“Uncle Sam’s American Pub”: kaip amerikonas Semas ?m? Islandijos g-v?

Geriausia reklama b?na tuomet, kai apie tave kalba kiti. Panašiai nutiko palyginus neseniai Vilniuje, populiariojoje Islandijos g., duris atv?rusiam “Uncle Sam’s American Pub”. Dar gerokai iki to laiko, kai paaišk?jo šio pub’o pavadinimas ar bent atsidarymo data – apie j? jau šnabžd?josi ne vienas dažnesnis “Bermud? trikampio” lankytojas. Gand? buvo daugiau nei pasitvirtinusi? fakt?, ta?iau …

More

Hot-pot’as Vilniuje: kaip restorane sau vir?m?s Azijietišk? „sriub?“

„InContro Hot Pot“ iš principo gali b?ti ?vardijamas SavasBliudas.lt degustatori? ši? met? atradimu. Oficialiai duris atv?r? rugs?jo pabaigoje jie ne tik mus nustebino, bet ir privert? pasakoti visiems draugams bei planuoti ten su jais nesibaigian?ias vakarienes. Patiko! Labai! Fantastiškai! Kod?l? Nes kai esi visko pertek?s vartotojas, ragav?s šimtus puiki? patiekal?, nori šio to naujo ir …

More

„Varenyky“: ukrainietiška virtuv? at its best + tobuli virtiniai

Virtiniai. Jei esate iš kurio kito Lietuvos regiono – šis žodis jums, tikriausiai, nieko nereiškia. Bet jei j?s – aukštaitišk? šakn?, suprasite, kokia spalvinga skoni? palet? gali jame gl?d?ti (žinoma, tik tuo atveju, jei j?s? mo?iute, mama ar teta – buvo atsidavusi nam? šeiminink?, puikiai išmaniusi virtini? paslaptis). Ir jei j?s esate b?tent toks žmogus …

More

Belmontas: paskutinis kartas… š? kart? – tikrai

Smalsumas kažkada pražud? kat?. Pražudys tikriausiai ir mus. Naivumas prie to taip pat prisid?s gana smarkiai. Nes b?tent ši? dviej? jausm? vedami mes ir v?l pasukome klystkeliais – ? „Belmont?“. Gamta greta, Vilnel? ?iurlena, o pavalgius – dar ir pasivaikš?ioti Pu?kori? pažintiniu taku galima. Atrod?, kad dienos negali sugadinti niekas… Gali. Prastas maistas. Ir dar naglas …

More

Nida: kur užsukti žiem??

„O tai k? j?s ?ia žiem? veikiat ir kur einat?“ – vasaros pradžioje klaus?m vietini? nidiški?, vakarojan?i? v?jo perpu?iamame „Kaštone“. „R?siuose s?dim“, – atsakydami juok?si jie. „Negi tikrai ?ia n?ra kur nueiti ir niekas neveikia? O k?, jei sugalvoji trumpam savaitgaliui atvažiuoti…“ – steb?jom?s, galvodami apie tai, kad virtuv?je praleisti pusdienio – nesinor?t?. „Nu kaip… …

More

„Vapiano“: kai m?sai sakai „mums reikia pab?ti atskirai“

Taip, m?sa ant mano stalo b?na vos ne kiekvien? dien? ir moralini? kan?i? j? valgant nekyla (na, nebent tai b?t? visas paršelis, žvelgiantis tuš?iu žvilgsniu ir laikantis paskutin?j? obuol? nasreliuose). Ta?iau nesu ir iš t?, kurie negav? m?sos jau?iasi nepavalg?, ir kuriems patiekalas b?tinai turi susid?ti iš „m?sos+kažko“. Juolab, kad ir patiekal? be m?sos b?na …

More

„Zuikio daržas“: vieta, kurios Nidoje aplenkti negalima

Jums liko dar kelios akimirkos vasaros. Ir dar tikrai privalome sulaukti tos vienintel?s ir nepakartojamos Bob? vasaros, kurios paskutiniai šilumos bei saul?s pli?psniais vilios atgal prie ežer?, ? paj?r?, ?kalbins užsid?ti trumpus sijonus ir rankoves. Ir jei šiomis paskutin?mis vasaros ir šilumos akimirkomis atsidursite Nidoje – b?tinai privalote užsukti ? „Zuikio darža“ suvalgyti po pic?. …

More

Vilniuje vis dar galima pas?d?ti pigiai – “Senatori? kolonos”

Vilniaus gatv?se slepiasi daug sen?, kiek primiršt? restoran? ir restoran?li?. Dažniausiai esi kažkada juose lank?sis velniai žino kokia proga ir po kurio laiko pamirš?s. Kartais, atrasti juos iš naujo b?na visai smagu. Mums taip nutiko su “Senatori? kolonomis”. Kaip teigia pa?ios “Senatori? kolonos” savo tinklalapyje, restoranas atidarytas 2005 m. geguž? (P.S.: su art?jan?iu!). Tiksliau sakant, …

More