Belmontas: paskutinis kartas… š? kart? – tikrai

Smalsumas kažkada pražud? kat?. Pražudys tikriausiai ir mus. Naivumas prie to taip pat prisid?s gana smarkiai. Nes b?tent ši? dviej? jausm? vedami mes ir v?l pasukome klystkeliais – ? „Belmont?“. Gamta greta, Vilnel? ?iurlena, o pavalgius – dar ir pasivaikš?ioti Pu?kori? pažintiniu taku galima. Atrod?, kad dienos negali sugadinti niekas…

Gali. Prastas maistas. Ir dar naglas aptarnavimas.

belmontas vilnius

Mal?no ratas – kaip be jo

Pr?sk? prisiminim? turime dar iš savo paskutiniojo apsilankymo su visa SavasBliudas.lt „valdyba“ 2014 m. pavasar?. Jei tiksliau – kov? (o dar sako, kad blogi atsiminimai – išbl?sta). Tuomet pasity?iojimu iš sav?s palaik?me moment?, kai ? stal? buvo patiekti pilko lietuviško dangaus spalvos, pr?ski ir drungni, l?kšt?s dugne nusistov?jusiame vandenyje plaukiojantys kold?nai. Ir jei meniu b?t? teig?s: “Elementar?s šaldyti virti kold?nai”, tikriausiai neb?tume tur?j?, kuo piktintis. Deja, meniu žad?jo “Kunigaikš?i? kold?nus”. O dalis m?s? – iš Aukštaitijos, kur virtiniai (kold?n? pusbroliai) yra subtilus kulinarinis šedevras, kurio gamybos paslaptis šeiminink?s bando perkrimsti daugel? met?. Ir net ne visoms pavyksta!

belmontas vilnius

Rezervacija „baliui“

Nepaisant slogu?io, kartais leidžiame restoranams pataisyti m?s? nuomon? apie juos. O dar ta galimyb? nors kelioms valandoms ištr?kti iš miesto ? gamt? (ar?iau „lietuviškos žem?s“) – ir mes jau sukame ? „Belmonto“ keli?…

belmontas vilnius

Gamtos ten išties yra

Saul?ta, tod?l s?dame prie Vilnel?s. Gražiau. Gana ilgai bandome atkreipti d?mes? ? save (tiesa, žmoni? išties buvo nemažai), kol galiausiai – patys susistabdome pro šal? b?gan?i? padav?j?. Deja, staliukas ne jos…, bet po kurio laiko ji mums atsiun?i? m?s? stalui priskirt? jaunuol?.Labai labai išsiblašk?s jaunuolis bando užsirašyti m?s? užsakymus. Kelis kartus pasimeta proceso viduryje, ta?iau panašu, kad tur?tume gauti tai, k? užsisak?me. Viskas lyg ir suvardinta b?tent taip, kaip norime. Seniai neragauti cepelinai, bulviniai blynai ir ant žarij? kepta vištiena.

belmontas vilnius

Labai labai labai sausa ir perkepta m?sa

Labai nenustembame, kad patiekalai pas mus keliauja po vien?. Kaip visuomet – juokaudami laukiame vieni kit?, kartas nuo karto padirs?iodami ? savo ant stalo š?lan?ius patiekalus. Dar vienas priminimas ir galiausiai sulaukiame paskutiniojo patiekalo – bulvini? blyn?.

?domu tai, kad „Belmonto“ meniu ?vairius padažus ant tradicini? patiekal? (toki? kaip cepelinai ar bulviniai blynai) – užsisakai atskirai arba papildomai. Dar ?domiau yra tai, kad ant bulvini? blyn? yra tiek grietin?s, tiek spirgu?i?. Pastar?j? buvo aiškiai nurodyta ned?ti. Na, k? padarysi, pamiršo… Vis dar juokaudami apie tai pasakome savo padav?jui. ?prastai tokiose situacijose pad?tis b?na dvejopa: a) tav?s atsiprašoma ir ? stal? atkeliauja nauja, teisingai paruošta l?kšt?; b) sulauki fraz?s: „O tai kas nepatinka?“.

belmontas vilnius

Blynai, vis d?lto, atkeliavo SU spirgu?iais

Tikriausiai jau atsp?jote – mes susid?r?me su „b“ variantu. Akimirk? net atrod?, kad padav?jas pats savo rankomis nustums tuos spirgu?ius nuo blyn?. Jis tikrai šiek tiek pasilenk? ir jau ties? rankas, bet paskutin? akimirk? – sustojo! Galiausiai spirgu?iai liko ir nukeliavo ? l?kšt?s kamp?…

belmontas vilnius

Gal ir normaliai atrodantys, bet gabalais krentantys cepelinai

Kiti du patiekalai virkd? ne k? mažiau. Cepelinai buvo sausi ir „byr?jo“ gabalais. Nežinia, kaip jie buvo suklijuoti, bet tikrai neprimin? geriausi? šio tradicinio patiekalo variant?. Na, o vištiena – ji buvo sausa. Labai labai labai sausa.

belmontas vilnius

Jei gerai ?siži?r?site – meniu vis d?lto pasteb?site žodel? „ar“

Galiausiai nusprendžiame, kad kai kit? kart? nor?sis „ar?iau gamtos“ – imsime padoraus maisto išsinešimui (pvz., iš „Leaf“, kur mums patinka), prisigriebsime pled? ir keliausime kur ant pievos. Papras?iau… ir skaniau!

belmontas vilnius

Pavalg? galite veikti tai

MENIU: pagrind? sudaro tradiciniai ir griliaus patiekalai
APTARNAVIMAS: akivaizdžiai aptarnaujantis personalas turi pernelyg daug darbo
KAINA: vienam žmogui su g?rimu galima “susisukti” už maždaug 10-15 eur?
ALKOHOLIS: alus ir kiti tradiciniai stiprieji (beje, yra šampano už kone 100 eur?; sp?jam, tiems atvejams, kai pritr?ksta jaunavedžiams)
VIETA: Belmontas
INTERNETE: http://www.belmontas.lt/
SUBALANSUOTA: tiems, kuriems nuotraukos iš “Belmonto” yra “laba diena, visiems labai gražu ir faina”

Kaip mes „Berneli? užeigoje“ laik? leidome

Nejuokaujame, gyvenime kartais pasitaiko visoki? nesusipratim?. Mes jau kelis kartus buvo nuostabioje ?so?iais apkabin?toje tikroje lietuviškoje kar?emoje „Berneli? užeiga“. Kod?l ten buvome ne kart? ir kas ten tokio ypatingo ir ?domaus, štai netrukus ir papasakosime.

Pirmiausia tai apie ne?pareigojim?. Žinote, kaip b?na tais šeštadieni?/sekmadieni? rytais/popiet?mis, kai valgyti norisi, išl?sti iš nam? norisi, o susitikti k? nors paž?stamo n?ra didžiausias troškimas, jus ištinkantis tuo metu? Ir tada norisi kažko ne?pareigojan?io, kur nereikt? eiti gražiai apsirengus. Tai va toki? jausm? vedami mes dar su keliais draugais patrauk?me ? t? ?so?i? interjero maitinimo ?staig? Vilniaus centre – šalia Operos ir baleto teatro, beveik Žem?s ?kio ministerijos patalpose. Tai tikrai nuostabus sutapimas, nes, tikiu, kad jeigu tik b?t? galimyb?s leidusios, restorano (!) šeimininkai b?t? ne tik ?so?ius, ližes ir šakes ?kurdin?, bet ir pl?gus, ak??ias, gyvus arklius, karves ir vištas. Jausmas yra gana keistas, jautiesi, lyg s?d?damas pas senelius kluone. Tai j?s dabar pasakykit – nu kas taip kada nors gyveno? Niekas, tikrai kad niekas.

Na, bet nesvarbu, tiek to, gana ?ia apie t? autentik?. Nesidairome, užsimerki negalime, nes dar reikia perskaityti meniu. Reikia tur?ti kantryb?s, nes meniu neužtenka pervesti, j? reikia atidžiai išstudijuoti, nes jame yra surašyti visi pasaulio patiekalai. Kažkoks košmaras, žinokite, jie turi absoliu?iai vis? Europos virtuv?. Šalia lietuviško kastinio štai, prašau – m?s? taip m?gstamas Kijevo kotletas, salotos su antiena ar krevet?mis, menk?s eskalopai su midijomis ir, žinoma, jau šiuo metu vos ne vis? Lietuvos restorano privalomasis meniu gyventojas – jautienos steikas.

Kadangi akys raibsta ir ne?manoma taip va paimt ir per penkias min išsirinkt, gerokai užtrunkame. Tai yra savotiškas žmogaus kankinimas, nes labai dag visko užsimanai – paskui tenka daug su savimi kovoti, kol atsirenki, k? tu iš ties? valgysi.

Na, bet, kaip sakoma, viskas, kas turi pradži?, turi ir pabaig?. Ragausime „Aštrios Perk?no sriubos“, bulvini? blyn?, užkandžio su keptomis bulv?mis ir lašiša ir dar saldži? blyneli?. Tai aš jums dabar pasakysiu, kad ta sriuba yra tikras velnio išmišlas. Atneša j? labai karšt?, ji tokia nerealiai riebi, bet taip siaubingai gerai tinka sunkioms dienoms, tiesiog ?pu?ia gyvyb?s. Sunku patik?ti, bet sriuba labai skani, aromatinga, jos atneša tikrai nemaž? ind?, nealkanam žmogui labai puikus pasirinkimas norint užk?st, bet neprisivalgyt.

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Toliau keliauja lašiša, kuri, kaip ir matote iš nuotraukos, na visiškai niekuo neypatinga. Toks jausmas, kad gal šefas j? ir band? dar kažkokiomis žol?mis apdoroti, bet na nieko visiškai išskirtinio n?ra. Bendrai pa?mus, bulv?s gerai, lašiša normaliai,  gr?d?ta varšk? irgi gerai, tai labai sk?stis negalime.

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Bulvinius blynus valg? labai išrankus draugas, esantis labai negailestingas visiems, kurie negali elementari? lietuvišk? valgi? pagaminti ko nors nesugadin?. Tai va, tai jis tuos blynus gr?žino atgal restoranui. Suvalg? maždaug pus? blyno iš visos tos kr?vos ir met?. Ragavau ir aš, na, n?ra tokia jau ir tragedija, tiesiog pr?ski tie blynai.

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Ir pabaigai – tie sald?s blyneliai. Kai pama?iau, kiek cukraus pudros ant j? yra, galvojau, kad valgyti to daikto bus ne?manoma. Bet kadangi draugas m?gsta saldumynus, blynai jam patiko, visus suvalg? ir nepratar? nei vieno blogo žodžio.

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Ir jau visai pabaigai – mes vien? kart? sugalvojom ten paišdykaut ir užsisak?m Creme brulee. Oj, j?s neklauskit. Tai buvo daugiau, nei tiesiog klaida. Tai buvo labai labai labai blogas pasirinkimas. Trise t? daikt? ragavom ir negal?jom suprast, kas ten padaryta. Žinome, kad kai kur š? nuostab? desert? gamina iš milteli?, tai ?ia tikriausiai tie milteliai ir buvo, koki? savait? prastov?j? šaldytuve.

Jeigu klausiate, ar ten eisime dar – eisime. Vien d?l tos Perk?no sriubos. Labai šauni sriuba. Renkantis visa kita b?kite labai atsarg?s ir gerai apgalvokite, ar tokioje vietoje galite tik?tis norimos kokyb?s.

Kaim? prisimenanti,
Degustatori? komanda

MENIU: orientuota ? lietuvišk?, bet gali pasi?lyti vos ne visos Europos ?žymybi?
KOKYB?: tiek, kiek galima gauti iš tinklinio žem? kain? restorano
KAINOS: labai priklauso. Jie kaip ir dedasi žem? kain? maitinimo ?staiga, bet gali rasti ir tikrai brangi? dalyk?.
ALKOHOLIS: Tradiciškai.
APTARNAVIMAS: Mums pasitaik? super mandag?s ir labai besistengiantys padav?jai
VIETA: Prie Operos ir baleto teatro
INTERNETE: http://berneliuuzeiga.eu/
SUBALANSUOTA: kaimo pasiilgstantiems miestie?iams

Dienos piet?s Pilies gatv?s „Forto dvare“

Pirmoji šio tinklaraš?io gimimo priežastis – skelbti žmon?ms vis? ties? apie vietas, kuriose galima pietauti. Degustatori? komanda bazuojasi pa?ioje Vilniaus širdyje, o, žinia, Senamiestyje rasti viet?, kur galima ir skaniai, ir pigiai, ir greitai pavalgyti – kiek sud?tinga…

Taigi, šiandien pietavome „Forto dvare“ Pilies g. ?jome tik tod?l, kad ryte biuro pašto d?žut?je radome šios ?staigos kupon?. Nusprend?, kad vyrams reikia cepelin? – patrauk?me ten.

Valg?m: cepelinus (7.60 lt), šaltibarš?ius (3.90 lt) ir salotas su ant groteli? kepta kalakutiena (8.90 lt). Salot? Degustatori? komanda valgo daug ir ?vairi?, tod?l galime dr?siai save vadinti tikrais salot? ekspertais.

Šaltibarš?iai – na, kaip visada, nieko labai bloga, bet ir nieko ypatingai gero. Panankamai tiršti, kartu duoda riebaluose permirkusi? (suprask – apkept?) bulvi?. Bet nieko, kaip alkaniems augantiems organizmams – tiko.

Gražiai surežisuota "Forto dvaro" nuotrauka

Cepelinai: kolegos min?jo, kad buvo beskoniai ir tikriausiai pašildyti buv? sušaldyti cepelinai. Ne itin didelis pliusas vietai, kuri skelbiasi kaip tradicin?s lietuviškos virtuv?s restoranas. Užsienie?i? draug? nustebinti lietuviškos virtuv?s šedevrais nepavykt?. Gaila… Kita vertus, vis dar norime tik?ti tuo, kad užsisakant cepelinus iš ?prasto, o ne dienos piet?, meniu – jie b?t? kiek geresni. Juk dažniausiai dienos pietums paruošiama itin daug „pusgamini?“ ir tik tuomet jie šildomi. Kitu atveju – reik?t? pernelyg ilgai laukti savo patiekalo…

Salotos su kalakutiena: viskas gerai, kalakutiena kepta ant groteli?. Bet… visi žinom, kad kalakutas – paukštis ?noringas ir turintis b?d? – labai jau jis sausas. B?tent tokia ir buvo didžiausia to m?sos gabaliuko salotose problema – sausa ir sunkiai ?kandama m?sa. Tai – didelis minusas salotoms, nes sugadintas pagrindinis j? ingredientas. O šiaip – salot? salotose daug ir ?vairi?, deja, kai kurios pavytusios. Dar radom pomidor? ir agurk?. Ir dar padažas su medum bei garsty?iomis.

Galutinis verdiktas – vis d?lto valgomi buvo tik šaltibarš?iai… Bet bandysim dar kart?, nes turim keli? kepsni?, vištienos, dešreli? ir žemai?i? blyn? kupon?.

MENIU: lietuviškas maistas su keletu labiau pasaulietiškos virtuv?s patiekal?.
KOKYB?: pus? b?dos, bet kaip iš „chain’o“ – visai neblogai. Paprastai – meniu patiekalai šiek tiek geresni nei dienos piet? meniu. Užsienie?ius atsivesti galima, nes jie niekuomet neragavo mamos cepelin?, tod?l nežino j? tikrojo skonio. Ir, šiaip ar taip, jie j? tik paragaus…
KAINOS: vidutiniškos. Kadangi pa?ioje Senamies?io širdyje – kiek didesn?s nuo ?prastini?, bet gyventi galima.
ALKOHOLIS: „tradicinis“ bar? alus ir stipresni variantai. Kiek didesnis lietuvišk? stipri?j? g?rim? pasirinkimas (suktiniai, trauktin?s ir pan.).
APTARNAVIMAS: tikriausiai ten dirbantiems žmon?ms moka ne itin daug, nes dažnas b?na popiktis. Kita vertus, pas juos nuolat turist? grupi? iš Lenkijos ir Vokietijos „anšlagai“, plius – keletas lietuvišk? veid?, tai besisukant šioje margoje minioje – nuovargis galb?t ir suprantamas.
VIETA: Pilies g., Vilnius.
INTERNETE: web, FB (beje, FB labai jau neišmanus pas juos).
SUBALANSUOTA: turistams, žmon?ms, pas kuriuos atvažiav? draugai iš užsienio, pasiilgusiems cepelin? ir tingintiems juos gamintis namie arba tiesiog tiems, kurie neranda, kur dar pris?sti.

Nusivylusi,
Degustatori? komanda