„Draugai“ vienai nak?iai arba bendramin?iai prie alaus

Degustatori? komandai sekasi… Tai vieni, tai kiti iš?j? kur graž? vakar? vis susiranda draug?. O tada istorijos b?na pa?ios ?vairiausios – nuo „13 aukšto, 13 buto” ir vakar?lio „pas kažk?”; liaudies dain?, kurios užsit?sia iki pary?i?;  rus? turist?, kuriems ger? valand? „reikia” (neb?tinai jiems norint) pasakoti apie Lietuv?, jos kult?r? ir pan.; iki Mantuko (pats prašeisi paminimas), kuris realiame gyvenime, pasirodo, yra gana gudrus ir nemažai pasiek?s žmogus; alaus g?rimo su rabinu ir dar penkiais nepaž?stamais žmon?mis; pažinties su universiteto d?stytojais, kurie v?liau nepraleidžia progos sveikintis ant kiekvieno kampo… Ir t.t.

Tokie „draugai” gana dažnai b?na gan?tinai ?dom?s. Paprastai visi b?na pamirš? kelet? moralini? norm?, kuklum? ir tai, kad neb?tina pasakoti visko, kas dedasi tavo gyvenime. Dar vienas požymis – paprastai visi šie „draugai” b?na paragav? ne po vien? bokal? alaus. O va ?ia ir kyla esminis klausimas – nejaugi lietuviai susidraugauti gali tik b?dami neblaiv?s? Kod?l šiaip, papras?iausiai už?j? ? bar? ar kavin? negalime prad?ti bendrauti su prie gretimos taliuko s?din?iais kaimynais (juk ten tuose, Vakaruose, taip ?prasta)?

…o galb?t, kad b?tume draugiški ne tik v?lai vakare, baruose, bet ir dien?, tiesiog kiekvienam lietuviai reikia išrašyti recept? – kiekvien? ryt? po bokal? alaus (mažiausiai). Va tada ir bendrausim, ir kalb?sim?s, ir šypsosim?s gatv?se… Tikriausiai jau dabar atsiras prieštaraujan?i? ir sakan?i?, kad daugiau ir mušim?s? Ne… Muštis daugiau, nei tai darome dabar – jau nebe?manoma…

Labai draugiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda