Kaip Panev?žyje galima gr?žti ? vaikyst? – autobus? stoties kavinuk?

O dabar mintimis gr?žkite ? vaikyst?… Pamenat ?eburekus, kuriuos jums ? rank? ?brukdavo storos tetul?s baltom prijuost?m ir iškrakmolytomis plauk? „kar?n?l?mis“? O lipn? limonad?, su milijonu burbuliuk?, nuo kuri? užgniauždavo kvap?, o paskui sulipdavo pirštai? M?s? t?vai tuomet dar tikrai nesir?pino cholesterolio kiekiu kraujyje ar cheminiais priedais maisto produktuose, o k? jau kalb?ti apie mus pa?ius.

Tai kod?l mes ?ia taip prad?jom? Nes praeitin gr?žti vis dar ?manoma… Pavyzdžiui, Panev?žyje. Autobus? stotis ten dar mena sovietmet? – jei j?s? t?tis ant kurio nors laukiamojo suolo buvo išraiž?s j?s? mamos vard? – vis dar galite rasti ir t? suol?, ir užraš?. Aliejiniais dažais kok? t?kstant? kart? dažytos ir perdažytos sienos, seni langai, metalin?s durys, tokios, kokios b?davo visose viešose vietose – velniškai sunkios… Senos grindys, keisti aparatai (ne?sivaizduojam, kaip jie vadinasi, bet net jei jie jums pasirodys suged? – nespaudin?kit, pasirodo, jie visi dar veikia ir galit „gauti r?kt“, nes darbuotojos, matyt, irgi dar su sovietme?io klient? aptarnavimo stiliumi paliktos). Beje – didžioji dalis skelbim? – rašyti/piešti ranka.

Panev?žio autobus? stotis, o jos kair?je - kavin?

Ir dar ten yra kavinuk?. Kurioje lygiai taip pat tiek stalai, tiek ir meniu, matyt, visa dar mena tuos senus laikus. Mes, pavyzdžiui, susigund?me paragauti beliašo su sultiniu. Sultinys, atrodo, tekainavo 2 litus ir tai buvo paprastas puodelis (beje, dauguma puodeli? ten skirtingi ir tie tokie stori – senoviniai) su vandeniu ir „magio“ kubeliu. Beliašas buvo toks, koks ir išlik?s atmintyje iš vaikyst?s.

Beje, skrandžiai nesustreikavo. Viskas gerai.

Prie gretimo staliuko s?d?jo vaikas, su pasigardžiavimu gurgiantis kažkok? „buratino“ limonad?, ryškiai žalios spalvos. Šalia – jo t?tis g?r? „Kobros“ al?. Dar ten buvo moterišk?, garsiai aiškinanti savo nusiminusiam vyrui apie tai, kad jis yra idiotas. Vos šioji nu?jo ? tualet? – šis taip pat pasi?m? „Kobros“ alaus. Gr?žusi moterišk? r?k? toliau, bet, mums atrodo, kad vyras nebebuvo toks nusimin?s. Geraširdis žmogelis, labai m?lyna nosimi ir su vakarykš?i? išgertuvi? kvapu, visiems palink?jo ger? kelioni?, kad ir kur gyvenimas mus nešt? ir liep? atkreipti d?mes? ? bendrakeleivius. Jo vardas buvo Aloyzas. Mums atrodo, kad jis buvo filosofas. Tikriausiai, nesuprastas. Jis g?r? „Monikut?s naktis“.

Ant stalo kreivomis kojomis, apdengto celofanine staltiese, nut?p? didžiul? mus?. Ji nukebeldžiavo prie vazel?s su senomis džiovintomis g?l?mis. O mes pagalvojome, kad kartais reikia pasirinkti ne naujausi? restoran? Vilniaus centre, o ateiti ir ? tokias vietas. Tiesiog. Poky?iams, suvokimui, vertinimams ir prisiminimams…

MENIU: beliašai, bandel?s su dešrele, ?eburekai, sultiniai ir pan.
KOKYB?: na, kaip toki? patiekal? ir tur?t? b?ti. Tiesa, po m?s? išbandymo skrandžiai nestreikavo, bet jei esate itin lepus ir kažkokiu nesuvokiamu b?du ten atsidursite – tur?kite „mezymo“.
KAINOS: yra toks pasakymas: „pigiau grybo“.
ALKOHOLIS: „Kobra“ alus ir „Monikutes naktys“, žinoma, valdo, bet galite rasti ir koki „penkiasdešimt“ iš labiau gird?t? pavadinim? kolekcijos. Rodos, ir alaus garsesni? „brend?“ pora buteli? buvo.
APTARNAVIMAS: grubokai mielas. Jei b?site inoringas – tikrai šypsenos nesulauksite, bet jei maloniai pajuokausite – visko gali b?ti.
VIETA: Savanori? a. 5, Panev?žys.
SUBALANSUOTA: pro šal? pralekiantiems, prisiminti norintiems, išbandyti nebijantiems arba šalia gyvenantiems ir išgerti m?gstantiems.

Sen?sias stotis palaikanti,
Degustatori? komanda

Apie Kompotas.lt ir valgyklas

Tiesiog dalinam?s atradimais ir tuo, kad mums patinka… O viskas labai paprasta – nerealus projektas, kuris turet? velniškai patikti tiems, kurie pasilgo sovietmet? menan?i? aliumini? l?ks?i?, “granion?” stiklini? ir “sasysk?” su rieke duonos ir garsty?iomis. Nieko nesistengiame unikalaus apie tai parašyti, tiesiog nukopijuojame paties Kompotas.lt ?raš? apie projekt?. Dar daugiau sužinosite apsilank? Kompotas.lt ir išband? valgyklas…

Valgyklos personalas (Kompotas.lt nuotrauka)


Kaip ir kod?l prasid?jo projektas?

Valgykl? projekt? inicijavo Indr? Klimait?, Hagoje gyvenanti meninink? ir grafikos dizainer?. Vilniaus dail?s akademijos Dizaino katedroje ji baig? bakalauro, o Karališkojoje men? akademijoje Hagoje – šrifto ir medij? magistro studijas.

Indrei vis? gyvenim? patiko valgyklos, tad pasteb?jusi, kad jos ?m? nykti, meninink? panoro tai sustabdyti.

Bendradarbiaudama su istorikais, rašytojais ir fotografais Indr? tyrin?ja Vilniaus valgykl? istorijas ir dabartin? b?kl?, žvelgdama ? jas kaip ? socialini? santyki? mezgimosi erdves. Projekto tikslas – naujoje aplinkoje parodyti ir atgaivinti mirštan?i?, apleist? ir prieštaringai vertinam? valgykl? subkult?r?, paskatinti ži?rovus/lankytojus dom?tis, suprasti ir ?vertinti praeities tradicij? ir pristatyti j? kaip kult?ros vertyb? ši? dien? Lietuvoje. Tyrimas tampa produktu, galin?iu ?nešti nauj? v?j? ? mados, produkt? ir gyvenimo b?do dizaino sritis.

Informavimu užsiimanti,
Degustatori? komanda 

Tarp blizgan?i? stikl? ir pretenzing? fasad? – pank? ir jiems prijau?ian?i? baras „Pogo“

Degustatori? komandos sud?tis labai ?vairi, tod?l vieniems ar kitiems jos nariams netik?tai (ar tik?tai) tenka lankytis visokio plauko ir kalibro Vilniaus baruose/restoranuose/kavin?se etc. – nuo graži? ir išpuosel?t? vynini? ar japoniško maisto restoran?, iki toki? viet? kaip „Pogo”. O apsilank? – skubame aprašyti ir vis? ties? papasakoti Jums.

„Pogo” ?sik?r?s pa?ioje Vilniaus gatv?s pradžioje, iš karto už vienos iš prekybos skudur?liais Mekos – „Flagman“ centro. Koks paradoksas – Gedimino prospekto vartotojiškos kult?ros apsireiškim? epicentre atsidar? pank? ir kit? panašios pakraipos visuomen?s element? baras. Atsidar? jau senokai – gal prieš kelis metus, tiksliai neprisimename. Bet pasisekimo baras sulauk?. Ten nuolat pilna miesto neformal? ir j? draug? iš kit? miest? ar užsienio.

Apie bar? – jis ?sik?r?s r?syje, iki jo – stat?s ir žiem? slid?s laiptai. Ver?iasi nuo j? žmon?s gausiai, krentan?i? skai?ius proporcingas išgerto „Varniuk?” alaus kiekiui. Viduje – ni?ru ir tamsu, kaip ir pridera roko muzikos barui (jie patys taip save vadina). ?domiausia interjero detal? – ant kiekvieno stalo yra vis kitos roko grup?s pavadinimas su visais grup?s išleist? album? viršeliais. Band?m suprast, kaip jie taip padar?, bet kadangi nesam rankdarbi? specialistai, ilgai negalvoj? nusprend?m, kad tikriausiai dekupažas. Anyway, visai smagus ir reikalus pagyvinantis elementas.

Garsieji, roko grupi? vardais dekoruoti stalai. Nuotraukoje - fragmentas nuo "Sex Pistols" stalo.

Dar yra mini scena ir ten vyksta koncertai. Groja, kaip ir pridera tokiai vietai, visokie neformalai, nesuprasti, neatrasti, prarasti, pamiršti talentai. B?na ir užsienie?i?. Groja labai garsiai, tad, jei tikit?s rami? vakar? – eikit ? koki? kult?ringesn? viet?. Muzika ten irgi visada atitinkama groja, kas mums irgi prie širdies, nes jos gilumoje dar jau?iam?s jauni ir neatsisak? maišto id?j? bei sieki? visais ?manomais b?dais eiti prieš sistem?.

Alus ten pigus – „Varniukai” kainuoja 5 Lt, kas yra labai gerai ir d?l ko mes „Pogo” mylim. Maistas irgi s?lyginai pigus ir pusiau valgomas. Kita vertus, pankai skoni? ?vairovei dažniausiai neišrank?s.

Dar jie turi stalo futbol?, kaina standartin? – 2lt. B?da ta, kad jis beveik visada mirksta alaus balose, sunku suži?r?t kamuoliuk?…

Švaros supratimo baro personalas nelabai turi, vakaro eigoje ? dam? kambar?l? eiti darosi vis nemaloniau. Einan?ios – pasiruoškit iš anksto išvysti net tai, ko nesitik?jote.

Vaizdelis savaitgaliais ten gana tipiškas – daug girt?, pakamp?m miegan?i? ar aplink besitrinan?i?, aptriušusi? pankuojan?i? nepilname?i?. Nors velnias juos žino, al? tai jiems parduoda, tai 18 gal ir turi… nors nemat?m, kad barmenai kada klaust? j? met?… Nelabai ten tai kam r?pi. Ten gi laisva dvasia viskas vyksta.

Jeigu lyginti, tai vieta kažkokia tarp „Bix‘?“ ir „Psichbario“. „Bix‘uose“ netgi kult?ringiau kažkaip viskas, žmon?s gal vyresni eina. Kažkuo primena „Bošk?“ (?ia Kaune, ten irgi pank? bar? yra!).

Išvada – jeigu nepatinka neformalai ir baim? kelia vien mintis, kad aplink sutiksi daug girto pankuojan?io jaunimo – geriau ten neik.

MENIU: pagalvojom, kad geriausias meniu apib?dinimas „simple as that“. Kold?niuk?, sriuby?i?, saloty?i?, bet viskas tiesiog „simple“ iki širdies gelmi?.
KOKYB?: pankams svarbu pigiai. Taip ir yra. Maistas – nei suged?s, nei netinkamai paruoštas. Tiesiog jis n?ra pagrindinis „Pogo“ akcentas.
KAINOS: pankiškai pigu.
ALKOHOLIS: alus, alus, alus… Tiesa, mat?m, kad kai kurios mergait?s geria ir kokteilius. Džin tonik? ir ten sumaišo gana neblog?.
APTARNAVIMAS: Priklauso nuo to, kiek girti barmenai ir kiek girt? klient? šiandien buvo sutik?. Viskas, žodžiu, nuo nuotaikos ir nuo to, kas j?s ir kaip užsisakote. Beje, užsisakyti reikia prie baro, o v?liau patiekalus jums atneša prie j?s? stalo (tiesa, reikia nurodyt tai Sec Pistols stalas, dar kurios nors grup?s).
VIETA: Vilniaus g. 12, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: ekstremalams, seniems pankams, kurie nori prisiminti jaunyst?, einantiems prieš sistem? ir pankuojan?ioms „kliuškoms“.
PASTABOS: beje, yra ir Šiauliuose. O dar turi ir „Pogo“ hostel?. Pastarasis, ties? pasakius, net labai stilingas ir visai nepankiškas.

Tamsaus alaus pasiilgusi,
Degustatori? komanda

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms.

Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. nusprend? užsidaryti 12 val. nakties. Smagu bent jau tai, kad „Cafe du Pari” barmenas tuo metu pats sau savarankiškai nusprend?, kad ši?nakt jam dirbti patinka. S?d?jom ilgai, o kai nebesis?d?jo ten – tas pats barmenas kažkod?l pasi?l? dar aplankyti „Psichbar?”. Degustatori? komanda, kažkod?l, visiškai tam neprieštaravo…

Baras... štai koks jis

Kompanija buvo ?domi: Degustatori? komanda – 2 vnt.; barmenas – 1 vnt.; barmeno draug? ir jos jaunesnis brolis – 2 vnt.; kažkoks vyriškis – 1 vnt. Užkiet?jus? dailinink? iš Užupio, kurio paveiksl? niekas neperka, ir žyd? rabin?, gyvenant? Lietuvoje jau 3 metus, bet šiaip kilus? iš Šveicarijos, palikom kažkur Didžiojoje g-v?je. Reik?t? atkreipti d?mes? dar ir ? tai – kad visi šie žmon?s buvo visiškai nepaž?stami iki tol, kol sus?do prie vieno staliuko „Cafe du Pari”.

Taigi, situacija maždaug tokia: kai 6 ryto s?kmingai ?žingsniuojame ? „Psicbar?”. Niekas iš ties?, matyt, nežino, kaip tas baras vadinasi iš ties?, sklinda gandai, kad pagal adres?, jo pavadinimas yra tiesiog „Vingri? 17?, ta?iau ne k? blogiau jis žinomas pagal pravard? – „Psichbaris”. Kod?l? Nes, v?lgi, sklinda gandai, kad baras priklaus? garsiajam Psichui (aka Tomui Krivickui). Maž? mažiausiai, jis ten tikrai pilst? al?, arba, kitaip tariant – dirbo barmenu. Dar ten dirbo ir toks R?l? (jei ži?r?jot nors vien? realyb?s šou, tur?tum?t žinoti).

Baro interjeras

Paties baro interjeras – ?domus. Labai daug akmens. Sakydami daug – „we mean it” (kaip sako anglai). Židinys. Aišku, tartai. Ilgas medinis stalas. Viskas ne pirmo naujumo, bet tai savotiškai tinka prie baro aplinkos. Tiek barmenai, tiek publika – atsip?t?. Tradiciškai, at?jus ? „Psichbar?”, kaip supratom, reikia didži?j? dal? praleisti s?dint ant bordi?ro, kitoje gatv?s pus?je. Gerti labai daug alaus. Tikriausiai, „biški” pasimušti. Ir gerti daug alaus, kuris tekainuoja vos 5 litus. Nenustebkit – jei paklausit, koks alus pigiausias – jums tikriausiai pasi?lys geriau išgerti degtin?s.

Maistas? Nežinom… Degustatori? komanda kažkaip nedr?so, o ir nelabai nor?jo bandyti ko nors užsisakin?ti. Tiesa, jei k? – pastaruoju metu visai greta atsidar? „kebabin?”.

Ir dar šiek tiek interjero...

Atrodo – tiek… Jei sugalvosit lankytis, elkit?s ir b?kit – neformalai. O kas svarbiausia, elkit?s tyliai ir padoriai su tais, kurie miega bare. Nežadinkit j?. Nuo to gali b?ti tik dar blogiau.

MENIU: netikrinom, bet žinom, kad šalia yra kebabin?.
KOKYB?: na, alus kaip alus – kiti alkoholiniai g?rimai, kaip kiti alkoholiniai g?rimai. Maistas… na, jei apie kebabus, tai pastaroji kebabin? n?ra pati ?sp?dingiausia.
KAINOS: kaip biednam studentui ar biednam neformalui – pa?ios tinkamiausios.
ALKOHOLIS: alus ir visa kita, kas turi laipsni?.
APTARNAVIMAS: juoko arba komentaro tikrai sulauksite. Na, jei nesulauksite iš barmen?, tuomet tikrai iš kit? baro lankytoj?.
VIETA: Vingi? 17, Vilnius.
INTERNETE: web (na, ?ia ne j?, bet apie juos…), FB.
SUBALANSUOTA: labai gerai parašyta j? tinklalapyje: „einam dasimušt“. Beje, dar dažnai vadinama skyle ir visokiausi? padugni? traukos centru. Na, kadangi Degustatoriai vis d?lto leidžia žmon?ms b?ti kokie jie nori (arba ? juos tiesiog nekreipia d?mesio), tai gal ir toki? viet? jiems reikia…, bet šiaip eikit ten tik ekstremali? potyri?.

Psichologiškai gerai nusiteik?,
Degustatori? komanda

„Rout 66“ arba vieta, kur renkasi miesto (ne)formalai

Visiškai atsitiktinai viena iš Degustatori? komandos nari? jau antr? kart? v?l? ir lieting? savaitgalio vakar? pateko ? kažkoki? itin keist?, niekada negird?t? ir nelankyt? viet? skambiu Amerikos vaizdelius menan?iu pavadinimu „Route66“. Baras yra tarp „Europos“ ir „Radisson Blue“. Vieta nelabai patogi, nes toli nuo Senamies?io, kur tamsta gyvena. Bet et, k? jau ?ia…

Labai gerai, kad abu kartus ten lankytis teko su linksma ir nuolat ten besilankan?ia kompanija. Pasirodo, kad ten ir šiaip dauguma lankytoj? vieni kitus paž?sta, barmenai, padav?jai ir vir?jai irgi su visais kalba kaip su senais draugeliais, vyrauja neformali, kiek girtoka atmosfera.

Alus liejasi upeliais, nes (jei gerai atmintis neša) jis ten kainuoja maždaug 3-4 litus. Jau man?m, kad Vilniuj už tiek išvis alaus negalima gauti.

Ammm, dar maistas – v?lgi, kiek menam, ten duoda bulvy?i? – daug ir padažo gali piltis, kiek nori. Kiek kainuoja, nežinome, moka vaikinai. Dar ragauta vištienos sparneli? – porcijos didel?s, kainas galit pasitikrint ?ia http://www.route66.lt/.

Iš užsi?mim? – galima vis? vakar? s?d?t prie baro ir bendraut su barmenais ar bent jau steb?t, kaip jie linksminasi. Galima žaist stalo futbol?, dar visokius stalo žaidimus. Dar kažkoks keistas žaidimas yra (neband?m) http://www.route66.lt/shuffleboard/. Dar galima šokt pagal sunkesn? muzik? (muzika ten tikrai teisinga). Ir b?tinai susirast nauj? paž?stam?. Kažkaip kitaip ten neišeina.

Teisingas poži?ris!

Dar patiko tai, kad paž?stamiems barmenai atidaro vakaro s?skaitas, už kurias susimoki išeidamas ir nekaulija pinig? už kiekvien? al?.

Išvada: koncepcija pakankamai vientisa ir išbaigta nuo muzikos, sien? dekoracij?, meniu ir aptarnaujan?io personalo. Nueikit, ten visai gerai.

Ai, ir ten dar b?na koncert?. Program? – steb?kit patys! Ir beje, nuotraukos ?ia – vogtos… Bet iš pa?i? „Route 66“, tai gal nieko…

MENIU: specializacija – vištienos sparneliai su kone tobulu pel?sinio s?rio padažu. Kitko neband?m, bet vien d?l j? verta ištverti ir ten besigr?dan?ius studentus ar sugadinti savo solidži? reputacij?.
KOKYB?: sparneli? ir j? padažo – nuostabi!!!
KAINOS: pigiau negu daugelyje (daugumoje, net) viet? Vilniuje. Jei užsisakin?site sparneli? dviems, sumok?sit gal po kokius 7 Lt (kartu su bulvyt?m), bet tikrai pavalgysit…
ALKOHOLIS: alus. Daug. Pigus. Kitas alkoholis – mažiau, pigus, kaip visur…
APTARNAVIMAS: seniai gird?jote ger? juokel? arba ? bar? at?jote vienas ir neturite k? veikti – barmenai jus, tik?tina, tikrai užims.
VIETA: Konstitucijos pr. 12, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: kaip patys skelbiasi – subalansuoti jie paprastiems žmon?ms. Visiškai pritariame. Ponas su kostiumu iš gretim? verslo biur? pastat? gali jaustis nejaukiai (nebent taip nor?s paragauti tobul?j? vištienos sparneli?, kad spjaus ? savijaut?), o studentas arba ilgaplaukis sunkesn?s muzikos klausytojas – jausis kaip rojuje.

Neformaliai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Klausimas „?ili picai“: „O kokiom proporcijom al? skiedžiat?“

Skaudi tiesa, bet ji tiesa – alus baruose ne visuomet primena tikrojo alaus skon?… Bet vien? kart?, viena Degustatori? komandos nar?, Miss A., nusprend? išsiaiškinti šio fenomeno priežast?. Paragavusi kok? dvejet? bokal? ir sulaukusi tre?iojo, padav?jos paklaus?: „O j?s kokiom proporcijom al? skiedžiat?“.

Reakcija buvo staigi, kiek sutrikusi ir pasipiktinusi (taip lengvai): „Nu taigi neskiedžiam mes to alaus“… Beje, buvom mes Vilniuje „?ili picoje“, esan?ioje Didžiojoje gatv?je.

O savo ruožtu Degustatori? komanda jums si?lo eksperiment?. Pabandykite tok? klausim? užduoti ir j?s. Labai paprasta. Nutaisai rimt? min?, tokiom nekaltom nekaltom katiniškom akim, ir sakai (galit skiemenuoti, kad geriau suprast?): „Ko-kiom pro-por-ci-jom A-L? skiedžiat?“. Už tiksliausi? j?s? gaut? atsakym? duosim priz?. Pat? geriausi? priz? – gal?sit išeiti padegustuoti kartu su mumis.

"?iliakas" Vilniaus Senamies?io širdyje - vieta, kur buvo užduotas "intriguojantis" klausimas...

Beje, sunerim?, kad gal?jome nekaltai apkaltinti žmones – v?liau su ?vairaus plauko barmenais band?m aiškintis – kaip ten su tuo alumi yra. Tie, kuri? kompetencija mes neabejojame, išdav?, jog skiesti alaus – ne?manoma… Viskas labai paprasta. Baras gauna ba?kas: atskirai alus, atskirai „burbuliukai“, prijungiamos „šlangel?s“ prie alaus „krano“ ir viskas. Joki? galimybi? primontuoti kok? nors vandens bakel?.

Jei alus ir atrodo kiek kitoks, tai, tik?tina, tik tod?l, kad alaus ba?ka baigiasi, prasideda, tai jos vidurys ar tiesiog nekokia partija.

Žinoma, ši taisykl? galioja tik tuo atveju, jei matote kaip jums t? al? pila. Jei jis atneštas iš kažkur – tuomet jau kiekvieno barmeno/padav?jo ar tiesiog ?staigos, kurioje lankot?s, garb?s reikalas nešli?kštel?ti kokio išsivad?jusio seno alaus ar tiesiog – vandens.

MENIU: kadangi jau apie al?, tai jo pasirinkimas – menkas
KOKYB?: kaip supratote iš ?rašo – b?na geriau
KAINOS: lank?m?s ten, nes tur?jome „maisto talon?“ arba kitaip – kupon? su nuoladomis, tod?l – itin pigu
ALKOHOLIS: daug, bet ne gurmanams (labai nerekomenduojam kokteili?)
APTARNAVIMAS: kaip pataikysi, bet dažniausiai šaltas
VIETA: Pilies g., Vilnius
INTERNETE: web + FB
SUBALANSUOTA: neišrankiems ir taupiems (tuo atveju, jei yra kupon?), jei jums ten patinka – emigruokite

Su troškuliu,
Degustatori? komanda