„Iris?“: dienos piet? vieta nesik?dinantiems

Vis dar pasitaiko Vilniuje t? kažkokiais mistiniais b?dais miesto užkampiuose išsilaikiusi? viet?, kuriose maist? gamina tetut?, labai primenanti kaimyn? iš tavo kaimo, o porcija – Kal?das pas mo?iut? (aka „D?k dar to cukraus, gi ne karo metas“). Ir negali, žmogau, sk?stis. Pats at?jai, pats ir suvalgyk. Joki? „gal pus? porcijos“. ?ia – taip neb?na.

Kijevo kotletas

Kijevo kotletas

Žodžiu, „Iris?“ ?sik?rusi Algirdo g-v?je. Nei milžinišk? biur? pastat?, nei ko panašaus aplink nerasi. Rajonas, kuriam buvo žad?ta China Town ateitis gal? gale liko gan?tinai neišskirtinis ir kiek nuobodokas. Na, nebent susidom?jim? sukelia keistos parduotuv?l?s, kuri?, tikriausiai, prireikia kart? gyvenime. Pavyzdžiui, kada pastar?j? kart? lank?t?s vaistini? žoli? prekyviet?je? (Jei prireikt? – viena jau daug met? veikia kaip tik greta „Iris?s“.)

„Iris?“ sukurta išskirtinai dienos pietums – restoran?lis dirba nuo 10 iki 17 val. Joki? alkoholini? g?rim?, tik maistas ir kompotas. Net nesame tikri, ar yra kavos. Tiesa, niekada ir neband?me užsisakyti. Meniu, beje, taip pat n?ra. Patiekal? pavadinimus, kuriuos galite rinktis t?dien perskaitote lentoje prie ??jimo. Bet dar geresnis variantas – pri?jus vienai iš padav?j?, tiesiog pasiklausti k? šiandien rekomenduoja.

Vienas iš kepsniuk?

Vienas iš kepsniuk?

Patiekal?, beje, b?na keli? r?ši? ir kain? kategorij?. Sriuba, dažniausiai, viena (tiesa, vasar? kone visada dar b?na ir šaltibarš?i?). Salot? m?g?jai visuomet ras salot?. Su vištiena ir koki? nors daržovi? arba su feta s?riu. Tiesa, pastarosios nors ir atrodo gan?tinai ?sp?dingai, ta?iau tikrai n?ra „Iris?s“ specializacija. Juk salotos – salotomis, ta?iau padažas ne k? mažiau svarbus ingredientas…

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

K? išties vert?t? rinktis – milžiniškus pagrindinius patiekalus. J? visuomet keletas b?na kiek pigesni? ir kiek brangesni?. Kiekvien? dien? ir savait? – vis kažkas kita. Nuo baland?li?, blyn? ir blyneli?, cepelin?, Kijevo kotlet? iki žuvies patiekal?, befstrogen?, sovietini? valgykl? kulinarinio šedevro „J?rat?s“ kepsnio ir pan. Retkar?iais pavadinimai b?na tokie egzotiški, jog tenka dar ir pasiaiškinti patiekalo sud?t?.

Pastarieji – tikrai geri. Tikrai ne subtil?s, bet geri. Jei reik?t? pasirinkti vien? žod? apib?dinti „Irisei“ (tiek maistui, tiek aplinkai), geriausiai tikt? „namin?(-iai)“ ir visos šio žodžio variacijos. „Namin?“ dar ir tod?l, jog giliu Degustatori? komandos ?tarimu klientus „Iris?je“ aptarnauja mama ir dukra. Nepatvirtint? gand? teigimu, joms šis restoran?lis ir priklauso.

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone - gaiva, patiekama pietaujantiems

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone – gaiva, patiekama pietaujantiems

Atskiro gero žodžio reikalauja Kijevo kotletas. Jei j?s? buvimo metu pastarasis puikuojasi meniu – jau žinote k? imti. Beje, „Iris?“ gerbiame už tai, jog žmoni? stengiasi nepainioti. Jei meniu – Kijevo kotletas, tuomet jis gamintas tradiciniu b?du, o viduje – sviestas su žolel?mis. Ta?iau jei tai – kijevukas, tuomet viduje rasite s?rio.

Beje, atkreipkite d?mes? ? interjer?. Galb?t jums ir nebus labai gražu, bet b?tinai apžvelkite vis? patalp?. Unikalus detali? derinimas ir… tikrai nemažai laiko investuota ? vis? š? reikal?. Kavos pupel?mis dengtas baras ir staliukai pirmame aukšte, drugeliai tiek ant sien?, tiek tokios pa?ios stilistikos – ant pagalv?li? bei šviestuv?.

?domesn? Azijos virtuv?s "versija". Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis - gal nelabai...

?domesn? Azijos virtuv?s „versija“. Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis – gal nelabai…

Na, ir žinoma, jau, tikriausiai, nekantraujate sužinoti kiek dienos piet?s jums kainuos? Kompotas, sriuba ir brangesnis ar pigesnis patiekalas (priklausomai nuo to, k? išsirinksite) varijuos tarp 9 ir 12 Lt.

Tiems, kas persivalgys ir planuos kit? kart? paprašyti pus?s porcijos, jau užsimin?me straipsnio viršuje, taip neb?na. Ta?iau, k? tikrai galite padaryti – nesuvalgyt? pus? nusinešti ? darb?. Vakarienei.

MENIU: lietuviškas ir europietiškas
ALKOHOLIS: ne
SUBALANSUOTA: dienos pietums
KAINOS: 9-12 Lt
DARBO LAIKAS: 10-17 val.
VIETA: Algirdo g-v? (greta kampo su Naugarduko g.)
INTERNETE: n?ra (šypt!)

Linas Sam?nas: vieta su savo nuostatom

Kiek ni?rok? lapkri?io popiet? degustatoriai užsuko piet? ? nediduk?, bet jauk? Lino Sam?no restoran?l?. Iš patikim? šaltini? gird?jome, kad tradicin?s piet? pertraukos metu gali neb?ti vietos, tad ?plaukiam ? šilt? patalp? po pirmos, ta?iau vis tiek su rezervacija.

Tik ??jus, nos? kutena maisto kvapai, juk ir staliukai, ir virtuv? vienoje patalpoje. Virtuv?s dalyje mikliai zuja du vir?jai, vienas iš j? pats Linas – maloniai pasisveikina, pasikalba, priima užsakym? ir gr?žta atgal ? savo pirmaprades valdas. Tai viena iš t? itin ret? viet? m?suose, kur virtuv?s vadas ir savininkas tiesiogiai bendrauja su klientais, klausia, domisi, kaip maistas – už tai didžiai gerbiam.

Mums patinka, kad meniu kei?iasi kasdien, ir jis visas telpa juodoje lentoje vienoje iš virtuv?s sien?. Visuomet yra sriubos, salot?, užkandži? pasi?lymas, karštas patiekalas ir desertai. Taip pat gerbiam už pastangas gaminti patiekalus iš sezonini? ir vietos [lietuvišk?] produkt?.

Visi patiekalai, kuriuos t?dien ragavome, spinduliuoja paprastumu, ta?iau su šiuolaikišku akcentu – kokybe ir meile abejoti ne?manoma. Pirmiausia skanavome salier? ir svog?n? kremin?s sriubos už 10 lit?.

IMG_1659

Salier? ir svog?n? kremin? sriuba

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotas už 7 litus. Salotos buvo pagardintos naminiu majonezu.

IMG_1657

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotos (nuotrauka ne itin kokybiška, degustatoriams ranka sudreb?jo)

?rienos ir obuoli? užkand? už 14 lit?.

IMG_1661

?rienos ir obuoli? užkandis

Baland?liai, ?daryti aviena ir perlin?m kruopom, buvo tiesiog tobuli, kainavo 18 lit?.

IMG_1663

Baland?li? iš ties? tur?t? b?ti 2 vienoje porcijoje, bet ?vertinus degustatori? galimyb?s, dalinom?s vien? porcij? dviems. Padažas buvo tieisog dieviškas.

Galiausiai piet? meniu baig? s?rio pyragas ir gervuogi? žel? (kainos nepamenam, nuotraukas pamiršom, bet buvo nenuneigiamai skanu) – apsalo širdis.

Keli dalykai, kuriuos verta žinoti prieš išsiruošiant piet?: restoranas dirba tik pirmadieniais-penktadieniais nuo 11 iki 4, taip pat restorane n?ra alkoholio, ta?iau yra nat?rali? lietuvišk? sul?i? bei vaistažoli? arbatos.

Degustatoriams patiko ir tikrai sugr?šim ? š? restoran?, kuriame n?ra vietos „greitai, pigiai ir daug“, ta?iau kur pilna „šiltai ir kokybiškai“.

MENIU: Kuklus apimtimi, ta?iau gebantis nustebinti.

KOKYB?: Puiki, paprasta, bet ne prasta.

KAINOS: 7-20 lit?.

ALKOHOLIS: N?ra.

APTARNAVIMAS: Puikus, ypa?, kai aptarnauja virtuv?s šefas.

INTERNETE: Tinklapis ?ia, FB ?ia.

SUBALANSUOTA: norintiems pasim?gauti skaniais pietumis.

Jaukiai nusiteikusi,

Degustatori? komanda

 

Mojitos – blankesn? Cactus kopija

Mums labai patinka Cactus baras, apie kur? jau esame ?ia raš? ir tikrai visai šauniai pagyr?. Cactuse buvom senokai, bet tikriausiai ten viskas kaip visada. Tod?l nusprend?m išbandyti nauj? Cactuso brol? – Mojitos. Savininkai tie patys, tad ir koncepcijos tik?jom?s atitinkamos.

Pirmoji pažintis su baru ?vyko netik?tai, gal tai buvo diena, kai nusprend?me išbandyti k? nors naujo ir neiti eilin? kart? ? Billy Joel apdainuot? viet?, kuri? jau seniai ne tik Degustatoriai, bet ir to baro personalas vadina m?s? antraisiais namais. O gal ir proga kokia buvo. K? ?ia beprisiminsi… Ir tai, k? ten išvydome savaitgalio nakt?, buvo tikrai baisokoka. Ne visi Degustatori? komandos nariai buvo pakraup?, bet buvo ir toki?, kurie dar ilgai vaikš?iojo išsižioj? ir purt?si nuo nervini? traukuli?.

Kod?l? Nes vaizdelis primin? pig?, prast? provincijos pakraš?i? kabok?, ? kur? vietos aukštuomen?s pažibos traukia pasidabinusios savo išeiginiais sijonais. Kažkaip seniai jau buvom mat? kabok? Vilniaus Centre, ? kur? žmon?s ateina išsipuoš?. Bet ?ia skonio reikalas. M?s? skonis toks, j? kitoks. Dar buvo tragiška muzika ir daug d?m? šoki? plaš?iatkoj. O suvis geriausiai atrod? barmen?s – vis? vyr? laimei, buvo aprengtos vienodomis drabuži? skiaut?mis arba liekanomis, nes nu ten tikrai ne drabužiai… Žodžiu, supratot, apie k? mes. Ir tikriausiai jau supratot, kad vakare mes ten daugiau niekada neisim.

Vis d?lto, susidom?jome j? virtuve ir užsukome išvaikš?iojusios vis? Totori? g. ir išstudijavusios visus si?lomus dienos meniu. Oj kiek toje gatv?je pasirinkimo, net galva sukasi! Atsimenant Cactuso laikus, sukame ? Mojitos, esant? ant kampo su Labdari? g., kur seniai seniai buvo pankuojan?io jaunim?lio vieta Žalia Pap?ga, po jos ten buvo Chaplinas, o dabar at?jo eil? kubietiškiems ritmams.

Dienos pietums – barš?iai su baravykais ir kiauliena, mandrai suvyniota su s?riu, paprika ir dar velnias žino kuo. Nusprend?m, kad tinka.

Dienos metu ta vieta ?gauna visai kit? aur? – ten buvo visai jauku, malonu s?d?t, žmoni? ne itin daug, viskas kult?ringa ir primena vyresn?j? brol? Bokšto g.
Labai maloniai nustebino ant kiekvieno staliuko esantys buteliukai su aliejumi ir balzamiku. Na šaunuoliai, tikrai, mus labai patiko! Ta?iau…

Padažai. Respektabilu

At?jus laikui valgyti sriub? paaišk?jo, kad jai žiauriai tr?ksta druskos, kurios ant staliuko nebuvo. Teko eit ieškot prie baro. Ir sriuba m?s? nesužav?jo, pr?ska, gryb? skonis visiškai ne?simintinas, grietin? netirpsta. Nesužav?jo. Deja, bet negalime nieko gero pasakyt.

Skaniosios bandel?s matomos antrame plane.

Antra vertus – giriame bandeles, kurios buvo beveik perpjautos per pus? ir ?trintos ?esnakais. Labai skanu.

Pagrindinis patiekalas buvo visiškai neypatingas ir mus gerokai nuvyl?. Vis d?lto, nedarome verdikto ir neraginame ten neiti. Gal šiandien vir?jui bloga diena, gal ir mums šiandien bloga diena. Galime sakyti tiek – b?tinai nueisim dar kart? ir bandysim atsigriebt.

Suktinukas galvos neapsuko. L?kšt?je matomas neproporcingai didelis por? kiekis.

Pabaigai, puiku pas juos yra tai, kad turi ne tik dienos pietus, bet ir dienos g?rim? už 1 lito kain?. Pvz.: sangrija, vyras, romas etc… V?l primena Cactus?.

Apie Lotyn? Amerik? svajojanti,
Degustatori? komanda

MENIU: viskas yra aliuzija ? Lotyn? ir Piet? Amerik?, yra visiškai visoki? patiekal?.
KOKYB?: pagrindinio meniu dar neragavome, o dienos piet?s normal?s, maistas šviežias.
KAINOS: vidutiniškos. Dienos piet?s ir kokteiliai netgi pig?s.
ALKOHOLIS: Mojito! Ir visi kiti kokteiliai.
APTARNAVIMAS: mergait?s jaunos, gražios, greitos.
VIETA: Totori? g. 11, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: kokteili? g?r?jams

Klaip?dos Senamiestis Vilniuje – kai kepsn? duoda už 12 lit?, daugiau klausim? nelabai ir kyla

Žmon?s kalba, kad Klaip?dos Senamiestyje veikia lygiai toks pat baras, tik ten maistas dar pigesnis, nei šios vietos rezidencijoje m?s? Senamies?io širdyje – priešais Prezident?r?. Turim pasakyti, kad paskutiniu metu jau?iam?s ten savotiškai – vis piet? ir alaus/vyno užsuka violetinio mitingo atstovai. Nesivelsime ? politik?/kriminalus, bet pagalvokite du kartus, jeigu turite rimt? problem? su mitinguotojais, nes ten j? tikrai neišvengsite.

Žmon?s taip pat sako, kad padav?jai/barmenai irgi suvežti iš Klaip?dos. Mes tiksliai nežinome, bet personalas mums ten patinka – draugiški ir profesional?s vaikinai dirba.

Interjeras viduje neišsiskiriantis, nieko labai ypatingo, baras ?rengtas pusr?syje, tai paprastai ten b?na gana šalta. Ta?iau dabar vasara ir niekam nereikia s?d?t viduje. Dabar ten reikia s?d?t lauke, kuriame pristatyta kokie 5 staliukai ir atsiveria puikus vaizdas ? VU Filosofijos fakultet? ir Prezident?r? (beigi mitinguotojus). Kas man asmeniškai labai patinka – tai, kad s?d?damas lauke turi daug privatumo – automobiliai ta gatve važiuoja retai, žmoni? irgi nedaug vaikšto. Labai geras jausmas!

Na, o meniu…Visko ten labai daug, visokios salotos, kepsni? gausa ir pan. Yra ir meniu mažiesiems. Kalbant apie kainas – na jos maždaug juokingos…Šaltibarš?iai – 4 litai, namin?s salotos su kumpiu – 6 litai, silk? su bulv?m ir varške – 8 litai.

Šaltibarš?iai yra tiršti ir skan?s. Ir dar duoda bulvi?-g?ly?i?, jei b?nate geras

O geriausia yra viena meniu kategorija, kuri vadinasi „Mažieji kepsniai“. ?ia j?s? d?mesiui, mažieji kiaulienos (12 lt) ir vištienos (11 lt) kepsniai. Tai va. Tai kaip pas mam? ar mo?iut?. Tok? suvalgai ir ilgam pamiršti alk?.

Nedidukas kiaulienos kepsnys su gryb? padažu už 12 litas?

Mažasis vištienos kepsnys su avokad? padažu už 11 lituk?

O dar mums labai patinka, kad alus ten kainuoja 5 litus. Švyturio Extra ir Baltijos. Baltas alus kainuoja 6 litus, o Grimbergen kainuoja 8 litus.

Dar jie turi ?sp?dingai atrodan?i? desert? ir šiaip visoki? kitoki? maist?, kuriuos paliekam išbandyt jums.

O vietoj keptos duonos prie alaus yra si?lomos s?rio lazdel?s. Žemiau esanti porcija kainuoja 10 lit?. Yra toki? pa?i? su vištiena. Labai mums patinka!

Gal kiek ?domiai atrodantys s?rio piršteliai už 10 lit?

Dar ten b?na dienos piet?s, kurie kainuoja pigiau grybo. Porcijos didel?s ir viskas ten skanu. Yra m?siško patiekalo ir sriubos variacija už 10 ir vegetarams pritaikytas variantas už 8 lt.

N?r ?ia daug k? kalb?t, eikit ir m?ginkit patys. Ir d?kokit mums už ger? rekomendacij?.

MENIU: specializacija – kažkas panašaus ? pr?sišk?/vokišk? virtuv?. Turi beveik visko, ko tik galima užsimanyt.
KOKYB?: nieko ?tartino nepasteb?jom net pigiausiuose patiekaluose. Viskas atrodo šviežia ir skanu.
KAINOS: dienos piet? meniu – pigiau grybo – iki 10 lit?. Pagrindinis meniu irgi nesik?ndžioja, pigiau už daugel? vidutinišk? Senamies?io viet?.
ALKOHOLIS: kaip visur. Alus lietuviškas ir pigus, yra dar Grimbergeno. Žalios devynerios kainuoja 3 lt.
APTARNAVIMAS: visada pasitemp?s personalas. Ypa? mums patinka vienas barmen?, visus apib?giojantis, bajeri? paskaldantis ir labai draugiškas. Šaunuolis!
VIETA: S.Daukanto aikšt?, priešais Prezident?r?.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: pinig? gailintiems, bet prisikimšti pilvus norintiems ir dar alumi užsigert m?gstantiems. VU studentai ten kasdieniai lankytojai.

Taupiai puotaujanti,
Degustatori? komanda

Piet?s su Prezidente kavin?je be pavadinimo

Šiandien prisimin?m, kad kaip tik priešais m?s? tautos vad?s r?mus kažkada buvo ?sik?r?s visai neblogas baras „Mergel?s FM“. Kažkuri? dien? pasteb?jome, kad buvusio baro vietoje veikia nauja kavin? (pavadinimo niekaip nesuradome aplink besidairydami), kuri si?lo dienos pietus už 10 lituk?.

Vištienos karbonadas - kaip pas mam?

Kadangi orai pasitais?, nusprend?m nepagail?t laiko ir nukeliaut patikrint naujos vietos. At?jome. Lauke stovi 6 staliukai. Šilta, tai s?dam lauke, ? vid? taip ir nebuvom nu?j?, tai nežinom, kas ten dedasi. Bet sprendžiant iš skamb?jusios muzikos (arba radijo stotis „P?kas“, arba „Lietus“), viduje aplinka netur?t? b?ti labai pretenzinga. Tad darome išvad?, kad sofistikuot? lankytoj? ten nelaukiama. Kadangi mes – žmon?s paprasti – pris?dome.

Pietums si?l? rinktis iš šaltibarš?i? ir švieži? kop?st? sriubos. Antram galima pasirinkti kažkok? mistišk? jautienos Azu (nepanikuokit, mes irgi tik šiandien sužinojom, kas tai yra, na ir tamsuoliai buvome…), Žemai?i? blynus, vištienos karbonad? ir kept? žuv? (atsakymas ? klausim?, o kokia gi ten žuvis, liko toks pat neaiškus, kaip ir kod?l Jacksonas iš juodo tapo baltas). Ir dar pasi?l? nemokamo kompoto. Gavome obuoli? skonio – mano stiklin? be obuoli?, koleg?s – su kr?va obuoli?. Pajau?iau diskriminacij?..

Sriuba buvo all right – joje radom ir daržovi?, ir gražiai sriubos pavirši? padengusi? krap?. Užskaitom. Toliau ragavom blynus, vištien? ir jautien?. Blynai tikrai dideli, nepermirk? aliejuje, padažas irgi neblogas. Kaip už 10 vargan? lit?, tai tiko. Vištienos karbonad? galite pamatyti nuotraukoje – jis tikrai buvo didelis ir skanus. Prie jautienos ir raugint? agurk? troškinio dar buvo nemažai virt? bulvi? ir daržovi?. Vidutinei moteriai suvalgyti sriub? ir antr? patiekal? gali b?ti išš?kis, taigi si?lome gerai pagalvoti prieš renkantis. Vyrams viskas tur?t? b?ti pats tas.

Žmoni? ten buvo nemažai – užimti visi staliukai. Tai rodo, kad žmon?ms dienos piet?s ten tinka ir patinka. Mes nusprend?me, kad kaip už 10 lit?, tai nereikia tik?tis kažko ypatingo, bet tai, k? gavome – mums tiko.

Pabaigai pasi?lymas padav?joms – jeigu nepasitikite savo atminties geb?jimais ir nuolat „perklausiate“ klient?, kogi jie užsisak?, UŽSIRAŠIN?KIT. M?s? paklaus? tris kartus, gird?jom, kaip tikslinosi ir su kitais klientais. Kažkaip neprofesionalu…

Be to – nerekomenduojame skubantiems, mums maisto teko gerokai palaukti. Pietavome apie valand?.

MENIU: na, galim kalb?ti tik apie dienos pietus, bet šiuo klausimu gerai ir smagu bent tai, kad yra keli pasirinkimai.
KOKYB?: su dienos pietumis, kai pastarieji kaštuoja vos 10 Lt – viskas gerai. Skanu.
KAINOS: miesto centre ir tik 10 Lt – geriau ir neb?na!
ALKOHOLIS: tur?t? jo ?ia b?ti, tur?t?, tik tiek, kad per dienos pietus gerti nerekomenduojama…
APTARNAVIMAS: na, jei jau ?ia eisit – kantrybe apsišarvuokit. Arba savo užsakym? – iš karto užsirašykite ant lapelio.
VIETA: prie Prezident?ros, po dešine, Vilnius.
INTERNETE: na, mes net pavadinimo niekur nepastebejome…
SUBALANSUOTA: dienos piet? s?skaita taupantiems.

Senus laikus prisiminusi,
Degustatori? komanda

„O‘Lounge“: puiki vieta poky?iams arba dienos piet?s „d?žut?se“

Kaip Degustatori? komandai ten patiko! Ir ne šiaip sau, o d?l garsi?j? „d?žu?i?”. Nes jei neb?t? d?žu?i? – „O’Lounge” tikriausiai neb?t? tuo kuo yra. Jei dar nesp?jote apsilankyti šioje Gedimino prospekto „naujienoje”, tuomet – tikrai rekomenduojame. Tiesa, Degustatori? komandai neteko ten lankytis vakarop, bet dienos pietus – „užskaitom” 100 proc. Ir net jau prad?jom ten vedžiotis draugus – lyg ? ekskursijas…

Dienos piet?s kainuoja 14 lit?. „O’Lounge” iš esm?s yra fushion virtuv?s pavyzdys, tod?l ir „dienpie?iai” ?ia yra b?tent tokie. Vis? pirma, sriuba. Labiau rytietiška, bet puikiai pritaikyta eurpietiškam (arba tiksliau lietuviškam) skoniui. O tuomet j?s? stal? ir pasiekia „d?žut?”. Tai iš ties? plastikin? d?žut?, suskirstyta ? kelet? atskir? dali? – bento (paplitusi Japonijoje). Vienoje – šiek tiek bulvi?, kitoje – salot?, tre?ioje – m?sos arba žuvies, o kamputyje – 6 nedideli sushiukai, patiekti tvarkingai, su imbieru ir žaliuoju krienu. Tiesa pasakius, net jei ir nepaj?gsite ?veikti sushiuk? – galite paprašyti, kad juos jums supakuot?.

Bento d?žut?. Tiesa, ši ne iš "O'Lounge'o", iš interneto, bet jei nety?ia su tokiomis nebuvote susid?r? - nor?jom, kad žinotum?t, kaip tai atrodo

Pietauti „O’Lounge” tikrai smagu d?l kiek kitokios dienos piet? formos ir ?vairesni? skoni?. Taigi, kai nusibos vis? r?ši? picerijos (Degustatori? komandos paprastai vadinamos „valgyklomis”) – puiki vieta poky?iams.

Interjeras, galb?t, ir ne pats jaukiausias bei patraukliausias, bet atrodo gana ?domiai ir moderniai. Plazminiuose televizoriuose plaukia ner?g?tai graž?s Lietuvos ir kit? pasaulio (ypa? Ryt?) krašt? vaizdai, o pro milžiniškus langus – Gedimino prospekto praeiviai.

„O’Lounge” (arba dar vadinam? „Orgazmus Lounge”) galite rasti Gedimino prospekte, šiek tiek pralenkus Lukiški? aikšt?, o jei tiksliau: Gedimino pr. 36, Vilnius.

MENIU: fusion tipo virtuv?.
KOKYB?: viskas labai gerai. Neragavome patys daug, bet nuži?r?j? k? atneš? kolegoms bei kas buvo ant kit? staliuk? – atrodo tikrai neblogai. Na, bent jau aplink tikrai skamb?jo „kaip skanu!“. Beje, turi ir burgeri?. Valg?m. Normal?s.
KAINOS: dienos piet?s – apie 14 Lt. Na, gal?t? b?ti ir pigiau, nes kuo toliau gyvenam, tuo labiau norim juos valgyti už 10-12 lt. Kitos kainos – pakankamai padorios ir pakankamai vidutiškos.
ALKOHOLIS: yra.
APTARNAVIMAS: kaip ant ko pataikysi. Mat?m labai miel? padav?ja, mat?m – nelabai. Mat?m toki?, kuri visk? prisimena ir toki?, kuri neprisimena nieko…
VIETA: Gedimino pr. 36, Vilnius.
INTERNETE: web.
SUBALANSUOTA: greitai b?gantiems ir tiems, kuriems nusibodo ?prastos vietos. Kadangi ?sik?r? nepatogioje vietoje, tai ten dažniausia eina aplinkini? ofis? darbuotojai. Tiesa, ten dar b?na ir prot? kovos, tod?l vakarais – galite išvysti b?rius žaid?j?.

Papietavusi,
Degustatori? komanda

„Lokys“: gal ir ne geriausia vieta, kai neturi laiko, bet… buvo skanu!

Šiandien v?l buvo at?j?s piet? metas darbe. Ir v?l buvo kil?s amžinas klausimas: „Kur eiti pietauti?“. Atrodo, kad visos „senosios“ vietos jau gerokai pabodusios, tod?l išsirinkti nauj? – šiek tiek užtrunka. Gana intensyvios paieškos internete ir keleto draug? patarimai ir pus? ofiso, kurie ken?ia vien jau nuo to, kad dirba su Degustatori? komanda – keliauja ? „Lokio“ restoran?, vienoje iš jauki? ir ne k? mažiaus siaur? Vilniaus gatvi?.

„Lokio“ restoranas paprastai geriau žinomas kaip kepsni? vietel? nei vieta dienos pietums, bet pastar?j? jie turi, taigi – kod?l neišbandžius. Nors ?prastinio meniu kainos gana aukštos ir ne kiekvienam t?lam tautie?iui ?kandamos (ar d?l to, kad pinigin?je v?jai, ar d?l to, kad „tiek mok?ti už maist? nesamon? – namie pigiau!!!“ poži?rio), bet dienos piet? meniu – sk?stis n?ra ko. Sriuba 3 Lt, dienos salotos (šiandien buvo su kalakutiena) – 4 Lt, antras patiekalas (šiandien – ant groteli? kepta vištiena su ryžiais ir šviežiomis daržov?mis) – 8 Lt.

Bet apie visk? iš pradži?… Šiandien karšta. Žiauriai klaikiai nepakeliamai karšta…, tod?l po tikrai trump? diskusij? – nusprendžiam s?d?ti lauke (šiaip ar taip – tai malonumas r?kantiems kolegoms). Bet d?l tokio pasirinkimo netrukus pasigailime: a) m?s? galv? nedengia n? menkiausias pav?sis; b) maisto lauk?me vis? amžinyb?. Mes žmon?s kantr?s, priprat? prie nepatogum?, bet laiko mes NETURIM. Mes gi be perspektyvi? jaun? student? dar esame ir darbo liaudies atstovai. O darbai ? mišk? neb?ga. O ir juos atlikti dažniausiai tur?jome dar… vakar. Taigi, gal? gale, tai, jog piet?s truko daugiau nei valand? – mums visai nepatiko.

Bet… maistas ten geras. Dienos sriuba – daržovi?. Viskas su ja gerai, sriuba ir tiek. Šaltibarš?iai (nepriklausantys prie dienos piet? ir kainuojantys 9 (!) Lt) buvo skan?s. Kiek mat?m – j? buvo daug ir tiršt?, greta – virtos bulv?s. Ir dar visi valg?m vištien?. Smagu ir gera, kad nuo jos jaut?si d?mo kvapas – taip daug geriau, nei keptuv?je kepta ant aliejaus, bet priekab?s kolegos pasteb?jo, kad skonio tr?ko, ypa? keistas buvo padažas – toks iš grietin?l?s, švelnumo ?sik?nijimas. Dar buvo ryži? su kažkokiom smulkintom daržov?m ir šiaip – mork? salotos ala kiniškai (su sezamo s?klom – visai nieko) ir kelios skiltel?s agurko.

Dar su „Lokiu“ gerai yra tai, kad piet? metu gira kainuoja tik 1 Lt. Kolegos sak?, kad gal?t? b?t su razinom, bet šiaip skanu ir smagu, kad jie patys t? gir? gamina.

Beje, „Lokys“ – vienas iš seniausi? Vilniuje vis dar veikian?i? restoran?. Tokiu pa?iu pavadinimu šis žv?rienos kepsni? restporanas veikia nuo 1972 m.

MENIU: specializacija – kepsniai (jei tiksliau – žv?rienos kepsniai).
KOKYB?: net tuomet, kai tai tik dienos piet?s – puiki!
KAINOS: dienos piet? meniu – gali b?ti net pigesnis nei daugelyje kit? viet? Vilniaus senamiestyje, bet a la carte (?prastinio meniu) – kiek didokos. Kita vertus, už kokyb? dažnai reikia ir susimok?ti.
ALKOHOLIS: gan?tinai „tradicinis“ bar? g?rim? meniu.
APTARNAVIMAS: kiek gird?jome – ne dienos piet? metu viskas gerai, bet kaip patys patyr?me savo kailiu, per piko metu gali tekti luktel?ti.
VIETA: Stikli? g. 8 (greta žavaus meškino skulpt?r?l?s), Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: m?s? dievinan?ioms asmenyb?ms, už ger? žv?rienos kepsn? – nepagail?sian?ioms pinig? arba, dienos piet? metu, ?vairaus plauko prašalai?iams. Beje, jie ten rengia vyno degustacijas, o kartais pietauti gali skambant gyvai muzikai. Kas yra gražu.

Mirštanti iš karš?io, bet soti,
Degustatori? komanda

Dienos piet?s Pilies gatv?s „Forto dvare“

Pirmoji šio tinklaraš?io gimimo priežastis – skelbti žmon?ms vis? ties? apie vietas, kuriose galima pietauti. Degustatori? komanda bazuojasi pa?ioje Vilniaus širdyje, o, žinia, Senamiestyje rasti viet?, kur galima ir skaniai, ir pigiai, ir greitai pavalgyti – kiek sud?tinga…

Taigi, šiandien pietavome „Forto dvare“ Pilies g. ?jome tik tod?l, kad ryte biuro pašto d?žut?je radome šios ?staigos kupon?. Nusprend?, kad vyrams reikia cepelin? – patrauk?me ten.

Valg?m: cepelinus (7.60 lt), šaltibarš?ius (3.90 lt) ir salotas su ant groteli? kepta kalakutiena (8.90 lt). Salot? Degustatori? komanda valgo daug ir ?vairi?, tod?l galime dr?siai save vadinti tikrais salot? ekspertais.

Šaltibarš?iai – na, kaip visada, nieko labai bloga, bet ir nieko ypatingai gero. Panankamai tiršti, kartu duoda riebaluose permirkusi? (suprask – apkept?) bulvi?. Bet nieko, kaip alkaniems augantiems organizmams – tiko.

Gražiai surežisuota "Forto dvaro" nuotrauka

Cepelinai: kolegos min?jo, kad buvo beskoniai ir tikriausiai pašildyti buv? sušaldyti cepelinai. Ne itin didelis pliusas vietai, kuri skelbiasi kaip tradicin?s lietuviškos virtuv?s restoranas. Užsienie?i? draug? nustebinti lietuviškos virtuv?s šedevrais nepavykt?. Gaila… Kita vertus, vis dar norime tik?ti tuo, kad užsisakant cepelinus iš ?prasto, o ne dienos piet?, meniu – jie b?t? kiek geresni. Juk dažniausiai dienos pietums paruošiama itin daug „pusgamini?“ ir tik tuomet jie šildomi. Kitu atveju – reik?t? pernelyg ilgai laukti savo patiekalo…

Salotos su kalakutiena: viskas gerai, kalakutiena kepta ant groteli?. Bet… visi žinom, kad kalakutas – paukštis ?noringas ir turintis b?d? – labai jau jis sausas. B?tent tokia ir buvo didžiausia to m?sos gabaliuko salotose problema – sausa ir sunkiai ?kandama m?sa. Tai – didelis minusas salotoms, nes sugadintas pagrindinis j? ingredientas. O šiaip – salot? salotose daug ir ?vairi?, deja, kai kurios pavytusios. Dar radom pomidor? ir agurk?. Ir dar padažas su medum bei garsty?iomis.

Galutinis verdiktas – vis d?lto valgomi buvo tik šaltibarš?iai… Bet bandysim dar kart?, nes turim keli? kepsni?, vištienos, dešreli? ir žemai?i? blyn? kupon?.

MENIU: lietuviškas maistas su keletu labiau pasaulietiškos virtuv?s patiekal?.
KOKYB?: pus? b?dos, bet kaip iš „chain’o“ – visai neblogai. Paprastai – meniu patiekalai šiek tiek geresni nei dienos piet? meniu. Užsienie?ius atsivesti galima, nes jie niekuomet neragavo mamos cepelin?, tod?l nežino j? tikrojo skonio. Ir, šiaip ar taip, jie j? tik paragaus…
KAINOS: vidutiniškos. Kadangi pa?ioje Senamies?io širdyje – kiek didesn?s nuo ?prastini?, bet gyventi galima.
ALKOHOLIS: „tradicinis“ bar? alus ir stipresni variantai. Kiek didesnis lietuvišk? stipri?j? g?rim? pasirinkimas (suktiniai, trauktin?s ir pan.).
APTARNAVIMAS: tikriausiai ten dirbantiems žmon?ms moka ne itin daug, nes dažnas b?na popiktis. Kita vertus, pas juos nuolat turist? grupi? iš Lenkijos ir Vokietijos „anšlagai“, plius – keletas lietuvišk? veid?, tai besisukant šioje margoje minioje – nuovargis galb?t ir suprantamas.
VIETA: Pilies g., Vilnius.
INTERNETE: web, FB (beje, FB labai jau neišmanus pas juos).
SUBALANSUOTA: turistams, žmon?ms, pas kuriuos atvažiav? draugai iš užsienio, pasiilgusiems cepelin? ir tingintiems juos gamintis namie arba tiesiog tiems, kurie neranda, kur dar pris?sti.

Nusivylusi,
Degustatori? komanda

Slaptasis agentas Seimo kavin?je

Degustatori? komanda mato visk?, visada ir visur. Savo žmones sugeb?jome infiltruoti ? šalies parlamento valgykl?. Šie, žinoma, pateik? meni? išraš?.

Keletas Seimo kavin?s meniu ?domybi?, kurias mums, tiesa pasakius, ne itin nor?t?si paragauti:

– Bulviniai blynai su silke
– Lietiniai blyneliai, ?daryti tunu ir saul?je džiovintais pomidorais, aplieti fermentinio s?rio ir gryb? padažu
– Vištienos suktinukas, ?darytas marinuota lašiša
– Tiesiog: vištienos salotos (šiaip skanios), kurios kas kelet? dien? kei?ia savo kain? – aukštyn, žemyn…

Maisto "davyklos" interjeras Seime

Beje, kalbant apie kainas – itin smulkios ir liaunos Seimo nari? padej?jos (kurios, nesl?psime, ir taip, bent iš paži?ros, sugeb?t? pramisti ir su salotos lapu) sugeba ten pavalgyti ir už 4-5 Lt. Tiesa, vyriškoji bei kita labiau pavalganti Seimo darbuotoj?, nari? bei sve?i? dalis – dažniausiai valgo dienos pietus už maždaug 10-15 Lt.

Bene pats geriausias dalykas – šviežios spurgos ir bandel?s, kuri? nuostabus kvapas kas ryt? vilioja ? darb? valstyb?s naudai dirban?ius žmones…

Beje, pirm? kart? užsukusiems, b?tina ?sid?m?ti, kad Seimo r?muose yra net trys maitinimo vietos ir parduotuv?. Tai valgykla, restoranas ir kavin?. Tiesa, juokingiausia tai, kad kavin? atrodo kaip valgykla, valgykla kaip restoranas ir pan., tod?l susigaudyti – labai sunku. Kainos iš principo n? vienoje nesiskiria, nebent šiek tiek dienos meniu bei aptarnavimas.

MENIU: gan?tinai ?vairus, bet ne itin besikei?iantis, pradedant blyneliais, baigiant kepsniais ir salotomis
KOKYB?: jei vir?jui gera nuotaika ir jis nepadaugino druskos – puiki
KAINOS: sriuba apie 3 Lt, nat?ralios spaustos sultys – 5 Lt, kepsnys su garnyru – apie 10-12 Lt, porcija blyneli? – 6-7 Lt
ALKOHOLIS: n?ra
APTARNAVIMAS: arba perd?tai malonus, arba grubokas
VIETA: Gedimino pr., Seimas, ??jimas tik su leidimais
INTERNETE: web (tiek?jai)
SUBALANSUOTA: Seimo nari? pad?j?jams, kurie, skirtingai nei sklinda gandai – nuolat taupo

Susivalstybinusi,
Degustatori? komanda