Kaip Panev?žyje galima gr?žti ? vaikyst? – autobus? stoties kavinuk?

O dabar mintimis gr?žkite ? vaikyst?… Pamenat ?eburekus, kuriuos jums ? rank? ?brukdavo storos tetul?s baltom prijuost?m ir iškrakmolytomis plauk? „kar?n?l?mis“? O lipn? limonad?, su milijonu burbuliuk?, nuo kuri? užgniauždavo kvap?, o paskui sulipdavo pirštai? M?s? t?vai tuomet dar tikrai nesir?pino cholesterolio kiekiu kraujyje ar cheminiais priedais maisto produktuose, o k? jau kalb?ti apie mus pa?ius.

Tai kod?l mes ?ia taip prad?jom? Nes praeitin gr?žti vis dar ?manoma… Pavyzdžiui, Panev?žyje. Autobus? stotis ten dar mena sovietmet? – jei j?s? t?tis ant kurio nors laukiamojo suolo buvo išraiž?s j?s? mamos vard? – vis dar galite rasti ir t? suol?, ir užraš?. Aliejiniais dažais kok? t?kstant? kart? dažytos ir perdažytos sienos, seni langai, metalin?s durys, tokios, kokios b?davo visose viešose vietose – velniškai sunkios… Senos grindys, keisti aparatai (ne?sivaizduojam, kaip jie vadinasi, bet net jei jie jums pasirodys suged? – nespaudin?kit, pasirodo, jie visi dar veikia ir galit „gauti r?kt“, nes darbuotojos, matyt, irgi dar su sovietme?io klient? aptarnavimo stiliumi paliktos). Beje – didžioji dalis skelbim? – rašyti/piešti ranka.

Panev?žio autobus? stotis, o jos kair?je - kavin?

Ir dar ten yra kavinuk?. Kurioje lygiai taip pat tiek stalai, tiek ir meniu, matyt, visa dar mena tuos senus laikus. Mes, pavyzdžiui, susigund?me paragauti beliašo su sultiniu. Sultinys, atrodo, tekainavo 2 litus ir tai buvo paprastas puodelis (beje, dauguma puodeli? ten skirtingi ir tie tokie stori – senoviniai) su vandeniu ir „magio“ kubeliu. Beliašas buvo toks, koks ir išlik?s atmintyje iš vaikyst?s.

Beje, skrandžiai nesustreikavo. Viskas gerai.

Prie gretimo staliuko s?d?jo vaikas, su pasigardžiavimu gurgiantis kažkok? „buratino“ limonad?, ryškiai žalios spalvos. Šalia – jo t?tis g?r? „Kobros“ al?. Dar ten buvo moterišk?, garsiai aiškinanti savo nusiminusiam vyrui apie tai, kad jis yra idiotas. Vos šioji nu?jo ? tualet? – šis taip pat pasi?m? „Kobros“ alaus. Gr?žusi moterišk? r?k? toliau, bet, mums atrodo, kad vyras nebebuvo toks nusimin?s. Geraširdis žmogelis, labai m?lyna nosimi ir su vakarykš?i? išgertuvi? kvapu, visiems palink?jo ger? kelioni?, kad ir kur gyvenimas mus nešt? ir liep? atkreipti d?mes? ? bendrakeleivius. Jo vardas buvo Aloyzas. Mums atrodo, kad jis buvo filosofas. Tikriausiai, nesuprastas. Jis g?r? „Monikut?s naktis“.

Ant stalo kreivomis kojomis, apdengto celofanine staltiese, nut?p? didžiul? mus?. Ji nukebeldžiavo prie vazel?s su senomis džiovintomis g?l?mis. O mes pagalvojome, kad kartais reikia pasirinkti ne naujausi? restoran? Vilniaus centre, o ateiti ir ? tokias vietas. Tiesiog. Poky?iams, suvokimui, vertinimams ir prisiminimams…

MENIU: beliašai, bandel?s su dešrele, ?eburekai, sultiniai ir pan.
KOKYB?: na, kaip toki? patiekal? ir tur?t? b?ti. Tiesa, po m?s? išbandymo skrandžiai nestreikavo, bet jei esate itin lepus ir kažkokiu nesuvokiamu b?du ten atsidursite – tur?kite „mezymo“.
KAINOS: yra toks pasakymas: „pigiau grybo“.
ALKOHOLIS: „Kobra“ alus ir „Monikutes naktys“, žinoma, valdo, bet galite rasti ir koki „penkiasdešimt“ iš labiau gird?t? pavadinim? kolekcijos. Rodos, ir alaus garsesni? „brend?“ pora buteli? buvo.
APTARNAVIMAS: grubokai mielas. Jei b?site inoringas – tikrai šypsenos nesulauksite, bet jei maloniai pajuokausite – visko gali b?ti.
VIETA: Savanori? a. 5, Panev?žys.
SUBALANSUOTA: pro šal? pralekiantiems, prisiminti norintiems, išbandyti nebijantiems arba šalia gyvenantiems ir išgerti m?gstantiems.

Sen?sias stotis palaikanti,
Degustatori? komanda

Apie Kompotas.lt ir valgyklas

Tiesiog dalinam?s atradimais ir tuo, kad mums patinka… O viskas labai paprasta – nerealus projektas, kuris turet? velniškai patikti tiems, kurie pasilgo sovietmet? menan?i? aliumini? l?ks?i?, “granion?” stiklini? ir “sasysk?” su rieke duonos ir garsty?iomis. Nieko nesistengiame unikalaus apie tai parašyti, tiesiog nukopijuojame paties Kompotas.lt ?raš? apie projekt?. Dar daugiau sužinosite apsilank? Kompotas.lt ir išband? valgyklas…

Valgyklos personalas (Kompotas.lt nuotrauka)


Kaip ir kod?l prasid?jo projektas?

Valgykl? projekt? inicijavo Indr? Klimait?, Hagoje gyvenanti meninink? ir grafikos dizainer?. Vilniaus dail?s akademijos Dizaino katedroje ji baig? bakalauro, o Karališkojoje men? akademijoje Hagoje – šrifto ir medij? magistro studijas.

Indrei vis? gyvenim? patiko valgyklos, tad pasteb?jusi, kad jos ?m? nykti, meninink? panoro tai sustabdyti.

Bendradarbiaudama su istorikais, rašytojais ir fotografais Indr? tyrin?ja Vilniaus valgykl? istorijas ir dabartin? b?kl?, žvelgdama ? jas kaip ? socialini? santyki? mezgimosi erdves. Projekto tikslas – naujoje aplinkoje parodyti ir atgaivinti mirštan?i?, apleist? ir prieštaringai vertinam? valgykl? subkult?r?, paskatinti ži?rovus/lankytojus dom?tis, suprasti ir ?vertinti praeities tradicij? ir pristatyti j? kaip kult?ros vertyb? ši? dien? Lietuvoje. Tyrimas tampa produktu, galin?iu ?nešti nauj? v?j? ? mados, produkt? ir gyvenimo b?do dizaino sritis.

Informavimu užsiimanti,
Degustatori? komanda 

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms.

Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. nusprend? užsidaryti 12 val. nakties. Smagu bent jau tai, kad „Cafe du Pari” barmenas tuo metu pats sau savarankiškai nusprend?, kad ši?nakt jam dirbti patinka. S?d?jom ilgai, o kai nebesis?d?jo ten – tas pats barmenas kažkod?l pasi?l? dar aplankyti „Psichbar?”. Degustatori? komanda, kažkod?l, visiškai tam neprieštaravo…

Baras... štai koks jis

Kompanija buvo ?domi: Degustatori? komanda – 2 vnt.; barmenas – 1 vnt.; barmeno draug? ir jos jaunesnis brolis – 2 vnt.; kažkoks vyriškis – 1 vnt. Užkiet?jus? dailinink? iš Užupio, kurio paveiksl? niekas neperka, ir žyd? rabin?, gyvenant? Lietuvoje jau 3 metus, bet šiaip kilus? iš Šveicarijos, palikom kažkur Didžiojoje g-v?je. Reik?t? atkreipti d?mes? dar ir ? tai – kad visi šie žmon?s buvo visiškai nepaž?stami iki tol, kol sus?do prie vieno staliuko „Cafe du Pari”.

Taigi, situacija maždaug tokia: kai 6 ryto s?kmingai ?žingsniuojame ? „Psicbar?”. Niekas iš ties?, matyt, nežino, kaip tas baras vadinasi iš ties?, sklinda gandai, kad pagal adres?, jo pavadinimas yra tiesiog „Vingri? 17?, ta?iau ne k? blogiau jis žinomas pagal pravard? – „Psichbaris”. Kod?l? Nes, v?lgi, sklinda gandai, kad baras priklaus? garsiajam Psichui (aka Tomui Krivickui). Maž? mažiausiai, jis ten tikrai pilst? al?, arba, kitaip tariant – dirbo barmenu. Dar ten dirbo ir toks R?l? (jei ži?r?jot nors vien? realyb?s šou, tur?tum?t žinoti).

Baro interjeras

Paties baro interjeras – ?domus. Labai daug akmens. Sakydami daug – „we mean it” (kaip sako anglai). Židinys. Aišku, tartai. Ilgas medinis stalas. Viskas ne pirmo naujumo, bet tai savotiškai tinka prie baro aplinkos. Tiek barmenai, tiek publika – atsip?t?. Tradiciškai, at?jus ? „Psichbar?”, kaip supratom, reikia didži?j? dal? praleisti s?dint ant bordi?ro, kitoje gatv?s pus?je. Gerti labai daug alaus. Tikriausiai, „biški” pasimušti. Ir gerti daug alaus, kuris tekainuoja vos 5 litus. Nenustebkit – jei paklausit, koks alus pigiausias – jums tikriausiai pasi?lys geriau išgerti degtin?s.

Maistas? Nežinom… Degustatori? komanda kažkaip nedr?so, o ir nelabai nor?jo bandyti ko nors užsisakin?ti. Tiesa, jei k? – pastaruoju metu visai greta atsidar? „kebabin?”.

Ir dar šiek tiek interjero...

Atrodo – tiek… Jei sugalvosit lankytis, elkit?s ir b?kit – neformalai. O kas svarbiausia, elkit?s tyliai ir padoriai su tais, kurie miega bare. Nežadinkit j?. Nuo to gali b?ti tik dar blogiau.

MENIU: netikrinom, bet žinom, kad šalia yra kebabin?.
KOKYB?: na, alus kaip alus – kiti alkoholiniai g?rimai, kaip kiti alkoholiniai g?rimai. Maistas… na, jei apie kebabus, tai pastaroji kebabin? n?ra pati ?sp?dingiausia.
KAINOS: kaip biednam studentui ar biednam neformalui – pa?ios tinkamiausios.
ALKOHOLIS: alus ir visa kita, kas turi laipsni?.
APTARNAVIMAS: juoko arba komentaro tikrai sulauksite. Na, jei nesulauksite iš barmen?, tuomet tikrai iš kit? baro lankytoj?.
VIETA: Vingi? 17, Vilnius.
INTERNETE: web (na, ?ia ne j?, bet apie juos…), FB.
SUBALANSUOTA: labai gerai parašyta j? tinklalapyje: „einam dasimušt“. Beje, dar dažnai vadinama skyle ir visokiausi? padugni? traukos centru. Na, kadangi Degustatoriai vis d?lto leidžia žmon?ms b?ti kokie jie nori (arba ? juos tiesiog nekreipia d?mesio), tai gal ir toki? viet? jiems reikia…, bet šiaip eikit ten tik ekstremali? potyri?.

Psichologiškai gerai nusiteik?,
Degustatori? komanda