šalies paplito po kitas šalis. Nesigin?ijam, bet jeigu nežinote, si?lome pasidom?ti, kod?l hamburgeris turi pavadinim?, kilus? nuo Vokietijos miesto Hamburgo.

Tikra tiesa, kad burgeri? JAV yra didelis ir gausus pasirinkimas – nuo doler? kainuojan?i? greitojo maisto užkandin?se iki geriausios kokyb?s jautiena ir triufeli? aliejumi gardint? aukštosios virtuv?s pažib?.

Burgeri? mada at?jo ir ? Lietuv? ir Vilniuje jau galima rasti tikrai ger? viet? j? sušveisti.

Mes Amerikoje sve?iavom?s San Franciske ir apylink?se ir lank?m?s dvejose labai skirtingose burgerin?se.

Pirmoji buvo ta tradicin? amerikoniška iš film? – plastikiniai pad?kliukai, ? kuriuos ?tiesia popieriaus skiautel? ir ten deda maist?. Tai nutiko Richmonde, Kalifornijoje. Ateini, atsistoji ? eil?, kol lauki, išsirenki dideliuose plakatuose ant sien? surašyt? maist?, užsisakai ir susimoki pas kasinink? ir lauki, kol sušuks tavo vard?. J?s galite ?sivaizduoti, kaip jiems sek?si tarti lietuviškus vardus.

Taigi, perkamas yra tik m?sos paplot?lis ir bandel?, visus kitus priedus susikomplektuoti tenka pa?iam. Restorano viduje stovi salot? salel?, kur rasti galima visko, kas tradiciškai dedama ? burger? – salot? lapai, pomidorai, svog?nai, marinuoti agurkai, jelepenai, dar kažkas… Taip pat atskirai yra padažai – ke?upas, garsty?ios, majonezas. Ir geriausias dalykas – karštas skystas ?ederis, kuriame gali dažyti bulvytes.

Maistas po komplektacijos atrodo maždaug taip – m?sos paplot?lis pasisl?p? po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Šiaip tokios vietos yra tikrai labai baisios, nes jose renkasi tikrai ne šalies grietin?l?, porcijos yra iškreiptai didel?s, žmon?s valgo daug ir baisiausia, kad restorane pilna vaik?, kurie irgi ryja burgerius. Bet bent kart? apsilankyti esant Amerikoje tikrai b?tina.

Kitas susid?rimas su burgeriais buvo visiškai kitas – lank?m?s Roam burgers, kurie turi kelet? restoran? San Franciske ir vien? Lafayette, kuriame ir vakarieniavome (http://roamburgers.com/).

?ia kas savait? kei?iamos salotos, kurias galima užsisakyti kaip side prie burgerio vietoj bulvy?i?.

Viskas vyksta taip – pirmiausiai renkiesi m?s? – jautien?, kalakutien?, bizon? ar briedien?. Šalia puikuojasi prierašai „viskas organiška“, „100% maitinta žole“, „gyveno laisv?je“ ir pan. Amerikie?iai jau kuris laikas eina iš proto d?l nat?ralaus, organiško ir vietoje gaminto maisto.

Išsirinkus m?s? reikia rinktis burgerio stili?: klasikinis, French and fries, Tejano, sunny side, heritage ir t.t.

Kokios t? savait? buvo salotos, sunku jau ir atsiminti, bet jos buvo labai geros. ?ia matote maž? porcij?. Didel? porcij? galima valgyti kaip atskir? patiekal?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Na o ?ia yra Heritage burgeris su šonine, fontina s?riu, karamelizuotais svog?nais ir salotomis.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Kartu su salotomis, bokalu alaus, mokes?iais (kuri? nerašo ? meniu) ir arbatpinigiais kainavo apie 20 doleri?. Ir buvo visai negaila.

Jeigu b?site tuose kraštuose, b?tinai valgykite burgeri?. Ir neb?tina eiti ten, kur apraš?me, eikite bet kur kitur ir vis tiek viskas bus gerai. Amerikoje yra tokia didel? maisto ?staig? ?vairov?, kad tikrai atrasite savo m?gstamiausi?.

 

Burgeri? užkirtusi,
Degustatori? komanda