Vaik? darželio šefas: maži vaikai valgo ne d?l skonio

Keliaujant su draugais ar pas draugus, nuolat tenka sutikti galybes ?domi? žmoni?, kurie tampa ne tik puikiais pašnekovais, bet dažnai ir ?kv?pimo šaltiniu m?s? veiklai. Š? kart? pateikiame jums interviu su „Savo Bli?do“ draugu Ben Péporté iš Liuksemburgo, kuris dirba vaik? darželio-lopšelio virtuv?s vadovu, labai myli maist? ir pasakoja apie maž? vaik? maitinimo ypatumus.

Kaip atsitiko, kad prad?jai dirbti vaik? darželyje? Ar tai buvo tavo svajon??

Ne, tai visiškai nebuvo mano svajon?. Tam, kad tai paaiškin?iau, reikia sugr?žti ? vaikyst?. Aš nebuvau geras mokinys, šiaip netgi neken?iau mokyklos. Mano t?vai nenor?jo, kad j? mes?iau, tod?l nusprendžiau bent jau mokytis kažkoki? praktini?, o ne teorini? dalyk?, tod?l pasirinkau profesin? mokykl?. Pradžioje galvojau, kad konditerija bus tas mane vežantis dalykas, bet jau po keli? savai?i? supratau, kad laikytis tiksli? recept? yra labai nuobodu, aš nor?jau daugiau k?rybiškumo. Taip man prad?jo patikti sukiotis virtuv?je ir tapau šefu.

19-20 met? amžiaus buvau paskutiniame mokyklos kurse, tada prad?jau dirbti seneli? namuose. Po keli? met? teko vienus seneli? namus pakeisti kitais, nes susipykau su vadovu, galiausiai dar po keli? met? man kolega pamat? pasi?lym? tapti vaik? lopšelio-darželio virtuv?s vadovu, pasak? apie tai man ir aš pasi?liau savo kandidat?r?. Taip ir atsiradau šiame darbe.
 
Kaip atrodo vaik? darželio virtuv?s diena?

Mes (aš ir mano komanda) pradedame dien? 5:45. Pirmiausiai pagaminame tos dienos patiekalus, kurie turi b?ti paruošti iki 10:30. Tada dalis komandos užsiima produktu pristatymu kitiems darželiams, o likusi komanda ruošiasi kitai dienai – ruošia daržoves, skuta bulves ir pan. Kai baigiame – reikia išvalyti vis? virtuv?. 2 val. po piet? baigiame darbus ir keliaujame namo.

Kokie yra keliami reikalavimai vaik? maitinimui?

Kadangi dirbu su mažais vaikais, neužtenka vien tik pagaminti skanaus patiekalo. Taip pat labai svarbu yra maistingumas, be to, reikia kreipti d?mes? ? ?vairias vaik? turimas alergijas. Daugiausiai gaminame vegetariško maisto ir tik kart? per savait? vaikams duodame m?sos.

Man tai nebuvo lengva užduotis pradžioje, nes esu visiškas BBQ fanatikas. Kita vertus, darbas man padeda daugiau dom?tis vegetarišku maistu ir dabar jau žinau, kad ir daržov?s gali b?ti skanios!

Kokie yra vaik? ir suaugusi?j? maisto skirtumai?

Vaikams reikia daugiau riebal?, nei suaugusiems. Kitaip jie gali tur?ti problem? su žarnynu. Yra daug ?vairi? ribojim? d?l druskos turin?i? protein?, kurie n?ra geri vaikams, nes sunkiai virškinami. Nepaisant ši? taisykli?, galima sugadinti vaiko sveikat?, ypa? inkstus, ir tada vaikas gali prad?ti tukti, kai paaugs. Tad dabar visi galite d?l savo antsvorio kaltinti t?vus!

Kaip vaikus priversti valgyti? Ar stengiesi maist? kaip nors puošti ar ?domiau patiekti, kad jis b?t? patrauklesnis vaikams?

Vaikai iki trij? met? dar tik m?gdžioja suaugusius. Tad jie valgo ne d?l skonio, jie valgo tod?l, kad yra alkani. Tod?l tai yra puikus laikas duoti jiems valgyti kuo daugiau ?vairesnio maisto, kad prie jo priprast? ir suprast? skirtingus skonius. Taip juos galima pratinti valgyti špinatus ir kit? ger? maist?.

1393856_10151619678272163_1620075167_n
K? vaikai m?gsta valgyt ir ko ne? Aš vis dar negaliu valgyti man? koš?s, nes darželyje nuolat ja maitino.

Vaikai valgo visk?. Kaip ir sakiau – jie m?gdžioja suaugusius. Žinoma, neturime jiems duoti bet kokio „š“. Bet šiaip jie valgo visk?. Jeigu šalia yra suaug?s, kuris, atk?l?s puodo dangt?, sako „fu, kaip baisu, kaip šlykš?iai smirda“, bus sunku tai sumaitinti vaikams. Manau, kad nereikia prievartauti j? valgyti arba nereikia kas dien? maitinti tuo pa?iu maistu.

Kaip su teisiniu reglamentavimu? Ar daug keliama reikalavim? vaik? maitinimui?

Aš tai priimu kaip išš?k?. Šiaip labai nem?gstu vis? t? teisini? reikalavim? ir draudim?, susijusi? su vaik? maitinim?, nes stengiuosi, kad vaikai maitint?si skaniai, tad man tai yra kasdienis išš?kis, kur? priimu su džiaugsmu, nes tai daro mano darb? ?domu.

K? paprastai vaikai valgo Liuksemburge? Ar t?vai tam skiria daug d?mesio?

Negal??iau kalb?ti apibendrintai. Liuksemburge gyvena labai daug tautybi? žmoni?, tad kiekviena motina pasitelkia savo žinias ir patirt? gaminant maist?. Mes vaik? darželyje dirbame pagal profesionali? dietolog? nurodymus. Manau, kad patiems mažiausiems (0-4 met? amžiaus) vaikiams t?vai skiria labai didel? d?mes?, bet jiems prad?jus eiti ? mokykl?, situacija pasikei?ia ir vaikai pradeda maitintis daug pras?iau.

Gal tavo darbe yra nutik? koki? juoking? istorij?, kuriomis nor?tum pasidalinti?

Vien? juoking? nutikim? prisiminiau. Nors net nežinau, jis labiau li?dnas ar juokingas. Mano darbo darželyje pradžioje užsakiau daug ?vairi? prieskonini? žoleli?, kuriomis nor?jau pakeisti drusk?. Kart? sulaukiau skambu?io, kuris praneš?, jog viena aukl?toja kreip?si ? darželio vadov? su priekaištu, kad ? vaik? maist? dedu medži? lapus. Paprašiau, kad man tuos lapus parodyt? ir paaišk?jo, kad ten buvo lauro lapai.

Laukite t?sinio – kita dalis bus apie Ben’o pom?g? BBQ.

Degustatori? komanda