Jei nukankins „Sodra“, maistas „Sodrut?je“ – nepad?s

J?s niekada nepagalvojot, jog „Sodros“ b?stin? Vilniuje labai jau primena Saurono tvirtov? iš Žied? valdovo trilogijos? Virš amžinai prasižiojusio piltuv?lio tetr?ksta nuolat švie?ian?ios akies… Architekto b?ta ryškiai jau?ian?io potekstes, o mums visuomet m?sle liks faktas, jog šis pastatas taip niekada ir nesusilauk? sav?s vert? paty?i? mieste. Tiesa, gal jos ir buvo, bet Degustatoriai tuo metu krimto Leokadijos keptas bandeles mokyklos valgykloje ir nieko nepasteb?jo.

dienos pietus, sodrute

Kaip ten beb?t?, net ir pa?iame neken?iamiausiame (gal neken?iamiausiu b?t? galima nominuoti ir VMI, alia ta bent jau nauja ir ne tokiam užkampyje) pastate Vilniuje – duoda valgyti. O kaip kitaip. Ten, viduryje niekur, vietoje, kuri? sunku jau ir Vilniumi vadinti, manome, nelabai ir yra kur dar pavalgyti.

Tod?l visi „Sodros“ darbuotojai ir ilgiau ten užsib?nantys sve?iai, kuriems tenka „pralaukti“ piet? met? – renkasi… ta-da-da-daaaam… „Sodrut?je“! Taip. Tai viena t? unikali? viet? mieste, vis dar išlaikiusi? pirmojo nepriklausomyb?s dešimtme?io tradicij? pavadinimus maitino ?staigoms, spekuliant? irštvoms ir pirmiesiems uab‘ams duoti jungiant vardus, mažybinant juos bei kitaip iškraipant. Taip iš Nijol?s ir Algimanto šeimos verslo atsirado kavin? „Algnija“, taksi firma tapo „Taksita“, o saugos ?mon? – „Sauguva“. Remiantis tokiomis pa?iomis taisykl?mis „Sodrut?“ taip pat tapo tuo, kuo yra ir šiandien.

Lank?m?s ten iškart po piet? met?, tod?l kai kuri? patiekal? jau nebebuvo. Ta?iau, galime pasidžiaugti, jog kaip ir kiekvienoje save gerbian?ioje valgykloje, „Sodros“ darbuotojams pateikiami keletas pasirinkim?. Kažk? beveik priimtino (jei smarkiai nesigilins ? sud?t?) gali susimeistrauti vegetaras, yra kurios nors r?šies blyn?, kotletas, keletas salot?, ? kurias, kažkod?l, visose valgyklose reaguojama kaip ? užkand?, o ne potencialiai visavert? patiekal?.

dienos pietus, sodrute

Kompotas, bandel?s ir kiti valgykl? priedai – taip pat greta. Beje, tikriausiai geriausias dalykas „Sodrut?je“ – visai pus? velnio kavos aparatas, kuris bent jau išvaduoja nuo snaudulio. Beje, puodeliai – nestandartiškai dideli.

Mes ragavom šaltibarš?i? (kurie gal ir buvo neblogi) su labai labai labai prastomis bulv?mis. Iš kur išgaunamas tas valgyklinis bulvi? kartumas – reik?t? kada pasiaiškinti detaliau. Dar ragavom „valgykla style“ bandeli?, kurios, ties? pasakius, visada visai patiko. „Sodrut?“ jas iškepa arba gauna taip pat visai neblogas. Ta?iau bulviniai ar bent jau tokie tur?j? b?ti blynai… na, kaip ?ia pasakius. Žinot, tas aliejus…

Beje, atkreip?me d?mes? ? tai, jog „Sodrut?je“ parduodamos dar ir cigaret?s. ?ia nuo nerv?, matyt, prireikia.

MENIU: valgykla, pagal geriausias „Rekomenduojam? patiekal? valgykloms“ tradicijas
KOKYB?: valgykla, eiti iš b?dos
KAINOS: verkia Vilniaus centre dirbantieji „Sodros“ kotlet? kain? matydami
ALKOHOLIS: bent jau tur?t? gal neb?ti…
APTARNAVIMAS: su vietiniais klientais, gird?jom, labai maloniai kalb?josi
VIETA: „Sodra“, Voldemorto r?mai, 1 aukštas
INTERNETE: www.sodra.lt
SUBALANSUOTA: dirbantiems „Sodroje“

IKEA: žmon?s kalba apie pigius baldus, stili? ir… ger? maist?(?!)

Gal? gale, nuslopus pirminiam šurmuliui ir naujame bald?, interjero bei skandinaviško gyvenimo b?do (ar kaip jis save bepozicionuot?) prekybos centre IKEA apsilankius svarbiausiems šalies žmon?ms, ? š?j? suskubo ir degustatoriai. Ir nauj? stiklini? „baliams“ su draugais bei pigi? pagalvi? sofai prisipirkti, apži?r?ti, ir, dar svarbiau, suneraminti viešojo transporto stotel?se kokias por? savai?i? gird?t? t?l? tautie?i? vienas kitam sekam? pasak? apie dešrainius už 1 Lt.

Jei dar ten nebuvote, patvirtiname, toki? ten tikrai yra. Tiesa, „pagerinti“ kainuoja 2 Lt. Bet apie visk? iš eil?s.

Kad gyvenimo b?das susideda ne tik iš interjero, bet ir r?šiavimo, maisto, geografini? bei kult?rini? pamok?li? – IKEA ?rodo puikiai. Tiesa, to gyvenimo b?do rodymas, o dar labiau – lietuvi? geb?jimas perimti jo geriausias dalis – gali užtrukti, akivaizdu. IKEA kavin?je, barelyje ir šiaip ant kiekvieno kampo stovin?ios r?šiavimo šiukšliad?ž?s ne vien? tautiet? sutrikdo. Nes viskas gerokai sud?tingiau nei socialin?se reklamose per TV ir realyb?je už lango. Ne tik popierius, stiklas ir plastikas (na, dar tas dažnam nesuprantamas konteineris „nesugadintai tekstilei“). Ten yra atskira talpa skys?iams, maisto atliekoms ir kitoms šiukšl?ms.

Jei nety?ia pasimestum?te (nors, esame ?sitikin?, kad tarp m?s? skaitytoj? toki? tur?t? b?ti mažuma) – ? skys?i? talp? skys?ius reikia tiesiog išpilti. Popierini? puodeli? ten mesti TIKRAI nereikia. Jie turi kit? viet?. Beje, jei nedavalgysit savo dešrainio (nors doras lietuvis to niekada nedaryt?) – v?lgi, j? reikt? išpurtyti prie maisto atliek?. Darbo daug, bet, vienok, juk nor?tum?t visi, kad IKEA ataskaitose iš lietuviškos parduotuv?s neb?t? atskiros pastraipos apie kritin? r?šiavimo prekybos centre situacij?.

Off topic: dar vienas smagus dalykas – pieštukai. Prie j? kainos n?ra. Juos galima pasiimti ir žym?tis prekes. Prie kasos norima, kad jie b?t? gr?žinti. J?s gal juokaujat??? Kam? ? kišen? ir namo. Suvenyras, vienok, gimin?m parodyti.

Taigi, nuo gyvenimo b?do ir kit? subtilum? – gr?žkime prie maisto. Lietuviškoji IKEA versija turi tris vietas, kur jo galima gauti. Pirmasis, ? kur? galite patekti vos tik atvažiav? – IKEA savitarnos restoranas. 100 proc. teigiamai j? tur?t? ?vertinti t?vai. Atskira „sala“ su k?dikiams skirtais indais, specialiomos k?d?mis, buteliukais, šaukšteliais ir pan. – paruošta puikiai. Prie viso to – dar ir mikrobang? krosnel? (vaik? neturim, bet gird?jom, kad k?dikiai šalto pieno negeria).

Beje, jei turite kiek vyresni? nenuoram? – puikus sprendimas sukurtas ten pat. Apskrita „pilait?“, kurioje viskas skamba, visk? galima spaudin?ti ir pan. Gana uždara – tik su vienu iš?jimu. O kas geriausia, jog aplink – s?dimos vietos suaugusiems. Žodžiu – s?dit, gana ramiai valgot ir spoksot ? savo vaik?. Puikus sprendimas, nes mamos, ?sidedan?ios vien? kasn? ? burn?, o tada lekian?ios gaudyti laukais einan?io savo vaiko – atrodo kartais komiškai, tragiškai ir kelia graudul?. Bent dalis degustatori? kartais kone nori pasisi?lyti tuos vaikus paži?r?ti, kol mažojo mama gal?s pusiau ramiai pavalgyti.

ikea (1)

Tai yra tai, k? valg?me mes – kukuliai, spanguoli? g?rimas ir pyragas.

Visoje toje erdv?je – valgykla. Imi pad?kl? ir keliauji rinktis maisto. Pasi?la, n?ra labai plati, bet mes visada sak?me, kad geriau mažiau, bet kokybiškai. Koks maistas? Lietuviški šaltibarš?iai derinami su švediškais patiekalais ir tarptautine virtuve. Mes t?kart ragavome migdolin? pyrag?, IKEA spanguoli? sultis ir garsiuosius kukulius. Tie kukuliai, pasirodo, yra tai, kas pas mus – bulviniai blynai. Tai reiškia – mažiau tradiciška už cepelinus, bet lengviau pagaminama, tod?l, vartojama dažniau. Sumok?jom apie 15 Lt už visk?.

Beje, buvo ir dailiai atrodan?ios lašišos, kuri, iš paži?ros, buvo verta grieko. Bet… kukuliai buvo garsesni, tod?l nusprend?me rinktis populiarum? prieš skon? (ar grei?iau – ger? išvaizd?).

Na, kaip su tais kukuliais… Kukuliai kaip kukuliai. Smulkiai smulkiai permalta m?sa, kaip supratom, vištiena. Geltona geltona bulvi? koš?. Skonis –  nu toks… Kadangi j? eini pasiimti su pad?klu ir moki kaip ir 8 lt (maža porcija), ?vertinus visa tai – sk?stis negali. Valgykla lieka valgykla, kur ji beb?t?: nuo sovietme?io likusi kokiam buvusiam Lietstaklproj gamyklos pastate ar IKEA. Niekaip tik nesupratom vieno dalyko – kai pavalgo ?prastoje valgykloje, niekas kaip ir nesigiria, kai pavalgo IKEA – b?tinai. Ir apskritai, kam apie tuos kukulius tiek kalb?t visiems reikia?

Tiesa, vienas tobulas dalykas, kur? deda prie šio patiekalo – spanguoli? uogien?. Va ?ia tai tikrai g?ris. Degustatoriai labai labai nor?t?, kad uogien? ir vaisiai prie m?sos patiekal? m?suose b?t? vartojami dažniau.

Kalbant apie pyrag? – viskas su juo yra gerai. Tik, visai rekomenduojame jo nusipirkti, susivynioti ir nešiotis kišen?je. Random fact: šilt? maist? geriau suvokia m?s? skonio receptoriai ir pas?mogningai jis atrodo skanesnis. Potencialiai skanus pyragas tik ištrauktas iš šaldytuvo – n?ra toks skanus, bet, sp?jam, kambario temperat?ros, prie arbatos – b?t? labai gerai.

Pavalg? – sukate ? bald? bei interjero detali? labirint?. Viskas gražu, pro visur reikia praeiti, tod?l prisiperkat belenkiek visko. Ir tik tada, pra?j? visus sand?lius, išleid? šimtus lit?, pavarg?, atstov?j? eiles kasose  patenkate ? kit? erdv?, kurioje yra kiti du maisto taškai.

Pirmasis – parduotuv?. Labai tik?jom?s ten rasti kažko netik?to, bet be briedienos dešreli? ir saus? kepint? svog?n?, kažko tokio, ko neb?t? galima gauti didesniame prekybos centre – nemat?m. Aišku, d?l kokyb?s gin?ytis nenorim. Kainos gana aukštos ir visai tikim, kad IKEA visiško „š?do“ pas save ? šaldiklius nekrauna. ?domiau atrodo t?tel?se sutalpinti lašiš?, ikr? ir pan. paštetai (?). Paž?stam toki?, kurie j? ?sigijo, ragavom pas juos. Visai nieko, bet valgyti iš t?bel?s – labai keista. Beje, alkoholio n?ra. Parduotuv?je, ne t?tel?se.

Na ir pagaliau, visai greta parduotuv?s, jau nuo kas? iš tolo švie?ia didel? dešrainio bei led? porcijos iškaba. Abu – tik 1 Lt. Aišku, prie?j?s supranti, kad jei nori pagerintos versijos, teks mok?ti 2 Lt, bet k? jau ?ia – negi k?tik „nedirbai“ apsipirkin?damas. Kaip sav?s nepamaloninsi? Taigi – dešrainis. Tokios mažos dešrel?s – nemat?m gyvenime. Kai pamat?m, supratom kainos priežast?.

Maža bandel?, maža dešrel?. Padaž? galit prisipurkšti kiek norit. Mat?m žmones, kurie ima iš karto 6 vnt. Pagerinta versija – 3 vnt. marinuoto agurko riekeli? ant viršaus, plius – šiek tiek pabarstyta kepinto sauso svog?no (panašu ? mažy?ius svog?n? ?ipsus, netik?tai skanu – nesuprantam kaip tai pasidaryti namie). Jei imate g?rimo stiklin? – sumok?sit iš viso 4 Lt.

Beje, maža pastaba, daugelis pardav?j? ir padav?j?, žaviai lietuviškai nemandagios. ?ia kalbant apie maisto tiekimo vietas. Bet viskas tikriausiai tik tam, kad tautie?iai nepamiršt? kur gyvena.

Paskui svarbius žmones sekanti,
Degustatori? komanda