Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas vir?j? Zonia.

Palikime Lietuv? nuošal?je: nors turime brangi? restoran? (neneigsiu, jog Vilniuje situacija su kainos-kokyb?s santykio balansu pastaruoju metu yra šiek tiek pager?jusi), bet, kaip pasakyt? vienas iš mano paž?stam?, “Luxury entails price, but price does not make luxury”.

Kritinis klausimas: ar verta mok?ti 500 eur? už vakarien? keliomis Michelin žvaigždut?mis pažym?tame restorane? Tikrai ne, jeigu norite tik pavalgyti.

Dabar pam?stykite, už k? j?s iš tikr?j? mokate tuos didelius pinigus.

Pirmiausia, j?s mokate už žinias. Už vir?jo ilgus metus kulinarijos mokykloje ir dar ilgesnius nenuilstamo darbo karštoje virtuv?je metus, už jo vizij?, kaip derinti ir pateikti skonius, produktus, sukurti jausmus, emocijas. Mokate už profesional? aptarnavim? – mandag?, pamatuot?, taip pat už padav?jo geb?jimus atsakyti ? klausimus, reikalaujan?ius supratimo ir ?sigilinimo ? maisto pasaul?. J?s mokate už somelje geb?jim? suderinti j?s? pasirinkt? maist? su vynu (platesne prasme – su g?rimu), pakelian?iu skon? ? kit? lyg?.

Tuomet j?s mokate už atmosfer?. Niekas nepasitiks j?s? su „fanfaromis”, nešaudys šampano buteli? ??jus, nebus blizgu?i? ir p?keli?. J?s mokate už diskretiškum?, už laik?, kur? leidžiate sau pails?ti, b?ti aptarnautam. Dažniausiai j?s mok?site už aplinkos paprastum? ir funcionalum?, erdvum?.

J?s mok?site už maist?, bet svarbiau – už jo kokyb?. Ne tiek už šviežum?, kiek už žinojim?, jog viskas, kas pasiek? j?s? stal? l?kšt?je, buvo pagaminta nuo A iki Z su meile ir r?pes?iu.  Už derinius, apie kuriuos turb?t net nesitik?jote pagalvoti, už maloni? nuostab? ragaujant.

Galiausiai j?s mok?site už socialin? prabangos aspekt? – tiek vidin? pasitenkinim?, jeigu j?s? l?kes?iai buvo pateisinti, tiek už galimyb? pasakyti savo socialiniam ratui, kad j?s buvote, ragavote, vertinote.

Paskutinis žodis yra itin svarbus, nes vertinimas yra m?s? kasdienio patyrimo dalis. Tuo pa?iu metu jis visuomet yra subjektyvus: jeigu jums nepatinka salierai, jums nepadarys ?sp?džio patiekalas iš salier?, kad ir kaip jis b?t? ne?tik?tinai paruoštas. Jeigu tikslingai ieškosite, kod?l ta vakarien? ar piet?s nebuvo verti išleist? pinig? – garantuoju, visada rasite tas priežastis.

Iš praktin?s pus?s, jeigu kada b?site Berlyne ir nor?site puikios kokyb?s žuvies ir j?ros g?rybi?, užeikite ? Fischers Fritz Regent viešbu?io restoran?, kur maloni patirtis atperka išleistus pinigus.

Prabangai nusiteikusi,
Degustatori? komanda