„MURRR cafe“ – kavin?, kurioje gyvena kat?s

„MURRR cafe“ gali b?ti apie bet k?, bet tikrai ne apie maist?, tod?l š? kart? nedaugžodžiausime. Jei nety?ia jums vis dar pavyko nieko negird?ti apie ši?, gan?tinai nauj?, ?staig? Vilniuje – tai tikrai yra vieta, kurioje gyvena kat?s. J? ten yra iki dešimties. Šerti kates – draudžiama.

MUR CAFE (2)

Beje, kavin? tik ple?iasi, tod?l savo populiarum? bent jau šia prasme – tikrai ?rod?.

Visos „MURRR cafe“ gyvenan?ios kat?s – vienaip ar kitaip nuskriaustos, pagyvenusios lauke, pas prastus šeimininkus ir pan.

MUR CAFE (1)

Kiek smagu yra lankytis šioje kavin?je? Na, bent jau ?domu tai tikrai. ?domu, nes ne?prasta ir nauja. Tiesa, didesn? ?sp?di vieta daro dviem žmoni? grup?ms: a) vaikams; b) suvaik?jusiems ka?i? myl?tojams.

Kaip ten sekasi kat?ms? Kai buvome mes – žmon?s joms buvo gerokai nusibod?. ?sivaizduokit, s?dit vis? dien?, miegat, o jus visi bando prisikalbinti ateiti pas save (nes, beje, ka?i? ne tik negalima šerti, bet ir prievartiniu b?du imti ant rank?).

MUR CAFE (3)

Ar tai geriausia vieta gyv?nams? Na, bent jau tikrai geresn? nei gyvenimas lauke, o gilesnes diskusijas paliekame nerimastingiems ir lengvai maniakiškai nusiteikusiems gyv?n? myl?tojams, kurie pastaruoju metu Lietuvoje taip išpopuliar?jo.

Beje, aptarnavimas tikrai malonus ir draugiškas, šypsen? ten netr?ksta, jei ant j?s? nut?pia kat? – jau?iat?s pamalonintas ir apipiltas kit? lankytoj? d?mesiu, o arbatos tikrai daug, skanios ir ?vairios. Beje, turime pasteb?ti, kad jei padav?ja nesi?lyt? ant jau panaudot? arbatžoli? dar kart? užpilti vandens – uždirbt? „MURRRR cafe“ gal ir daugiau.

MUR CAFE (4)

Beje, yra ir wi-fi. O galingajame Facebook kavin? galite rasti: www.facebook.com/Murrr.Cafe.