“Eat More Chicken” – vištos Kalvark?se

B?na atvej?, kai ateina vakaras, kult?ringai s?d?ti kokioje maisto vietoje n?ra j?g?, kaip ir n?ra j?g? k? nors gaminti, o valgyt vis tiek norisi. Tada nelieka nieko kito, kaip ieškoti vietos, kuri duot? maisto išsinešimui.

Vien? tok? tams? bei darganot? vakar? ir m?s? komandos dalis blašk?si neapsisprendime – ko nori ir kur to gauti??? Pica, suši, salotos, makaronai – kažkaip niekas nek?l? didelio susidom?jimo, bet pagalvojom apie burgerius. Tradicin?s vietos kaip ir atsibodusios, tad socialin?se platyb?se užmat?m “Eat More Chicken” viet?. Suintrigavo adresas Kalvarij? gatv?je, na ir ta “smalsumo d?l?” užkirb?jo – apie k? gi tos vištos.

Pasiblašk? aplink kvartal?, kuriame yra visko (net vis? par? dirbanti “ka?ialk?”) ir gav? nurodymus telefonu*, užsisakom išsinešimui Sweet Larry burgerius.

Tai taip atrodo užsakym? langelis ir švie?iantis stendas.

Tai taip atrodo užsakym? langelis ir švie?iantis stendas.

Iš pradži? buvome suorientuoti laukti 15 minu?i?, ta?iau po 5 jau gaunam savo užsakym? – toks malonus ‘wow’ efektas, kai jauties išbad?j?s kaip žv?ris.

Atvažiuojam, išsipakuojam ir kertam. Sweet Lary yra su vištienos kulšeli? malta m?sa, karamelizuotais svog?nais, ??deriu ir šonine. Apibendrinus mums patiko, sultingas burgeris, svog?n? džemas buvo geras ir šiek tiek aštrumo.

Užskaitom kartonin? ?pakavim?.

Užskaitom kartonin? ?pakavim?.

Du burgeriai, bulvyt?s ir padažas.

Du burgeriai, bulvyt?s ir padažas.

Gr?šim paragaut ir kit? ger? dalyk? – sparniuk?, Johnny Blue burgerio, gal net ir ?ili troškinio.  Tiesa jie turi puik? tinklap? ir dar pristato ? namus – kad b?tum?m žinoj? anks?iau…

*Jie randasi tame pa?iame pastate kaip sporto “ka?ialk?” tik nuo “Jammi” kebab? kiosko pus?s, ? pat? kamp?. Yra tokia nedidel? švie?ianti nuoroda prie langelio.

MENIU: greitas maistas
KOKYB?: nors iš kiosko, bet puiku.
APTARNAVIMAS: svarbu neužkelti l?kes?i?, bet aptarnauti per trigubai  trumpesn? laik? nei žad?ta, yra nuostabu.
KAINA: 3-5 eurai
ALKOHOLIS: Ne.
VIETA: Kalvarij? 88, Vilnius
INTERNETE: https://www.eatmorechicken.lt
SUBALANSUOTA: Išsinešimui ir malšinti alk? mašinoje.

Karšti šunys skinasi keli? ? Vilni? – „Bukowski“ baras

Jau kur? laik? Vilniuje kuo toliau, tuo labiau populiar?ja aplink Stot? bei Hal?s turg? išsim??iusios gatvel?s. Viena po kitos atsidarin?jan?ios hipsteriškos užeigos sutraukia šimtus šio to nauja išsiilgusi? vilnie?i?. Baras „Bukowski“ – vienas iš pirmesni?j?, kuriam pasisak?.

Kod?l pasisek?? Nes, nors ir kiek ar?iau ?prast? Senamies?io gatvi? ?sik?rusi vieta, ne kart? keit? savo pavadinimus ir šeimininkus. Metelius (ar kitus) ištraukdavusios – jos užsidarydavo. ) O štai „Bukowski“, panašu, kol kas tvirtai laikosi ant koj?. Na, bent jau lankytoj? – ten netr?ksta.

Bukowski baras

Mes ši? viet? ?simyl?jom vasar?. „Bukowski“ kiemas yra vienas iš t? fantastišk? uždar?, senuoju Vilnium dvelkian?i?. Lengvai pasvirusios bei suskeld?jusios sienos, iš kažkurio kampo augantis medis, žydras dangus virš galvos ir išsim?t? staliukai.

Atvesti amerikie?iai neužsi?iaupdami kartojo, kokie laimingi esame, kad galime gyventi mieste, kuriame galimi tokie dalykai. Ir God knows why, ar ?ia jie mažai gyvenimo mat?, ar tiesiog mes nebemokame pasteb?ti, koks Vilnius unikalus.

Bukowski_savas bliudas

Užuatlan?io sve?iams, beje, antrino ir suom?. Tiesa, šioji sak?, kad Helsinkyje tokia vieta nelabai gal?t? egzistuoti dar ir d?l to, kad j? iškart uždaryt? higienos inspekcijos ir kitos pilie?i? sauga besir?pinan?ios tarnybos. Nustebome. Helsinkis toks nepasirod? trump? darbini? vizit? metu, bet, matyt, visi randa tai, ko ieško.

Na, o kalbant apie maist?, tai „Bukowski“ turi visai neprast? hot-dog’? (burgeriai – jau kaip ir old-school’as) ir dar šiokio tokio maisto, kaip užkandžiai, neseniai atsiradusios quesadilla beigi salotos (kaipgi lietuviškas kabokas be Cezario – ne?manoma).

Bukowski baras

Rinkdamiesi hot-dog’us mes dažniausiai nerizikuojam. Imam Mexicana Texicana. Su ant viršaus užkr?stu aka ?ili troškiniu (pupel?s + faršas). M?s? nuomone – kone puikiausias variantas, dar ir atrodantis vizualiai puikiai.

Miami Bitch hot-dog’o variantas, su aštriu apelsin? salsa padažu, taip pat yra neblogas pasirinkimas, o štai Little Italy su makaronais – nejaukiai stebina. Vienaip ar kitaip, visi ingridientai detaliai išvardinti, o pa?i? hot dog‘? (arba karšt? šun?, kaip sako patys „Bukowski“) – kone 7 ar 8, tod?l išsirinkti tikrai tur?site k?.

Bukowski

Didžiausias minusas, kur? dedam „Bukowski“ yra poky?iai… Juk ne visi jie ? gera. Vis d?lto, pa?ioje pradžioje, maisto kokyb?, pateikimas ir dydžiai buvo gerokai ?sp?dingesni. Pripratinot prie gero, mielieji! Dabar to visi ir tikisi.

Kad ir, tarkime, bulvyt?s. Iš pradži? jas atnešdavo dailiame popieriniame indelyje, su mediniu šaukšteliu, ant kurio „pakabinta“ sviesto su žolel?mis. Now – a bit different.

Nepaisant neseno poky?io, jei nety?ia vakare sumanysite susitikti su draugais, išlenkti po vien? bokal?, bet b?site alkani po darb? – dr?siai ragaukit. Prad?kit nuo ?pras?iau skamban?i? variant? ir tik tada eksperimentuokit.

Bukowski_savas bliudas

Beje, pastaruoju metu pasteb?jom ir dar vien? naujov?. „Bukowski“ kiemas buvo „?vilktas“ ? labai nekažk? atrodant? šiltnam?. Suprantame, kad tai patikimai saugo nuo lietaus, bet jauk? kiem? paver?ia dar viena (su visa pagarba) „kl?tele“, lyg per koki? J?ros švent?.

Mes vis dar labai tikim?s, jog tai tik laikinas sprendimas žiemai, o vasar? tas daiktas dings. Jei ne, tuomet šis postas apie istorij?. Arba tiems, kurie vis dar neišaugo iš studentiško amžiaus.

MENIU: greitai ir paprastai vartojamas maistas
KOKYB?: galite gyvai steb?ti, kaip gimsta j?s? patiekalas (na, jei esat labai ?kyrus)
APTARNAVIMAS: šypsena ir vienas kitas juokelis – visada
KAINA: kaip visur Vilniuj
ALKOHOLIS: visko daug, daug, daug; plius „vietinis“ alus smagiu pavadinimu – „Bukowskio“ ašara
VIETA: labai šventa – Vis? Švent? g. 7, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/bukowskipub/
SUBALANSUOTA: vakarui su draugais