Anarchist? rojus Berlyno širdyje arba kaip gauti vakarien? su desertu už 2 eurus

Ar gal?tum?te patik?ti, kad Berlyne galima pavalgyti dviej? patiekal? vakarien? su desertu vos už 2 eurus? Sakot, taip neb?na? B?na! Ir tai tikrai nevyksta nusipirkus „vien? alaus“ ir užsukus pas draugus, „statan?ius“ vakarien?. Bet, draugai, kurie puikiai paž?sta Berlyn? – labai padeda. Ypa?, kai žino vietas, kuriose gimsta naujoji Vokietijos anarchist?, socialist? ir revoliucionieri? karta.

Taip, maistas ten tikrai valgyklinis. Nieko ypatingo, o kartais – net ir nelabai skanu. Bet, apsilankyti verta viena tam, kad pamatytum?te, kaip tai atrodo, paspoksotum?t ? aplink kaban?ius Lenino, Fidelio Castro ir Che Gevaros plakatus, pasiskaitin?tum?t garsi? š?ki? apie revoliucij?, taut? ir darbo liaud?. Arba apie blogaj? kapitalizm? ir globalizacij?.

IMG_2125

Viršuje – pagrindinis patiekalas, o ?ia – desertas

Apsilankius ten, prašlifavus kelet? ryt? Berlyno gatvi? ir dar užsukus ? nesibaigian?ius blusturgius – gali kilti jausmas, kad Berlynas ir v?l ugdo kart?, kuri imsis kaži koki? stambi? revoliucij?. Naujieji „g?li? vaikai“, besirengiantys tik padev?t? drabuži? parduotuv?se rastais drabužiais, neigiantys vartotojiškum? – ten jau gyvena. Ir juos traukia ? Berlyn? iš visos Europos. Sutikome ne vien? brit?, pranc?z? ar ispan?, kuris gyvenim? Berlyne pasirinko b?tent d?l tokios atmosferos.

Taip. Jau girdime balsus sakan?i?, kad „g?li? vaikai“ – visai nepiktybiniai. Bet… Ar tikrai gali egzistuoti vieta, kur dviej? patiekal? vakarien? su desertu („dabavk?s“ arba tiesiog – dar šiek tiek daugiau, jei nepavalg?te – galite prašyti kiek norite, už t? pa?i? kain?) galima gauti kone nemokamai? Ar galima b?ti tokiam naiviam ir tik?ti, kad nieko už tai duoti atgal nereikia?

IMG_2131

„Zielona Gora“ vidus

IMG_2120

….ir laukas

Tokiose kavin?se / baruose / valgyklose, kuri? yra dešimtys, vakarais rengiami susib?rimai. Juose kalbama apie revoliucij?. Apie socializm?. Apie pasipriešinim? valdžiai, globalizacijai, verslui, politikai ir t.t. Apie tai galima sužinoti iš aplink kaban?i? plakat?, kvie?ian?i? ? tokius susirinkimus. Jei nors šiek tiek d?mesio skyr?te istorijos pamokoms arba ži?r?jote nors vien? film? apie kit? Vokietijos „iškilim?“ – nesunkiai prisiminsite kur ir kokiais b?dais gim? toji kita „revoliucija“, atnešusi daug skausmo visai Europai.

Net jei ir norite tiesiog pavalgyti kuo pigiau – kart? ar kit? gali pavykti. Bet, kaip pasakojo mums jau kelis metus Berlyne dirbantys ir ? vien? toki? viet? nusived? olandai, po kokio antro ar tre?io apsilankymo, prie j?s? b?tinai prieis vietinis „iniciatyvinis“ jaunuolis, kuris pakvies ? vakarinius, jau min?tus, susib?rimus. Žinoma, galite atsisakyti. Bet jei ateisite dar kart? – jus ir v?l pakvies. Gal? gale, netur?site pasirinkimo, arba eiti ? susirinkim?, arba nustoti pigiai valgyti.

Nuoširdžiai. Asmeniškai man ta vieta pasirod? gr?sminga. Nesuprantama. Iš karto ? galv? šov? mintis, kad „nemokam? piet? neb?na“. Taisykl?, kuri pasitvirtino ne vien? kart?.

Belieka tik?tis, kad naujoji Berlyno karta neiškr?s joki? pokšt?, o j? revoliucin?s id?jos taip ir liks pogrindyje. Mažose, tamsiose, apmusyjusiose „kamurk?se“ su vakariene už 2 eurus ir revoliuciniais plakatais.

Beje, viena tam, kad suprastum?te apie k? mes kalbame, saraš? toki? viet? su datomis, kada, kas ir kur vyksta, galite rasti internete. „Guglinkit“ – volksküche. Kone kiekvien? dien?, kurioje nors skirtingoje vietoje. S?rašas dažniausiai pateikiamas ir http://stressfaktor.squat.net/ – Berlyno subkult?r? ir politini? grupi? apžvalg? / veikl? kalendoriuje.

Beje, baras, kuriame mes buvome, vadinasi „Zielona Gora“ (Grünberger str. 73, Friedrichshain). Internete publikuojamas ir jo apib?dinimas. Trumpas vertimas – politinis baras, kuriame susitinka komunistai, antifa ir panašios grup?s: „The political Cafe Zielona Gora is a meeting place for Communists, Antifa and similar groups. Here – weekly events, from the above Groups, are often visited. Furthermore, every week you can find a vegetarian and vegan people’s kitchen.“

Ir dar. Taip, tai n?ra taisykl?. Bet labai dažnai žmon?s, tikintys id?jiškai gražiais dalykais apie nevartojan?i? visuomen?, visišk? žmoni? lygyb? ir pan. – b?na gan?tinai naiv?s. Ir pažeidžiami.

P.S.: tai yra visiškai asmenin? ir subjektyvi teksto autoriaus nuomon?.

IMG_2115 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2127 IMG_2130