Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? …

More

„La Boheme“ – ne vien tik bohemai

Pripažinsime vieta, kuri vadinasi “La Boheme”, tikrai n?ra šviežiena. Degustatori? komanda t? viet? nuoširdžiai myli ne tik d?l vyno (nors kiek nari? atmintis atmena, tai turb?t viena iš pirm?j? vynini? bum? užsukusi? viet?), bet ir d?l maisto, ir d?l aplinkos. Anks?iau ten buvo “Bo?iai”, o Degustatori? komandos nariai pamena, kaip tame dideliame židinyje ypatingomis progomis …

More

„Franki pub“: o ten gyvai groja „Nacija“!

Kažkada ten tur?jo b?ti vynin?, ta?iau vos ji tapo nors šiek tiek žinoma, o žmon?s sužinojo jos pavadinim? (dažniausiai ji taip ir likdavo „ta vynine Vilniaus g-v?j”) – staiga „Franki” savininkai sugalvojo, jog vynini? Lietuvoje, matyt, perdaug… Reik?t? gero pub‘o. O kaip paversti bar? pub‘u (kaip žinia, pastarasis kil?s iš britiškojo „public house”)? Tiesiog prad?ti …

More