Kur pavalgyti ir pasilinksminti Lvive: trumpas restoran? gidas

Kad atrastum?te „Libraria”, britiško stiliaus jazo bar? Lvive, gali tekti siauromis gatvel?mis pasivaikš?ioti ir ger? pusvaland?. Kit? nuostab? kokteili? r?s? „No. 44”, tikriausiai, praeisite pro šal?, o jei pasibelsite ? brangiausio Ukrainos restorano „Masonas” duris, net jei ir b?site perskait? visas detales, kaip patekti ? š? restoran?, tikrai nustebsite.

Panašu, kad Lvivas išties gyvena slapt?, paslapting? ir pasl?pt? restoran? bei bar? bum?. Vienas pirm?j?, kalbama, buvo „Kriyivka” – istorija, pozityviu ukrainietišku užsispyrimu ir vieningos Ukrainos id?ja pulsuojantis baras. Beje, „kriyivka“ ukrainietiškai reiškia slaptaviet?. Pabeldus ? neišvaizdžias jo duris, prasiveria langelis, o sve?ias bus ?leistas tik jei žinos slaptažod?. Šis – nesikei?ia jau daug met?: „Slava Ukraini“. ? tai jums bus atsakyta: „Herojam slava“.

Dažnas restoranas išskirtiniu interjeru didžiuojasi ne tik viduje – skulpt?ra prie „Hasova Lyampa“, ? kurios stal?i? turistai meta monetas, o vietiniai benamiai išsirenka. Gretimoje nuotraukoje – net ir McDonald’s savo meniu turi ukrainietišk? patiekal?.

Tiesa, „Kriivka” labai pilietiškai nusiteikusiame „Lvive” šiandien atrasti tikrai nesunku – iš vieno Turgaus aikšt?s nam? tarpdurio kone visuomet nut?susi eil?. Joje – vis dažniau ši? šal? atrandantys užsienio turistai (ypa? daug lietuvi? ir lenk?) ir vietiniai, kuriems apsilankymas „Kriivkoje” simbolizuoja ir vieningos Ukrainos palaikym?.Visai greta „Kriivkos” (beje, nepabijokite palandžioti siaurais pra?jimais tarp nam? – gali b?ti, kad atrasite jauk? vidin? kiemel? su galerija ar vegetarišku restoran?liu), palyp?jus kelet? laipt? pakop? – pateksite ? laiptin?, kurioje slepiasi durys ?, sakoma, brangiausi? restoran? Ukrainoje – „Mason?”. ?prastos senos durys su buto numeriu. Beje, numeris, kalbama, vis pakei?iamas, kad dar labiau klaidint? žmones.

Kair?je: sustoti ?ia ir paragauti vyšnin?s – vietin? tradicija. Dešin?je: tik taip pažym?tas ??jimas ? „Libraria“.

Mes išsirenkame tas, kuri? numeris buvo paskutinis minimas internetuose. Ir nors buvome skait?, kad duris atveria pagyven?s vyriškis su chalatu bei užduoda kelet? klausim? ir tik tada ?leidžia vidun – nuo dur? atšokam su mintimi: „Tikrai nepataik?m ir pasibeld?m pas paprast? žmog?”.

Senyvam vyriškiui su chalatu už nugaros boluoja nuskurusios užuolaidos, klijuote apdengtas stalas ant kurio – senas apmusij?s televizorius ir keli stiklainiai jau paragaut? namie raugint? g?rybi?, greta – sovietinio stiliaus l?kštut?s su padži?vusia dešra.

Interjerai – kone visuomet ypatingi ir kitokie. Kartais restorane gali atrasti ir meno galerij? („Gutsulsky Dvir“). Viduryje – „Atlas“ kavin?.

Bet pataikome ?ia. Iš karto už senojo vyriškio „koridoriaus / virtuv?s” – durys ? gana puošn? restoran?. Kainos ?ia tikrai labai labai labai didel?s. Bet… ir ?ia yra vienas triukas – 90 proc. siekianti nuolaida. Buvimas „brangiausiu” restoranu – tiesiog sumanus reklaminis triukas. Keliose vietose mieste gana lengvai galima gauti 90 proc. nuolaidos kupon?, po kuri? kainos „Masone” tampa labai ?kandamomis.

Pasižvalgyti po centrin? senojo miesto aikšt? sustojame prie skai?iai m?lyn? dur? – pro dur? stikl? boluoja paprasta užkandin?. Ir tik tod?l, kad vienas bi?iuli? susidomi pirmame aukšte pardavin?jamais užkandžiais – už?j?s ? vid? jis atranda r?syje esant? „No. 44“ bar?. Draugiškas barmenas Romka su šypsena plaka kokteilius (beje, tiesiog fantastiškus) ir pasakoja Lvivo istorijas. Tik iš jo sužinome apie „Libraria“, dar vien? slapt? kokteili? bar?, kuriame vakarais groja džiaz?.

Prie ukrainietišk? barš?i? beveik visur gausite ir juodos duonos su lašinukais.

„Librarios“ tenka paieškoti tikrai ilgai… kone tris kartus apsukame kvartal? dairydamiesi ? kiekvien? kiemel?. Ir tik iš „Librarios“ iš?jusi ukrainie?i? pora išduoda, kad baras – b?tent šiame kiemelyje, ??jim? ? kur? puošia paprastas grafitas ukrainietiškai: „Pamiršt? senoli? knygos“. ??j? ? laiptin? – ir v?l sutrinkame: „Tikrai ?ia?“. Lipame mediniais siaurais laiptais ? tre?i? aukšt? ir spitrijame ? duris – gali ar negali b?ti šios?

Gal? gale – išsirenkame vienas, paprastas, muštas dermantinu su sagut?mis ir puoštas vainik?liu. Atidarome… taip, tikrai ?ia. Pasieniai nustatyti lentynomis kuriose – senos sunkios knygos. Patog?s baldai ir viename kampe stovintis fortepijonas. Barmenai ir v?l sutinka su šypsena ir dalina rekomendacijas. Užsisakome ir liekame ilgiau nei tik?jom?s.

Lauko kavin?s bei barai ir didžiul? šokolado bei desert? kavin?.

Galiausiai leidžiam?s ieškoti restorano „Trapezna Idey“ – lengviausia j? atrasti ieškant… popierinio l?ktuv?lio skulpt?ros. Už jos, nežym?tos durys veda ? Bernardin? vienuolyno r?sius, kuriuose ?sik?r?s restoranas, pradžiuginsiantis kiek modernizuota sen?ja ukrainie?iu virtuve.

Vizito vertas ir geriausiu Lviv’o restoranu tituluojamas „Baczewski Restaurant“, ?sik?r?s pa?iame centre, kavos atsigerkite centrin?je aikšt?je esan?ioje „Atlas“ kavin?je, su puikiu, senove dvelkian?iu interjeru, „Gutsulsky Dvir“ pasi?lys paragauti ukrainietiškos virtuv?s ir sakoma, kad šis restoranas – labiausiai autentiškas, kalbant apie sen?j? Ukrainos kaimo kult?r?.

„Libraria“ ir durys ? j?.

Centrin?je aikšt?je tiesiog b?tina prie stovim? staleli? išgerti taurel? vyšni? užpiltin?s (pasteb?site dešimtis besib?riuojan?i? žmoni? – tai sena tradicija), užsukti ? „Dim Legend“ ar „Hasova Lyampa“ su tikrai unikaliais interjerais ir virtuv?mis….

Trumpai tariant, keliauti ? Lviv’? tikrai verta – ir ne tik pakeisti aplinkai, bet ir d?l kulinarini? atradim?.

Lviv-Ukraine-restaurants

Deseetai… :)

Užkandži? – visada visoki?. Ir, žinoma, Ukrainoje negalima neparagauti virtini?… :)

Kokteili? baras No. 44

Lviv-Ukraine-restaurants

Dar vienas Rinok aikšt?s restoranas

„Varenyky“: ukrainietiška virtuv? at its best + tobuli virtiniai

Virtiniai. Jei esate iš kurio kito Lietuvos regiono – šis žodis jums, tikriausiai, nieko nereiškia. Bet jei j?s – aukštaitišk? šakn?, suprasite, kokia spalvinga skoni? palet? gali jame gl?d?ti (žinoma, tik tuo atveju, jei j?s? mo?iute, mama ar teta – buvo atsidavusi nam? šeiminink?, puikiai išmaniusi virtini? paslaptis). Ir jei j?s esate b?tent toks žmogus – niekuomet nepraleidžiate progos paragauti vis? virtini? pusbroli?. Pradedant kold?nais, chinkaliais, pierogi‘ais, ravioliais, pelmeniais ir, žinoma, varenykais.

varenyky vilnius

Slow food – tavo pasirinkimas, sako pirmasis meniu puslapis

Ir b?tent tokiu atveju – turime jums puiki? žini?! Vilniuje visai neseniai duris atv?r? nauja ukrainietišk? virtini? vieta – „Varenyky“. Atsidar?, beje, Švitrigailos gatv?je, taip dar labiau prapl?sdama kulinarinio Vilniaus žem?lap?.

„Varenyky“ jums gali pasi?lyti ne tik išties puiki? virtini?, bet ir kitoki? ukrainietišk? patiekal?. Taip jau nutiko, kad mes ? š? restoran?l? užsukome kaip tik po vizito šioje šalyje, tod?l nemaža dalis pavadinim? meniu (ypa? t?, kurie sužav?jo ukrainietiškoje virtuv?je) glost? ak?. Tiesa, š? kart? ragavome tik barš?ius ir virtinius, bet tikrai dar gr?šime išbandyti ir kit? patiekal?.

varenyky vilnius

Interjeras – kuklus ir paprastai beigi neperkrautas

Pirmiausia ? stal? atkeliauja ukrainietiški barš?iai. Mažesn? porcija… Puik?s. Tikrai puik?s ir verti savo kainos. Tiesa, tie, kuriuos gamina kitas ukrainietiškas restoranas – „Borsch“ – mums patinka vos vos labiau, bet skirtumas n?ra didelis (tai kas labiau patinka „Borsch“ – kiek didesnis tirštumas ir stipresnis sultinio skonis, kuris, sp?jame, kyla iš kad ir nediduko gabal?lio šonin?s).

varenyky vilnius

Barš?iai. Ir tai yra vadinama maža porcija… ;)

Virtinius renkam?s pasitik?dami padav?jos rekomendacija. Su žolel?mis ir varške bei m?sa ir grybais. Tiesa, j? rasite pa?i? ?vairiausi? – su m?somis, su varšk?mis, grybais ir pan. Stangri tešla ir tikrai „naminis“ ?daras. Puik?s padažai – tik papildo vis? džiuges?.

varenyky vilnius

Puodyn? su virtiniais atkeliauja štai taip

Tiesa, kiek sud?tinga valgyti. ?prastai tokiose puodyn?se pateikiami pelmeniai (tie mažieji kold?niukai), kuriuos lengva išsigraibyti šakute ir suvalgyti vienu k?sniu. Tuo tarpu virtinius – norisi atsipjauti ir valgyti mažesniais gabal?liais, o siauroje puodyn?je – tai sud?tingoka. Bet… juk tai tik smulkmena!

varenyky vilnius

Ir tada pasitinka didysis džiaugsmas. Ten ant viršaus, beje, svog?nai

Dar ? stal? kiek anks?iau prieš vis? maist? atkeliauja ?sotis baltosios duonos giros. Jei jau užsuksite – rekomenduojame.

Beje, pats restoran?lis – labai paprastas ir net kuklus, su keletu ukrainietišk? akcent?. Kainos išties nesikandžioja, o padav?ja – sutinka su šypsena. Tiesa, ?domu ir tai, kad galite tik?tis aptarnavimo rus? kalba. Tai gali akimirk? nustebinti, bet jokiu b?du neturi piktinti. Smagu, kai iš sve?ios šalies atvažiav? ir pas mus bandantys ?sikurti žmon?s kuria savo verslus! ?gudimas kalb?ti lietuviškai – ateis su laiku.

varenyky vilnius

Ir dar viena virtini? porcija – šie buvo su žolel?mis ir varške. Sako, vieni populiariausi?

? „Varenyky“ dar tikrai gr?šime. B?tinai užsukite ir j?s – tokioms vietoms reikia pad?ti išlikti!

MENIU: ukrainietiškos virtuv?s patiekalai
APTARNAVIMAS: +1000 karmos tašk? už šypsen? ir patarimus
KAINA: vienas žmogus gali tilpti ? 10 eur? už sriub? ir virtinius

ALKOHOLIS: išbandykite ukrainietišk? degtini? bei užpiltini? su užkandukais
VIETA: Švitrigailos g. 11A, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/varenyky.vilnius/
SUBALANSUOTA: kokybišk? virtini? pasiilgusiems, atostogas Ukrainoje prisiminti norintiems ir kažko naujo ieškantiems!

„Borsch“: Ukrainietiški džiaugsmai ne pa?iame Vilniaus centre

Buvo laba šaltas pentktadienio vakaras, pats tas laikas ilgai ir skaniai vakarienei. Restoranas „Borsch“ ?sik?r?s Algirdo g., šiek tiek toliau nuo pagrindini? Vilniaus Senamies?io gatvi?, kuri? gyventojai niekaip nesusivokia, kad gyvena sostin?s centre ir vis rašo skundus d?l didelio žmoni? keliamo triukšmo vakarais ir naktimis. Tokiems norisi palink?ti išsikelti gyventi ? Pilait? ar ? koki? Uten?, ten gal?s ramiai miegoti.

Algirdo gatv?je paprastai ramu ir žmon?s gali m?gautis gyvenimu šalia pagrindini? miesto gatvi? bei netrukdomu miegu. Nors pasakyti, kad šioje gatv?je n?ra, kur nueiti, b?t? neteisinga – ?ia kaip tik gausu kavini? ir restoran?. Vien „Borsch“ kaimynyst?je dar st?gso galingoji „Meksika“ ir kažkoks kin? maistas.

„Borsch“ neseniai paaugo – atsidar? dar sali? ir dabar ten tikrai daug vietos. Ir, m?s? nuostabai, jame buvo pilna žmoni?. Mums pavyko gauti vienintel? likus? laisv? staliuk?! Viskas arba jau užimta, arba rezervuota. Publika buvo ?domi – dauguma vyr?, primenan?i? tuos naujoviškus, šiuolaikinius ukrainie?ius/rusus/baltarusius. S?di sau tyl?s ir geria gorylk?, užk?sdami lašiniais.

Mums irgi teko šito g?rio ragauti, nes ukrainie?iai geri ir dosn?s, ir visiems vakarieniaujantiems pirmiausiai atneša po maž? stikliuk? degtin?s, duonos, lašini?, kornišon? ir uždeda mažu?ius gabal?lius džiovinto burok?lio. Sužadinti apetit?.

Mes prad?jome nuo b?tino tame restorane patiekalo – ukrainietišk? barš?i? su mielin?mis bandel?mis. Geriausia tame patiekale yra netgi ne barš?iai, nors jie tikrai verti d?mesio, o tas ?esnakinis lydyto sviesto padažas, kur? patiekia bandel?ms mirkyti. Oj, kaip tai yra gerai, ir kaip puikiai dera su barštukais. Labai patiko, tikrai labai skanu.

Dar prival?jome išbandyti lašini? pašteto, prie kurio atneš? daug geros juodos duonos. Šis patiekalas irgi vertas d?mesio, gali b?ti puikus užkandis prie g?rim? arba šiaip užkandis be g?rim?.

IMG_20121207_223151

Lašini? paštetas kainavo 8 litus

Toliau ant stalo keliavo marinuot? burok?li? salotos su ožkos s?riu, kedrin?mis pinijomis (labai nes?moningas vertimas) ir ukrainietiško vyno padažu. Patiekalas kaip ir vadov?linis, n?ra jokia naujov?, jis dažnai gaminamas ir daug kur patiekiamas. Tik riešutai gali b?ti naudojami labai ?vair?s. Dažniausiai pasitaiko su graikiškais riešutais. Tai va, tai tie kedrai ten nepatiko, o ir padažas buvo per r?gštus. Nelabai subalansuotas maistas, ties? sakant.

IMG_20121207_223122

Marinuot? burok?li? salotos kainavo 14 lit? ir nebuvo ?sp?dingos

Pagrindinius patiekalus rinktis buvo ir sunku, ir baisu. Iš karto atmet?me Kijevo kotletus, nes jie jau gerokai nusibod?, be to, ragauti ir perragauti pa?iame Kijeve, tod?l siurprizo tikrai nesitik?jome. Galiausiai pasirinkta ?riuko kepsneliai ir antienos fil?.

Labiausiai bijojome, jog m?sa bus kieta, kas ir ?vyko su antiena. Spanguoli? padažas buvo gal ir nieko, bet tas kupstas belen kaip suverst? salot? lap?, kurios abejuose antruose patiekaluose buvo be jokio padažo ir visiškai ne ? tem?, buvo kažkoks nesusipratimas. Kam gi reikia t? salot?, kai yra tiek kit? daržovi? patiekiama prie m?sos?

IMG_20121207_223034

Antienos fil? kainavo 30 lit? ir buvo pakasta po salot? lapais

?riena buvo daug geriau, m?sa minkšta, padažas vertas d?mesio, paprikos skaniai pakepintos, labai skanus keptas ?esnakas. Bet ir v?l – baisiausia buvo tos suverstos salotos, uždengusios didel? dal? bulvi?.

IMG_20121207_223008

?riuko m?sa buvo minkšta, padažas skanus. 34 litai

Espreso buvo geras, jo nuotrauka ?d?ta tam, kam matytum?te graž? senovišk? puodel?, kuris mums labai patiko.

IMG_20121207_223309

Gražus espreso puodelis

Aptarnavimas buvo profesionalus, vaikinas šauniai sukosi, visk? teisingai atneš?, tod?l gavo nemažai arbatpinigi?.

Susumuojant sakome, kad eikite ten, bet labai atsargiai rinkit?s patiekalus, gal geriau apsistokite ties tradiciniais ukrainietiškais, nes panašu, kad šefai juos neblogai ištobulin?.

MENIU: Ukrainietiška, bet yra ir Europos virtuv?s patiekal?.
KOKYB?: Pasirod? šviežia.
KAINOS: Priklausomai nuo patiekal?, bet galima so?iai prisikirsti ir už 20-25 litus.
ALKOHOLIS: Tradiciškai – alus, vynas, stiprieji. Mandr? kokteili? nesitik?kite.
APTARNAVIMAS: Profesionalu, neperkrauta, padav?jai žino, k? daro.
VIETA: Algirdo g. 5, Vilnius.
INTERNETE: http://www.borsch.lt/
SUBALANSUOTA: besidomintiems ukrainietiškas patiekalais ir g?rimais.

Kijev? tik gerais žodžiais mininti,
Degustatori? komanda