Restoranas „Ginger“ – gumin?s antyt?s ir jokio alkoholio

Degustatori? komanda neša didel? kryži? – yra save ?pareigojusi vaikš?ioti po ?vairias maitinimo ?staigas ir patirtis iš ten aprašyti Jums, kad skaitytojai žinot? apie vietas, vertas pagyr? ir pamin?jimo, ir kad nesilankyt? ten, kur tikrai n?ra verta švaistyti laiko ir pinig?.

Labai gražios restorano "Ginger" lubos

Labai gražios restorano „Ginger“ lubos

Š? kart? keliavome vakarien?s pirmosios pavasario dienos proga, visi buvome pakilios nuotaikos, susirinko šauni draug? kompanija, ir visi nekantriai lauk?me puikaus ilgo vakaro su skaniu maistu, šlakeliu alkoholio ir smagiais pokalbiais.

Tai, žinokite, nieko panašaus nepatyr?me. Buvo labai arti nusivylimo, o kai kuriems m?s? draugams pasisek? dar mažiau – viskas, k? jie valg?, buvo blogai. Iš karto, nebandydami išlaikyti intrigos, pasakysime pagrindin? to restorano problem? – maiste yra mažai skonio. Jeigu esate kada nors valg? tailandietišk? patiekal?, tikriausiai puikiai suprasite m?s? nusivylim?, nes tos šalies virtuv? pasižymi sodriais ir giliais skoniais ir aromatais, saldum?, aštrum?, s?rum? ir kartum? nuolat derindami tarpusavyje ir kurdami tikr? skoni? sprogim? valgan?iajam. Na, tai m?s? atveju sprogti gal?jo nebent širdis iš skausmo, kai garavome ir negal?jome patik?ti tuo, k? jau?iame.

Vakaras prasid?jo nuo nenusakomo septyni? žmoni? nusivylimo – restorane n?ra alkoholio. Žinoma, esame patys kalti, kad nepasidom?jome prieš ateinant, tod?l patirtas šokas buvo labai nemalonus – j?s pagalvokite apie vis? savait? sunkiai dirbusius žmones, kurie tikisi penktadienio vakare užsisakyti taur? vyno ar alaus ir ramiai gurkšnojant aptarti su draugais savait?s naujienas. Deja, teko gurkšnoti arbat? ir kol?. Ir taip tris valandas.

Be m?s? kompanijos dar buvo užimti kokie 3-4 staliukai, maždaug tre?dalis viso restorano. Padav?ja dirbo viena. Ir dar aplink lakst? ilgakoj? administrator?, vis prib?ganti kažko pasitikslinti. Padav?ja buvo miela ir steng?si. Ir netgi viena sp?jo mus apšokin?t. Nesp?jo kai kas kitas – nesp?jo vir?jai virtuv?je mums gaminti. Kadangi virtuv? yra atvira, tai gal?jome nesunkiai suskai?iuoti, kad vir?j? sukiojosi 4 vienetai, visi labai jaunu?iai, juok?m?s, kad gal studentai iš vir?j? mokyklos.

Arbat? ir kol? g?r?me daugiau nei valand?, iki sulauk?me pirm? patiekal?. O ?ia ir prasid?jo didžiosios nelaim?s. Jeigu j?s sek?te, kas buvo rašoma, jau tur?jote susid?lioti – penktadienio vakaras po sunkios darbo savait?s, ilgai lauktas susitikimas su draug? kompanija, nusivylimas d?l alkoholio nebuvimo, virš valandos laukimas, kol atneš maist?. Ir… maistas be skonio. Tailandietiškas maistas be skonio. Kaip ?ia suprast?

Pradedam nuo sriub?. Tom yum sriuba yra vienas ir nuostabiausi? dalyk?, k? Tailando virtuv? dav? pasauliui. Tai skaidri sriuba su j?ros g?ryb?mis ir daržov?mis, pilna nuostabiausi? azijie?i? virtuv?s skoni? ir kvap?, ir labai aštri, kad net ašaros b?ga. Kadangi vos prieš savait? sriuba buvo su malonumu suvalgyti Briusly, dar švieži buvo prisiminimai apie tai, koks tur?t? b?ti sriubos skonis. Deja, bet draug?, valgiusi sriub?, nepatyr? nieko panašaus, ir nors sriuba atrodo labai gražiai, bet skonis stipriai nuvyl?.

Tom yum sriuba atrodo labai graži, kainuoja 21 lt

Tom yum sriuba atrodo labai graži, kainuoja 21 lt

Toliau atkeliavo tailandietiška jautienos sriuba, kuri smird?jo, jeigu k?. Skonio irgi nerasta, jautiena buvo kieta. Draug? nesuvalg? tos sriubos, padav?ja teiravosi – gal neskanu, bet draug? išliko mandagi, sak?, kad labai aštru. Ir su nekantrumu lauk?, k? gi atneš toliau.

Tailandietiška sriuba su jautiena, kaina 18 lt

Tailandietiška sriuba su jautiena, kaina 18 lt

Sushi buvo neblogi, bet ir v?l – skonis nebuvo intensyvus, sojos ne tik, kad neatneš?, bet ir nesivargino pasi?lyti. Sushi? gerb?ja sak?, kad jie daug skanesni Pylimo-Palangos gatvi? kampe esan?iame restorane, kur ir kainos perpus mažesn?s.

Sushi graž?s, bet be skonio, Alaska roll rinkinys 32 lt

Sushi graž?s, bet be skonio, Alaska roll rinkinukas ir pora Nigiri – 29 lt

Anties kr?tin?l?s užkandis su svieste keptais šparagais buvo itin laukiamas. Žinant, kokia nuostabi gali b?ti gerai paruošta anties m?sa ir kokia tobula daržov? yra šparagas, buvo tikimasi, kad patiekalas bus nepakartojamas. Na, o nutiko taip, kad prasid?jo juokeli? apie gumin? antyt? iš vonios laidymas. Patiekalas atrodo tikrai gražiai ir skaniai, bet m?sa buvo kieta ir t?si, šparagai beskoniai, tos salotos su balzamiko actu visiškai ne ? tem?. Kažkoks nesusipratimas.

Anties kr?tin?l?s užkandis su šparagais, 19 lt

Anties kr?tin?l?s užkandis su šparagais, 19 lt

Labiausiai pasisek? salotoms su m?lynuoju pel?siniu s?riu su keptomis kriauš?mis. Salotos nesulauk? neigiam? atsiliepim?, tod?l bendra nuotaika prie stalo buvo bandoma subalansuoti „o gal ne viskas taip blogai“ kartojimu ir viltimi, kad kiti patiekalai bus geresni.

Skanios salotos su pel?siniu s?riu ir keptomis kriauš?mis, 14 lt

Skanios salotos su pel?siniu s?riu ir keptomis kriauš?mis, 14 lt

Tiesa, viena iš m?s? kompanijos buvo užsisakiusi tik wok makaron?, tai mes sau valg?me starterius, o ji vargš? s?d?jo ir lauk? apie dvi valandas, kol gaus savo vakarien?.

T?siame toliau – dar po valandos sulaukiame pagrindini? patiekal?. Specialusis šefo pasi?lymas buvo nušvilptas d?l keli? priežas?i? – jautiena buvo beskon? ir niekas nesiteiravo, kaip ji turi b?ti iškepta, tod?l žmogus tur?jo valgyti žali? m?s?, nors negali jos pak?sti. Tie agurk? bokšteliai irgi buvo nesusipratimas. Rezultatas – viena pikta ir nusivylusi dama, kuri tikriausiai niekada daugiau nesugr?š ? t? restoran?.

Šefo specialus pasi?lymas - salotos su jautienos su jautienos nugarine ir marinuotais apvirtais agurkais, ?darytais visokiom daržov?m - 20 lt

Šefo specialus pasi?lymas – salotos su jautienos nugarine ir marinuotais apvirtais agurkais, ?darytais visokiom daržov?m – 20 lt

Na, o dabar šiek tiek teigiam? emocij? – wok makaronai su jautiena buvo sodr?s ir aromatingi, geras ir aštrus padažas, puiki minkšta jautiena – toks jausmas, kad už pagrindinius patiekalus atsakingas kitas žmogus virtuv?je, kuris supranta, k? daro.

Wok makaronai su jautiena buvo geri, kainavo 21 lt, tik porcija mažoka

Wok makaronai su jautiena buvo geri, kainavo 21 lt, tik porcija mažoka

Butter chicken irgi buvo labai neblogai. Tiesa, labiau nor?josi jausti grietin?l?, nes pomidor? padažas buvo kiek per r?gštus, bet ?ia jau skonio reikalas. Tod?l galime tik patvirtinti – patiekalas pavyk?s. Ir ryžiai buvo puikiai paruošti, aromatingi ir skan?s.

Butten chicken - jos buvo daugiau, ?ia jau nuvalgyta, buvo skanu, kainavo 24 lt

Butten chicken – jos buvo daugiau, ?ia jau nuvalgyta, buvo skanu, kainavo 24 lt

Tokia pat buvo ir anties kr?tin?l?, troškinti kokoso pieno ir kario padaže – intensyvus skonis, puikus aromatas ir skani m?sa. Puikiai pavyk?s patiekalas.

Antiena kokoso pieno padaže - 29 lt

Antiena kokoso pieno padaže – 29 lt

Tai j?s man dabar sakykite – kod?l visi patiekalai negal?jo b?ti tokie pavyk?, kaip tie keli pagrindiniai patiekalai? Kod?l sushi restoranas negali net normali? sushi pagamint? K? jau kalb?t apie sriubas.

Šiaip mes galime atleisti labai daug – ir neprofesional? aptarnavim?, ir nepatogias k?des ir stalus, ir valand? laukim?, ir alkoholio nebuvim?, ir dar labai daug k?, bet negalime atleisti prastai paruošto, neskanaus ir pervertinto maisto, kai iš?j?s iš restorano jautiesi apipl?štas ir nesuprat?s, už k? sumok?jai tiek pinig?. Tod?l mes daugiau ten neisime. O einantiems patariame rinktis pagrindinius patiekalus, kurie tikrai j?s? nenuvils.

MENIU: Tailandietiškas ir japoniškas, bet yra ir burgeris
KOKYB?: Lyg ir šviežia, nors buvo pavytusi? salot?
KAINOS:aukštos. pernelyg aukštos už gaunam? kokyb?
ALKOHOLIS: aha, nor?tum?t…
APTARNAVIMAS: viskas buvo normalu
VIETA: Gyn?j? g. 14, Vilnius
INTERNETE:FB profilis
SUBALANSUOTA: m?gstantiems egzotik?

Nusivylusi,
Degustatori? komanda

p.s. beje, primename, kad mes dalyvaujame Login 2013 konkurse, tod?l kvie?iame jus balsuoti ?ia: http://www.login.lt/apdovanojimai/nominacijos?id=93. Balsuoti galima kasdien.

Rytietiška virtuv? “prekybcentryje” arba “Gan bei city”

Taigi, p?guot? pirmadienio vakar? Degustatori? komanda nusprend? susitikti su draugais (taip taip, ir mes j? kartais randame). Kadangi Lietuv? duotuoju momentu buvo užpuolusi baisioji žiema, liko vienintel? išeitis – prekybcentriai. Pageidautina su požemine stov?jimo aišktele, kad nereik?t? per pusnis lapnoti. Trumpai pasitarus, kursas buvo nustatytas ? „Panoram?“ ir joje esant? „Gan bei city“.

Štai m?s? ragautas patiekalas

Maloniai pasodino viename iš minkštasuoli? kubik?, atneš? meniu ir dav? karšt? rankšluostuk? rankoms atgaivinti. Pastar?j? dal? netgi labai užskaitom, nes sužvarbus rankel?ms labai jau malonus jausmas. Turime teisingai pasteb?ti, jog meniu „Gan bei city“ platus it vandenynas ir si?lo ?vairi? rytietiškos virtuv?s skanumyn?. Viskas prasideda sušiais, tada kiniška virtuv?, ?vairios sriubos, salotos ir netgi desertai. Žodžiu, rasi daugiau mažiau visk?.

Prieš aptariant maist? reikia pasakyti, kad kiekvien? savait? si?lomi trys „savait?s“ patiekalai, kurie b?na pigesni. O tris dienas iki ir tris dienas po tamst? gimtadienio taikoma 20% nuolaida s?skaitai, tereikia tur?ti  asmens tapatyb? ?rodant? dokument? su gimimo data.

Maistelis n?ra blogas ir kainos per daug nesikandžioja. Degustatoriai ragavo miso sriub? ir vištienos sriub? su lakštiniais bei šitaki (grei?iausiai) grybais – abi ?vertintos gerai. Sultinio pasr?bti yra, o ir tirštimo rasta, kas jau sveikintina. Kaina 6 ir 5 litai (pastaroji buvo savait?s sriuba). Toliau ?jo sušiai. Teisingumo d?lei nereik?t? sakyti, kad tai buvo patys skaniausi m?s? kada ragauti šedevrai, bet valgomi ir akiai patraukl?s. Tiesa vienintele šios ?staigos problema, kad kažkod?l jie  ? sušius m?gsta d?ti per daug Philadelphia tepamo s?rio, mes taip ir nesupratom kod?l… bendra dviej? rinkimuk? kaina 24 litai. Sojos padažo duoda ? valias, o su imbieru biški sk?pija, kaip sakydavo ant mano kaimo.

Iš ankstesn?s patirties valgant šiame restoran?lyje buvo žinoma, jog pagrindiniai patiekalai buvo kažkokie sausoki, o ryžiai, deja, bir?s, tad jeigu m?gstate valgyti su lazdel?mis, pasiruoškite sugaišti papildomas 10 minu?i? rakin?jant ryžius iš duben?lio.

Beje, dar vienas geras dalykas, kad jeigu pataikote ateiti anks?iau/v?liau nei pikas, galite gauti s?dimas vietas prie lango – daugiau privatumo, o ir vaizdas ? Vilniaus senamiest? užburiantis.

All in all, Degustatoriai iš?jo nei labai patenkinti, nei labai nusivyl?. Bet per pusnis nelapnojom, pinig? daug nepalikom, tad kaip ir sk?stis n?ra itin kuo.

MENIU: rytietiškas.
KOKYB?: kaip prekybos centre – net labai nebloga.
KAINOS: priimtinos.
ALKOHOLIS: tiesiog – yra.
APTARNAVIMAS: maloniai paprastas.
VIETA: PC „Panorama“, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: šiek tiek labiau pretenzingiems (bet dar ne iki galo) rytietiško maisto m?g?jams arba tiems, kurie neišlenda iš prekybos centr?.

Rytietiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Kaip rykliukai sušiais virto: the „Sushi express“

Taigi, viena maža dalis Degustatori? komandos v?lesn? vakar? atsid?r? Jasinskio gatv?je, aka Verslo trikampyje, vietoje, besivadinan?ioje „Sushi express”.

Visiems suši? myl?tojams galima pasidžiaugti, kad tai vieta, kur vir?jai tuo pa?iu metu (kol daro sušius) neverda ryži? ir negamina kinišk? patiekal?, kuriuose pagrind? sudaro morkos ir agurkai, bet visgi ne apie tai kalbam. Vien tik suši? meniu, nei labai brangu, nei labai pigu, bet rinkinukai tikrai verti skanavimo – kaip sakoma – kaina ir kokyb? maždaug suderinta. 14 gabaliuk? už 16 arba 20 lit?. Taip pat vienas iš mano m?gstam? dalyk? – spring rolls, gana k?di ir nelabai pilni ?daro, bet už 7 litus, vargu ar galima tik?tis kažko gigantiško.

Tai yra vogta nuotrauka, bet ji apie „Sushi express“

Tiesa, tiems, kurie irgi vairuoja automobilius, pasiruoškite dviems atvejams: (1) dienos metu absoliu?iai nerasti kur parkuoti mašinos ir numesti j? belekur kur radote kok? padoresn? gabaliuk? asfalto, arba (2) sumok?ti beg?diškus pinigus už parkavim?. Nors reikia pasakyti, kad užsakymai išsinešti arba valgyti vietoje užima koki? 5-10-15 minu?i?, priklausomai nuo žmoni? skai?iaus.

Pasteb?kime, kad vieta jauki, s?dimos vietos švarios, tik vat moteriškoms rankin?ms kabliuk? n?ra…, bet už ger? maist?, galima ši? nuod?m? atleisti. Ant stal? pilna lazdeli? ir sojos, tad niekada nepritr?ksi. Tiesa, banko kortel?mis ten neaptarnauja, tad karaliauja tik šlamantys pinigai.

Ant sienos poetiškai sukabinti juodi ir balti rykliukai. Tik?kim?s, tuo nor?ta pabr?žti, kad ?ia visada žuvis ir visada šviežia. Rekomenduojam.

MENIU: all kind of sushi…
KOKYB?: sakytume – labai neblogai. Ypa?, juk ir šiaip Lietuvoje gana sunku rasti tikrai tikrai tikrai gero japoniško maisto.
KAINOS: kainos ne?tin didel?s, už 16 – 20 lt ar net pigiau – tikrai galima paskanauti. Iš esm?s, vidutin? pagrindinio patiekalo kaina – apie 10 Lt. Šiaip ar taip, gana dažnai, kur suchi’ai b?na nors kiek geresn?s kokyb?s – ir kainos b?na kiek didesn?s.
APTARNAVIMAS: gan?tinai greitas, priklausomai nuo žmoni? skai?iaus. Užsakymo pateikimas užtrunka nuo 5 iki 16 minu?i?. Šiaip ar taip – juk jie tiekia maist? išsinešimui.
VIETA: Jasinskio 16 a, Vilnius (yra ir Kaune bei Klaip?doje).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: japoniškos virtuv?s gerb?jams, norintiems išbandyti kažk? nauja bei tiems, kurie nori greitai pavalgyti, bet ?prastinis maistas išsinešimui – nusibodo…

Žuviškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda