Interviu su aludariu: dažnas lietuvis vartotojas renkasi al? pagal reklam?, o ne pagal skon?

Lietuva. Krepšinio, graži? moter? ir… alaus šalis. Tiesa, pažvelgus ? dažno „kaboko“ meniu – pastaruoju dalyku galima ir sudvejoti. Švyturius, ekstras ir pan. – rasi visur. O štai mažieji bravorai, kurie ir tur?t? labiausiai pabr?žti „alaus šalies“ status?, meniu prad?jo atsirasti gan?tinai neseniai. Susir?pin? tuo ir netik?tai (nors ne, meluojame, tik?tai) gav? prog? paragauti jauno aludario Lino Zakarevi?iaus alaus, degustatoriai nusprend? pris?sti ir apie al? pasikalb?ti su juo daugiau. Gal mieste alaus ?vairov?s ir nereikia laukti, o geriau gardžiuotis vos pagamintu, savu?

Kada ir kaip susidom?jai alaus gaminimu? Hobis skamba gana netik?tai. Gal tai tradicija, at?jusi iš šeimos, ar tiesiog pom?gis šiam g?rimui?

Prieš gerus keturis metus, gr?žtant iš kelion?s po kalnus, su viena bendrakeleive, kuri kilusi iš Birž?, išsišnek?jome, kad jos t?tis verda al? namie. Tuo metu, tai atrod? kaip koks ne?manomas dalykas. Tod?l gr?žus ? Lietuv? ilgai nelaukus susiruoš?me ? Biržus. Paragavom, likom nustebinti. Išsiklausin?jom technologij?, ?sigijom žaliav? (šeimininkai tuo metu ir patys prekiavo salyklu, apyniais ir miel?m) alaus virimui. Taip viskas ir prasid?jo.

Ar sunku prad?ti virti al? pa?iam? Juk reikia žinoti ne tik technologijas, bet ir skirting? alaus r?ši? recept?ras ir pan.? Kiek pats užtrukai tuo besidom?damas, kol išvirei pirm?j? al??

Viskas vyko tikrai greitai. Gr?žus iš Birž?, pamenu, vos ne kit? dien? ir dar?m al?. Recept? pad?jo sud?lioti biržie?iai, tad šioje vietoje neaiškum? nebuvo, teliko tik kaisti vanden? ir daryti al?. Aišku, taip kaip dabar darau al?, labai skiriasi nuo pirm?j? virim?. ?vedžiau papildom? technologini? etap?, d?l kuri? alus daug geresnis.

Pirmi variantai buvo tokie „molingi“, drumsti, skonis gerokai atitol?s nuo alaus standarto. O dabar gaunasi tikrai gražus tiek liežuviui, tiek akiai alus. Aišku, ir dabar aš darau al? mažai artim? didži?j? bravor? produktams, bet ?ia ger?ja prasme. M?gstu ?d?ti daugiau apynio tiek skoniui, tiek aromatui. Eksmerimentuoju su skirtingais ingredientais ir miel?mis, kurios duoda alui atitinkam? charakter? bei skon?. O šiaip alaus gaminimo procesas nors ilgas, ta?iau tikrai nesud?tingas.

26211_114993881851365_3485952_n

Linas pažad?jo, kad jei nor?site patys išbandyti alaus gamyb? – tikrai patars

Kiek met? tuo užsiimi?

Jau pradedu skai?iuoti penktus metus.

Kiek žinau, su savo alumi dalyvauji aludari? konkursuose? Kaip sekasi ten?

Taip, dalyvavau jau trijuose konkursuose su skirtingais savo alumis. Pirmais metais su savo šviesiu lageriu iškovojau antr?j? viet? šioje kategorijoje, o kitais metais, patobulin?s pirm?j? recept?, laim?jau pirm?j? viet?.

Bet didžiausias mano favoritas, kur? pavadinau „Kart?liu“, šiais metais net dviejuose skirtinguose konkursuose, tamsaus lagerio kategorijose, už?m? pirm?sias vietas. Ta pati partija, skirtinga komisija, o rezultatas konkurso – tas pats. Tai man labai šird? glost?! :) Šiuo „Kart?lio“ receptu vaišinau ir per ?vairius renginius (tokius kaip Sambariai 2012 bei MELN? ZIEMA 2013, Latvijoje), teko išgirsti ne vien? teigiam? atsiliepim?, tad, manau, š? recept? dar kartosiu ir kartosiu.

Koki? r?ši? / por?ši? al? gamini? Ir kok? pats labiausiai m?gsti?

M?gstu eksperimentuoti, tai alaus stili? tikrai esu daug skirting? band?s. Pradedant nuo standartini? anglišk? eliuk? ar vokišk? lageri? iki belgišk? eli? naudojant ?vairias belgiškas mieles. Dažniausiai verdu amerikietiškus lagerius ar elius. Kažkaip amerikietiški apyniai labiausiai patinka, bent šiuo metu. O kur? al? labiausiai m?gstu, tai  labiau priklauso nuo sezono. Paprastai vasaros metu lengvesnius elius ar net kvietinius, o šaltesniu met? laiku kažk? tamsiau ir stipriau.

Pasirodo, kad alus, kaip ir vynas, gali b?ti brandinamas ne taip jau ir trumpai. Kiek trunka / gali trukti skirting? r?ši? alaus brandinimas? K? ilgesnis brandinimas duoda alui?

Al? brandinti galima tikrai ilgai. Nuo keli? savai?i? iki keli? met?. Laikui b?gant skoniai suapval?ja, susibalansuoja. Tik nereiškia, kad kuo ilgiau brandinsi, tuo alus bus geresnis. Kiekvienas alus yra skirtingas ir turi savo, pavadinkime, „pik?“, t.y. moment?, kai alus yra geriausias. Prab?gus tam momentui, alus tikrai netaps dar geresniu, paprastai tai labiau taikytina kvietiniam ar šiaip kokiam lengvam ir šviesiam alui, kuris ir yra brandinamas trumpiau, nei tams?s ir stipr?s.

Turiu dar nuo vienos partijos belgiško tamsaus ir stipraus elio. Šiuo metu, jam yra gerokai daugiau, nei pus? met?, ir planuoju dal? jo palikti kitiems ir dar kitiems metams. Ži?r?sim, kaip keisis.

Kaip vertintum alaus „situacij?“ Lietuvoje? Juk, nors vadiname save alaus šalimi, ta?iau ne k? už mus didesn? Belgija gali pasigirti gerokai ?vairesn?mis ir geriau pasaulyje vertinamomis r?šimis, o Lietuvos baruose – tik neseniai prad?jo daug?ti maž?j? aludari? produkcijos.

Nemanau, kad situacija yra labai bloga, matyt blogiau b?t?, jeigu to alaus visai netur?tume. Pasiži?r?kime ? atvykusius turistus, kurie džiaugiasi, kad gali ?sigyti nebrangaus kokybiško alaus. Jiems tikrai skanu. O lietuviškas vartotojas gal labiau renkasi t? al?, kurio bravoras duoda didesn? šaltkrepš? akcijos metu. Juk sakoma, kad dažnas lietuvis vartotojas renkasi al? pagal reklam?, o ne pagal skon?. Taip kad, koks poreikis, toks ir alus.

Aišku džiugu, kad paskutiniu metu atsidaro nauji maži bravorai ar namudiniai aludariai išverda kok? kontraktin? al? esamoje darykloje. Taip, po truput? kei?iantis vartotoj? poreikiams, skoniams bei alaus supratimui, atsiranda ?domesnio alaus. Tikiu, kad per kelet? met? j? ir daugiau atsiras, net ŠUA (Švyturio-Utenos alaus darykla) ? tai reaguoja ir yra ?sigij? minibravoro ?rang? mažom, specifinio alaus partijom virti. Kiek žinau, pirmasis j? alus tur?t? pasirodyti  parduotuv?se Kal?doms. Tai bus stautas (angl. stout), brandintas viskio statin?se.

Jei m?s? skaitytojai patys sugalvot? virtis al? namie – nuo ko jiems reik?t? prad?ti?

Gal pradžioje si?ly?iau prad?ti nuo ekstraktinio alaus gamybos. Yra prekybos vietose labai ?vairi? alaus rinkini? pagal stili? ar net pagal konkret? bravoro recept?. Tokiu b?du suklysti ir gauti prast? rezultat? yra sunku, nereikia specifin?s ?rangos, dažnai gali užtekti ir turim? namie puod?, talp?. O v?liau, supratus, kas yra fermentacija, kada ir kaip išpilstyti al? ir panašiai, galima pereiti prie alaus darymo iš salyklo. Aišku, jeigu vis dar bus ?domu.

O tie, kurie m?gsta didesnius išš?kius, gali iškart prad?ti nuo salyklo, ta?iau si?ly?iau gerai išsistudijuoti vis? proces?. Dabar ir lietuviškos literat?ros patikimos yra internete, žinoma, ir žaliav? pardav?jai konsultuoja. Na, arba papras?iausiai gali parašyti man – [email protected]

Beje, ar tavo gaminto alaus galima ?sigyti / pragauti kur nors?

Manau, kad ir ateity dalyvausiu ?vairiuose alaus festivaliuose, renginiuose. J? metu ir pavaišinsiu! :) O prekyba neužsiimu.