Restoranas „Ginger“ – gumin?s antyt?s ir jokio alkoholio

Degustatori? komanda neša didel? kryži? – yra save ?pareigojusi vaikš?ioti po ?vairias maitinimo ?staigas ir patirtis iš ten aprašyti Jums, kad skaitytojai žinot? apie vietas, vertas pagyr? ir pamin?jimo, ir kad nesilankyt? ten, kur tikrai n?ra verta švaistyti laiko ir pinig?. Š? kart? keliavome vakarien?s pirmosios pavasario dienos proga, visi buvome pakilios nuotaikos, susirinko šauni …

More

London Calling

G?da, aišku, kam ir pasakyt, bet viena iš Degustatori? komandos nari? tik visai neseniai aplank? š? pasaulio megapol?, apie kur? jau net n?ra nebanali? žodži?, atrodo, tiek prikalb?ta, pridainuota, prirodyta, kad galima nebent pakartot kažkieno jau pasakytus žodžius. Paradoksalu, bet tose salose lankiausi pirm? kart?, nors iki tol gyvenimas buvo nepagail?j?s man ?domaus darbo su …

More

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms. Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. …

More

„Draugai“ vienai nak?iai arba bendramin?iai prie alaus

Degustatori? komandai sekasi… Tai vieni, tai kiti iš?j? kur graž? vakar? vis susiranda draug?. O tada istorijos b?na pa?ios ?vairiausios – nuo „13 aukšto, 13 buto” ir vakar?lio „pas kažk?”; liaudies dain?, kurios užsit?sia iki pary?i?;  rus? turist?, kuriems ger? valand? „reikia” (neb?tinai jiems norint) pasakoti apie Lietuv?, jos kult?r? ir pan.; iki Mantuko (pats …

More